Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 8. Pháp luật với sự phát triển của công dân

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đinh Thị Lan Anh
  Ngày gửi: 16h:34' 20-03-2017
  Dung lượng: 3.5 MB
  Số lượt tải: 45
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THPT NGŨ HÀNH SƠN
  Người thiết kế: ĐINH THỊ LAN ANH
  CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH
  Kiểm tra bài cũ
  Câu hỏi: Theo em việc thực hiện quy chế dân chủ có ý nghĩa gì?Vì sao? ( chọn phương án đúng)

  A.Là công cụ để nhân dân làm chủ.
  B.Tham gia công cuộc xóa đói, giảm nghèo.
  C.Chống tham ô, tham nhũng, ức hiếp dân của cán bộ địa phương.
  TiẾT 26 - Bài 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN
  MỤC TIÊU BÀI HỌC:

  - Nêu được khái niệm, nội dung cơ bản và ý nghĩa của quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.
  Trình bày được trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.
  Biết thực hiện các quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân theo quy định của pháp luật.
  Có ý chí phấn đấu vươn lên, biết sáng tạo trong học tập và lao động để trở thành công dân có ích cho đất nước.
  NỘI DUNG BÀI HỌC:

  1.Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân
  a.Quyền học tập của công dân
  b.Quyền sáng tạo của công dân
  c.Quyền được phát triển của công dân
  2. Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.
  3. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.
  Bài 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN
  Quyền học tập là quyền công dân được học từ thấp
  đến cao, có thể học bất cứ ngành nghề nào,có thể
  học bằng nhiều hình thức, có thể học thường xuyên, học
  suốt đời theo khả năng của bản thân và mọi công dân
  được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập
  1.Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.
  a.Quyền học tập của công dân
  ĐiÒu 10: LuËt gi¸o dôc 2005
  “ Häc tËp lµ quyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n
  Mäi c«ng d©n kh«ng ph©n biÖt d©n téc, t«n gi¸o, tÝn ng­ìng nam nữ, nguån gèc gia ®ình, ®Þa vÞ x· héi, hoµn c¶nh kinh tÕ ®Òu bình ®¼ng vÒ c¬ héi häc tËp
  Nhµ tr­êng vµ x· héi t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ em khuyÕt tËt, trÎ em cã hoµn c¶nh khã khăn kh¸c ®­îc häc văn ho¸ vµ häc nghÒ phï hîp
  ĐiÒu 59: HiÕn ph¸p 1992
  Häc tËp lµ quyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n.BËc tiÓu häc lµ häc b¾t buéc, kh«ng ph¶i tr¶ häc phÝ.C«ng d©n cã quyÒn häc văn ho¸ vµ häc b»ng nhiÒu hình thøc. Häc sinh cã năng khiÕu ®­îc nhµ n­íc vµ x· héi t¹o ®iÒu kiÖn häc tËp ®Ó ph¸t triÓn tµi năng. Nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch häc phÝ häc bæng. Nhµ n­íc vµ x· héi t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ em khuyªt tËt cã hoµn c¶nh khã khăn kh¸c ®­îc häc vn ho¸ vµ häc nghÒ phï hîp.
  THẢO LUẬN NHÓM
  Nhúm 1
  Em hóy k? cỏc lo?i hỡnh giỏo d?c ? nu?c ta. Tốt nghiệp THPT em dự định sẽ làm gỡ?
  Nhúm 2
  Em hãy nêu một số ngành nghề cơ bản được đào tạo ở nước ta. Ngành nghề mà em sẽ lựa chọn là gỡ?
  Nhúm 3
  Kể tên một số hỡnh thức giáo dục ở nước ta. Em sẽ lựa chọn hỡnh thức giáo dục nào để học tiếp?Vỡ sao?
  Nhúm 4
  Nêu một số chính sách của Nhà nước nhằm tạo điều kiện để các em được bỡnh đẳng về cơ hội học tập? Em có được hưởng chính sách đó không?
  Phiếu 1:
  Số liệu nam h?c 2011 - 2012
  B?ng s? li?u th?ng kờ cỏc c?p h?c ? Vi?t Nam
  Phiếu 2:
  Một số ngành nghề ở nước ta
  Nông Lâm
  Luật sư
  Y KHOA
  Cơ khí đóng tàu
  CNTT- ĐT
  Du lịch
  Phiếu 3
  Một số loại hỡnh giáo dục ở Việt Nam
  Học trường chuyên
  Vừa học vừa làm
  Học chính quy
  Giáo dục quốc tế
  Phiếu 4
  Một số chính sách của nhà nước v? giỏo d?c
  *.Nội dung quyền học tập
  Quyền
  học
  không
  hạn
  chế
  ở tất
  cả các
  cấp học
  Học
  bất
  cứ
  ngành,
  nghề
  nào
  Học
  thường
  xuyên,
  học
  suốt
  đời
  Bình
  đẳng
  về

  hội
  học
  tập
  Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký
  THEO
  GƯƠNG
  THẦY
  GIÁO
  NGUYỄN
  NGỌC

  VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH
  Học nhiều rất cần nhưng biết tận dụng cái đã học cũng có người
  trở nên thiên tài”.

