Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Tuyên (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:24' 31-05-2009
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 497
Số lượt thích: 0 người

Chào quý thầy cô cùng các em học sinh
PHÒNG GD& ĐT HUYỆN ĐÔNG HOÀ
MÔN: TOÁN 4

Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
Toán
2 : 3
hay
3 : 2
hay
4 : 7
hay
7 : 4
hay
5 : 4
hay
4 : 5
hay
4 : 6
hay
6 : 4
hay
1. kiểm tra bài cũ: Giới thiệu tỉ số
Bài 2: Một lớp học có 24 học sinh. Số học sinh nam bằng
học sinh nữ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh nam?
Giải: Số học sinh nam là:
24 : 4 = 6 (học sinh)
Đáp số: 6 học sinh

Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
Toán
Bài toán 1: Tổng của hai số là 96. Tỉ của hai số là
Tìm hai số đó.

Bài toán cho ta biết gì?
Bài toán hỏi gì?
- Hướng dẫn giải theo các bước:
+ Tìm tổng số phần bằng nhau : 3 + 5 = 8 (phần)
+ Tìm giá trị một phần 96 : 8 = 12
+ Tìm số bé 12 x 3 = 36
+ Tìm số lớn 12 x 5 = 60 (hoặc 96 -36 = 60)
Có thể giải gộp bước 2 và bước 3 là 96 : 8 x 3 = 36

Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
Toán
-Tổng hai số là 96
-Tỉ của hai số là 3
5
-Yêu cầu tìm hai số
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ
CỦA HAI SỐ ĐÓ

Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
Bài toán 2: Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở của
Minh bằng số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao
nhiêu quyển vở ?
Bài toán cho biết gì?
Bài toán thuộc dạng toán gì?
Vì sao em biết?


Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
Bài toán 2: Bài giải:
Ta có sơ đồ: ? quyển
Minh: | | |
Khôi : | |?quyển| | 25 quyển
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
2 + 3 = 5 (phần)
Số vở của Minh là:
25 : 5 x 2 = 10 (quyển)
Số vở của Khôi là:
25 - 10 = 15 (quyển)
Đáp số: Minh : 10 quyển vở;
Khôi : 15 quyển vở.

Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
3. Thực hành:
Bài 1
Tổng của hai số là 315. Tỉ của hai số là . Tìm hai số đó.
- Bài toán thuộc dạng toán gì?
- Em hãy nêu các bước giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó
-Vẽ sơ đồ.
- Tìm tổng số phần bằng nhau.
- Tìm số bé.
- Tìm số lớn.

Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
3. Thực hành:
Bài 1/ 148 sgk
Bài giải:
Ta có sơ đồ: ?
Số bé: | | |?
Số lớn: | | | | 315
Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:
2 + 3 = 5 (phần)
Số bé là : 315 : 5 x 2 = 126
Số lớn là: 315 - 126 = 189
Đáp số: Số bé: 126 ;
Số lớn: 189.

Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
Bài 2 Hai kho chứa 175 tấn thóc, trong số đó thóc ở kho thứ
nhất bằng số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa
bao nhiêu tấn thóc?
3. Thực hành:
Bài 2 /148 sgk Bài giải:
Ta có sơ đồ ?tấn
Kho 1: | | | |
Kho 2: | | | | | 175 tấn
?tấn
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
3 + 4 = 7 (phần)
Số thóc ở kho thứ nhất là:
175 : 7 x 3 = 75 (tấn)
Số thóc ở kho thứ hai là:
175 - 75 = 100 (tấn)
Đáp số: Kho 1: 75 tấn thóc ;
Kho 2: 100 tấn.

Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
3. Thực hành:
Bài 2 Bài giải:
Cách khác Theo sơ đồ ,tổng số phần bằng nhau là:
3 + 4 = 7 (phần)
Số thóc ở kho thứ nhất là:
175 : 7 x 3 = 75 (tấn)
Số thóc ở kho thứ hai là:
175 : 7 x 4 = 100 (tấn)
Đáp số: Kho 1: 75 tấn thóc ;
Kho 2: 100 tấn.

Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
3. Thực hành:
Bài 3 Tổng của hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số.

Tỉ số của hai số đó là


Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
Thảo luận nhóm
-Tổng của hai số là bao nhiêu?
-Tỉ của hai số là bao nhiêu?
Các bước giải:
Tìm tổng của hai số.
2. Vẽ sơ đồ.
3. Tìm tổng số phần bằng nhau.
4. Tìm số bé.
5. Tìm số lớn.
3. Thực hành:
Bài 3/148 sgk: Bài giải:
Số lớn nhất có hai chữ số là 99
Vậy tổng của hai số là 99
Ta có sơ đồ: ?
Số bé: | | | | |
Số lớn: | | | ? | | | 99
Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:
4 + 5 = 9 (phần)
Số bé là:
99 : 9 x 4 = 44
Số lớn là:
99 - 44 = 55
Đáp số: Số bé: 44 ;
Số lớn: 55.

Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
- Nêu lại các bước giải bài toán tìm hai số khi biết tổng
và tỉ của hai số đó.
BÀI TẬP VỀ NHÀ: Bài 1, 2, 3 trang 62, 63 (vở bài tập toán)
BÀI SAU: LUYỆN TẬP
Chuẩn bị trước bài 1, 2, 3 , 4 trang 149 (sgk)

Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
Cách ngôn: Nhàn cư vi bất thiện.
Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
Chào tạm biệt
Bài học kết thúc