Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 1 > Toán học 1 >

Tiết học đầu tiên (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhiều hơn, ít hơn (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hình vuông, hình tròn (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hình tam giác (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số 1, 2, 3 (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số 1, 2, 3, 4, 5 (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bé hơn. Dấu < (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Lớn hơn. Dấu > (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bằng nhau. Dấu = (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 6 (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 7 (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 8 (38 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Số 9 (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 0 (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 10 (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 3 (204 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 4 (241 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 5 (298 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 0 trong phép cộng (174 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 3 (255 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 4 (259 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 5 (141 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 0 trong phép trừ (174 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 6 (378 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 6 (177 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 7 (195 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 7 (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 8 (132 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 8 (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 9 (151 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 9 (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 10 (191 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 10 (119 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 (115 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Điểm. Đoạn thẳng (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Độ dài đoạn thẳng (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thực hành: Đo độ dài (1 bài)
 • Slide0

 • Một chục. Tia số (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Mười một, mười hai (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Mười ba, mười bốn, mười lăm (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hai mươi. Hai chục (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng dạng 14+3 (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ dạng 17-3 (91 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ dạng 17-7 (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài toán có lời văn (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giải toán có lời văn (155 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Xăng-ti-mét. Đo độ dài (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số tròn chục (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Cộng các số tròn chục (155 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Trừ các số tròn chục (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số có hai chữ số (124 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • So sánh các số có hai chữ số (74 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Bảng các số từ 1 đến 100 (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giải toán có lời văn (tiếp theo) (107 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ) (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (113 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các ngày trong tuần lễ (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Đồng hồ. Thời gian (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập: Các số đến 10 (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập: Các số đến 100 (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 10 (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 13 (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 16 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 21 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 24 (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 25 (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 38 (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 40 (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 42 (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 45 (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 48 (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 50 (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 52 (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 53 (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 55 (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 57 (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 60 (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 62 (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 63 (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 64 (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 67 (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 70 (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 75 (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 80 (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 82 (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 85 (34 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 88 (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 89 (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 90 (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 91 (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 92 (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 109 (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 111 (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 113 (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 114 (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 121 (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 122 (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 124 (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 125 (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 128 (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 130 (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 132 (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 135 (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 144 (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 146 (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 147 (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 150 (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 151 (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 152 (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 156 (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 157 (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 160 (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 163 (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 167 (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 168 (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 169 (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 178 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 179 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 180 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 181 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thực hành Trang 165 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (656 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0