Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Sinh học > Sinh học 7 >

Bài 1. Thế giới động vật đa dạng, phong phú (83 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Trùng roi (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Trùng biến hình và trùng giày (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Trùng kiết lị và trùng sốt rét (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Thủy tức (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Đa dạng của ngành Ruột khoang (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang (90 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Sán lá gan (123 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Giun đũa (156 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn (91 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Giun đất (150 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Thực hành: Mổ và quan sát giun đất (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt (150 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Trai sông (293 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Một số thân mềm khác (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Thực hành: Quan sát một số thân mềm (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm (210 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Tôm sông (204 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác (139 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Nhện và sự đa dạng của lớp Hình nhện (217 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Châu chấu (189 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ (192 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ (130 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp (151 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Ôn tập phần I - Động vật không xương sống (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Cá chép (178 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Thực hành: Mổ cá (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Cấu tạo trong của cá chép (116 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Ếch đồng (128 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư (115 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Thằn lằn bóng đuôi dài (129 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Cấu tạo trong của thằn lằn (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát (111 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Chim bồ câu (176 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Thực hành: Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Cấu tạo trong của chim bồ câu (133 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim (177 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 45. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 46. Thỏ (230 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 47. Cấu tạo trong của thỏ (129 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 48. Đa dạng của lớp Thú: Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi (148 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 49. Đa dạng của lớp Thú: Bộ Dơi và bộ Cá voi (177 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 50. Đa dạng của lớp Thú: Bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt (152 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 51. Đa dạng của lớp Thú: Các bộ Móng guốc và bộ Linh trưởng (233 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 52. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của Thú (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 53. Môi trường sống và sự vận động, di chuyển (117 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 54. Tiến hoá về tổ chức cơ thể (117 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 55. Tiến hoá về sinh sản (147 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 56. Cây phát sinh giới Động vật (95 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 57. Đa dạng sinh học (142 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 58. Đa dạng sinh học (tiếp theo) (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 59. Biện pháp đấu tranh sinh học (92 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 60. Động vật quý hiếm (114 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 61. Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 62. Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 63. Ôn tập (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 64. Tham quan thiên nhiên (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (632 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0