Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Tuyên (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:24' 31-05-2009
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 500
Số lượt thích: 0 người

Chào quý thầy cô cùng các em học sinh
PHÒNG GD& ĐT HUYỆN ĐÔNG HOÀ
MÔN: TOÁN 4

Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
Toán
2 : 3
hay
3 : 2
hay
4 : 7
hay
7 : 4
hay
5 : 4
hay
4 : 5
hay
4 : 6
hay
6 : 4
hay
1. kiểm tra bài cũ: Giới thiệu tỉ số
Bài 2: Một lớp học có 24 học sinh. Số học sinh nam bằng
học sinh nữ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh nam?
Giải: Số học sinh nam là:
24 : 4 = 6 (học sinh)
Đáp số: 6 học sinh

Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
Toán
Bài toán 1: Tổng của hai số là 96. Tỉ của hai số là
Tìm hai số đó.

Bài toán cho ta biết gì?
Bài toán hỏi gì?
- Hướng dẫn giải theo các bước:
+ Tìm tổng số phần bằng nhau : 3 + 5 = 8 (phần)
+ Tìm giá trị một phần 96 : 8 = 12
+ Tìm số bé 12 x 3 = 36
+ Tìm số lớn 12 x 5 = 60 (hoặc 96 -36 = 60)
Có thể giải gộp bước 2 và bước 3 là 96 : 8 x 3 = 36

Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
Toán
-Tổng hai số là 96
-Tỉ của hai số là 3
5
-Yêu cầu tìm hai số
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ
CỦA HAI SỐ ĐÓ

Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
Bài toán 2: Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở của
Minh bằng số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao
nhiêu quyển vở ?
Bài toán cho biết gì?
Bài toán thuộc dạng toán gì?
Vì sao em biết?


Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
Bài toán 2: Bài giải:
Ta có sơ đồ: ? quyển
Minh: | | |
Khôi : | |?quyển| | 25 quyển
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
2 + 3 = 5 (phần)
Số vở của Minh là:
25 : 5 x 2 = 10 (quyển)
Số vở của Khôi là:
25 - 10 = 15 (quyển)
Đáp số: Minh : 10 quyển vở;
Khôi : 15 quyển vở.

Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
3. Thực hành:
Bài 1
Tổng của hai số là 315. Tỉ của hai số là . Tìm hai số đó.
- Bài toán thuộc dạng toán gì?
- Em hãy nêu các bước giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó
-Vẽ sơ đồ.
- Tìm tổng số phần bằng nhau.
- Tìm số bé.
- Tìm số lớn.

Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
3. Thực hành:
Bài 1/ 148 sgk
Bài giải:
Ta có sơ đồ: ?
Số bé: | | |?
Số lớn: | | | | 315
Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:
2 + 3 = 5 (phần)
Số bé là : 315 : 5 x 2 = 126
Số lớn là: 315 - 126 = 189
Đáp số: Số bé: 126 ;
Số lớn: 189.

Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
Bài 2 Hai kho chứa 175 tấn thóc, trong số đó thóc ở kho thứ
nhất bằng số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa
bao nhiêu tấn thóc?
3. Thực hành:
Bài 2 /148 sgk Bài giải:
Ta có sơ đồ ?tấn
Kho 1: | | | |
Kho 2: | | | | | 175 tấn
?tấn
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
3 + 4 = 7 (phần)
Số thóc ở kho thứ nhất là:
175 : 7 x 3 = 75 (tấn)
Số thóc ở kho thứ hai là:
175 - 75 = 100 (tấn)
Đáp số: Kho 1: 75 tấn thóc ;
Kho 2: 100 tấn.

Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
3. Thực hành:
Bài 2 Bài giải:
Cách khác Theo sơ đồ ,tổng số phần bằng nhau là:
3 + 4 = 7 (phần)
Số thóc ở kho thứ nhất là:
175 : 7 x 3 = 75 (tấn)
Số thóc ở kho thứ hai là:
175 : 7 x 4 = 100 (tấn)
Đáp số: Kho 1: 75 tấn thóc ;
Kho 2: 100 tấn.

Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
3. Thực hành:
Bài 3 Tổng của hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số.

Tỉ số của hai số đó là


Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
Thảo luận nhóm
-Tổng của hai số là bao nhiêu?
-Tỉ của hai số là bao nhiêu?
Các bước giải:
Tìm tổng của hai số.
2. Vẽ sơ đồ.
3. Tìm tổng số phần bằng nhau.
4. Tìm số bé.
5. Tìm số lớn.
3. Thực hành:
Bài 3/148 sgk: Bài giải:
Số lớn nhất có hai chữ số là 99
Vậy tổng của hai số là 99
Ta có sơ đồ: ?
Số bé: | | | | |
Số lớn: | | | ? | | | 99
Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:
4 + 5 = 9 (phần)
Số bé là:
99 : 9 x 4 = 44
Số lớn là:
99 - 44 = 55
Đáp số: Số bé: 44 ;
Số lớn: 55.

Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
- Nêu lại các bước giải bài toán tìm hai số khi biết tổng
và tỉ của hai số đó.
BÀI TẬP VỀ NHÀ: Bài 1, 2, 3 trang 62, 63 (vở bài tập toán)
BÀI SAU: LUYỆN TẬP
Chuẩn bị trước bài 1, 2, 3 , 4 trang 149 (sgk)

Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
Chào tạm biệt
Bài học kết thúc