  Làm bài tập tình huống
  Anh Lâm là một nông dân nghèo, mới học xong 9 nhưng thương ba mẹ bóc lạc vất vả, anh mày mò chế tạo máy tách vỏ lạc. Thấy Lâm vất vả, bố anh nhiều lần can ngăn: - Mình là nông dân thì sáng tạo làm sao được? Thôi nghĩ đi con! Lâm vẫn kiên trì nghiên cứu và thử nghiệm, hơn một năm sau mới hoàn chỉnh xong máy tách vỏ lạc và đặt tên cho nó là Tùng Lâm.Cái máy của anh giúp giảm nhẹ vất vả trong việc tách vỏ lạc, mà năng suất lại cao gấp 40 lần lao động thủ công. Lâm quyết định mang chiếc máy của mình đi đăng kí bản quyền sở hữu công nghiệp. Thấy vậy, bố anh e ngại: - Ôi trời! Gọi là sáng chế thì máy phải hiện đại, phải do kĩ sư, tiến sĩ sáng tạo ra mới được cấp bản quyền sở hữu công nghiệp chứ. Mang nó đi làm gì cho mất công.
  Hỏi: Em có suy nghĩ gì về lời nói của bố anh Lâm? Vì sao?
  Điều 60 - Hiến pháp 1992 quy định: Công dân
  có quyền nghiên cứu khoa học, kĩ thuật,
  phát minh, sáng chế, sáng kiến cải tiến
  kĩ thuật, hợp lí hoá sản xuất, sáng tác,phê bình
  văn học, nghệ thuật và tham gia các hoạt động
  văn hoá khác.Nhà nước bảo vệ quyền tác giả,
  quyền sở hữu công nghiệp.
  * Quyền sáng tạo của công dân:
  Là quyền của mỗi người được tự do nghiên cứu khoa
  học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra phát minh,
  sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lý hóa
  sản xuất; quyền về sáng tác văn học nghệ thuật,
  khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công
  trình khoa học về các lĩnh vực của đời sống xã hội.
  NỘI DUNG QUYỀN SÁNG TẠO CỦA CÔNG DÂN
  Quyền
  nghiên
  cứu
  khoa
  học tự
  do tìm
  tòi, suy
  nghĩ
  Nghiên cứu KH
  Lao động thủ công
  Lao động sử dụng máy móc
  Người máy
  Quyền đưa ra phát minh sáng chế
  Cày trâu
  Dệt tay
  Dệt máy
  Cày máy
  Quyền đưa ra phát minh sáng kiến, cải tiến
  kĩ thuật hợp lí hoá sản xuất
  ĐƯỜNG SẮT
  Xe máy
  Xe ga
  Chế biến trái cây
  Nước giải khát
  Sữa trái cây uống
  Quyền sáng tác văn học, nghệ thuật,
  khám phá khoa học
  Vậy em hãy cho biết pháp luật có vai trò như thế nào đối với quyền sáng tạo của công dân?Ví dụ chứng minh.
  Bài 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN ( Tiết 1)
  1.Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.
  b.Quyền sáng tạo của công dân
  VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT
  Khuyến
  khích
  tự
  do
  sáng
  tạo
  Bảo
  vệ
  quyền
  sáng
  tạo
  của
  công
  dân
  Chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế
  Quốc hội khoá XI
  BÀI TẬP
  Thành là một thanh niên dân tộc thiểu số ở miền núi vừa tốt nghiệp THPT.Thành rất yêu thích hội họa và có chút năng khiếu nên khi muốn thi vào hệ chính quy của một trường Đại học mĩ thuật.Nhưng vì gia đình khó khăn nên anh không thể thực hiện ước mơ của mình.Thành dự định về Hà Nội kiếm việc làm để sống và phụ giúp gia đình, sau đó sẽ ôn luyện thi vào hệ tại chức của trường Đại học mĩ thuật Hà Nội để học và trở thành họa sĩ.Một người bạn khuyên Thành: ở lại quê nhà làm ruộng, mình là người dân tộc, lại là nông dân làm sao trở thành họa sĩ được mà học mĩ thuật.Khó khăn thế này, biết bao giờ mới đi thi và học được.

  HỎI: Em suy nghĩ gì về ý kiến của một số người bạn của Thành?Vì sao?
  Giải quyết tình huống
  Tình huống 1:
  Thắng chẳng may bị bệnh và
  liệt hai bàn chân từ năm 3 tuổi.
  Năm nay đã 8 tuổi mà Thắng
  chưa được đến trường.Vì mẹ
  Thắng cho rằng Thắng có học
  cũng không có ích gì, mà tàn
  tật như vậy chắc chẳng có
  trường nào nhận vào học.
  Vậy em có tán thành với ý kiến
  của mẹ Thắng không? Vì sao?
  Tình huống 2:
  Sau khi tốt nghiệp THCS, cả hai chị
  em H và T cùng có nguyện vọng vào
  học lớp 10 THPT. Nhưng vì gia đình
  khó khăn nên bố H quyết định: T là
  con trai nên cần tiếp tục đi học.Còn
  H là con gái có học cao cũng chỉ làm
  ruộng và đi lấy chồng như những đứa
  con gái khác ở làng này nên ở nhà để
  đỡ đần cha mẹ, chờ lấy chồng.Em có tán
  thành với ý kiến của bố H không?
  Vì sao?
  DẶN DÒ
  Xem lại bài, làm các bài tập 1,2,3,6 trong
  SGK. Xem trước m?c 1b, 2 bài 8
   
  Gửi ý kiến