BAI THU HOACH BDTX MODULE TH 13 KI NANG LAP KE HOACH BAI HOC THEO HUONG DAY HOC TICH CUC


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Văn Phong
Ngày gửi: 21h:03' 03-04-2014
Dung lượng: 83.7 KB
Số lượt tải: 260
Số lượt thích: 0 người

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC : 2013 – 2014

Module 13: Kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực
Họ và tên: NGÔ VĂN PHONG
Ngày tháng năm sinh:
Chức- vụ: Giáo viên trường Tiểu học số 1 Quảng Công, Quảng Điền, TTH

GIỜI THIỆU TONG QUAN
Lập kế hoạch bài học là một công việc quan trọng của nghỂ dạy học. Công việc này có thể ví với công việc thiết kế cửa người kỉ sư.
Lập kế hoạch bài học là một yếu tổ quan trọng trong dạy học phát huy tính tích cục và tương tác cửa học sinh. Module này sẽ làm rõ cách phân loại, triển khai và thiết kế mỗi loại bài học theo hướng phát huy tính tích cục học tập của học sinh.
N ội dung chương trình giáo dục được thể hiện cụ thể nhất và đằy đủ nhẩt trong các bài học và hoạt động giáo dục. Do vậy, để giảng dạy tổt nội dung giáo dục, giáo viên phái chuẩn bị kỉ kế hoạch dạy học, hay còn gọi là thiết kế giáo án.
Kế hoạch dạy học là bản thiết kế sư phẹm cho một bài học, trong đó thể hiện nội dung và phương pháp dạy học, mục tiêu, ý đồ sư phạm cửa giáo viên.
Kế hoạch dạy học là sản phẩm sư phạm độc đáo cửa giáo viên; qua kế hoạch dạy học, có thể nhận biết được trình độ khoa học, kinh nghiệm sư phạm và ý thúc nghỂ nghiệp cửa giáo viên.
Kế hoạch dạy học là công cụ để giáo viên lên lớp. Sụ thành bại cửa giở dạy phụ thuộc rẩtnhìỂu vào việc chuẩn bị kếhoạch dạy học của giáo viên, cho nên “có kế hoạch dạy học tổt là thành công một nửa cửa giở dạy".
Việc lập kế hoạch dạy học theo hướng dạy học tích cực vẫn chua được một sổ giáo viên chú trọng. Một sổ giáo viên chua biết cách sác định đứng mục tiêu bài dạy, mục tiêu bài dạy là kết quả mà học sinh phái đạt được sau khi học xong bài dạy chú không phái là mục tiêu viết cho giáo viên. Một sổ giáo viên khi xác định mục tiêu bài dạy chua bám sát vào Chuẩn kiến thúc, kỉ năng trong chương trình nên có những mục tiêu quá nặng so với trình độ cửa học sinh. Một sổ giáo viên chua biết cách xác định nội dung và cẩu trúc bài dạy, chua biết cách sác định nguồn gổc thông tin phục vụ cho hoạt động dạy học. Một sổ giáo viên chua biết cách lụa chọn phương pháp dạy học theo hướng dạy học tích cuc...
vì vậy, việc hướng dẩn giáo viên lập kế hoạch dạy học theo hướng dạy học tích cục là hết súc cần thiết. Module này sẽ giúp giáo viên biết cách lập kế hoạch dạy học một bài học cụ thể theo hướng dạy học tích cục.
Module gồm 5 nội dung chính sau:
Khái niệm chung vỂ lập kế hoạch dạy họ c the o hướng phát huy tính tích cục học tập của học sinh.
Các bước thiết kế kế hoạch bài học theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học sinh.
Cách triển khai loại bài sây dụng kiến thúc mòi.
Cách triển khai loại bài luyện tập.
Thục hành thiết kế một s ổ bài Ixong môn Toán tiểu họ c.
MỤC TIÊU
Học xong moảuỉe này; học viên có khổ nắng:
Phân biệt được các loại bài họ c ờ tiểu họ c và y Êu cầu cửa mỗi loại bài họ c.
Biết cách triển khai mỗi loại bài học trên lớp theo hướng dạy học phát huy tính tích cục cửa học sinh.
NÊU được các bước, yêu cầu thiết kế kế hoạch bài học theo hướng phát huy tính tích cục học tập cửa học sinh.
EỘc. NỘI DUNG Nội dung 1
KHÁI NIỆM CHUNG VẼ LẬP KỄ HOẠCH DẠY HỌC THEO HÝỚNG DẠY HỌC PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực HỌC TẬP CÙA HỌC SINH
Hoạt động: Tìm hiểu khái niệm chung vẽ lập kẽ hoạch dạy học theo hýớng dạy học phát huy tính tích cực học tập của học sinh
NHIỆM VỤ
Bạn đã tùng lập kế hoạch dạy học, hoặc có thể đã đọc những tài liệu vỂ lập kế hoạch dạy học theo hướng dạy học tích cực. Hãy nhớ lại, trao đổi với đồng nghiệp để thục hiện một sổ nhiệm vụ sau:
Kế hoạch dạy học là gì?
Ý nghĩa của lập kế hoạch dạy học.
Phân biệt kế hoạch dạy học theo hướng dạy học tích cục với giáo án truyền thổng.
YÊU cầu cửa một bản kế hoạch dạy học theo hướng dạy học tích cực.
THÔNG TIN PHÀN HỒI
Khái niệm về lập kẽ hoạch dạy học
Kế hoạch dạy học (hay còn gọi là thiết kế giáo án) là kế hoạch (hay giáo