Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Gốc > Sinh học > Sinh học 9 >

Bài 1. Menđen và Di truyền học (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Lai một cặp tính trạng (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Lai một cặp tính trạng (tiếp theo) (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Lai hai cặp tính trạng (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo) (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Bài tập chương I (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Nhiễm sắc thể (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Nguyên phân (195 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Giảm phân (156 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh (131 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Cơ chế xác định giới tính (139 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Di truyền liên kết (141 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. ADN (302 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. ADN và bản chất của gen (203 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARN (221 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Prôtêin (118 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng (225 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Đột biến gen (539 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (227 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (115 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo) (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Thường biến (210 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến (144 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Thực hành: Quan sát thường biến (121 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Phương pháp nghiên cứu di truyền người (204 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Bệnh và tật di truyền ở người (205 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Di truyền học với con người (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Công nghệ tế bào (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Công nghệ gen (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Thoái hoá do tự thụ phấn và do giao phôi gần (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Ưu thế lai (70 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Các phương pháp chọn lọc (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Thành tựu chọn giống ở Việt Nam (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng (159 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Ôn tập phần Di truyền và biến dị (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Môi trường và các nhân tố sinh thái (212 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật (166 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 45. Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 46. Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 47. Quần thể sinh vật (188 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 48. Quần thể người (115 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 49. Quần xã sinh vật (112 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 50. Hệ sinh thái (294 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 51. Thực hành: Hệ sinh thái (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 52. Thực hành: Hệ sinh thái (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 53. Tác động của con người đối với môi trường (170 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 54. Ô nhiễm môi trường (261 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 55. Ô nhiễm môi trường (tiếp theo) (113 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 56. Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 57. Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 58. Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên (83 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 59. Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 60. Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 61. Luật Bảo vệ môi trường (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 62. Thực hành: Vận dụng Luật Bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 63. Ôn tập phần Sinh vật và môi trường (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 64. Tổng kết chương trình toàn cấp (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 65. Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 66. Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (788 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0