Thư mục

Quảng cáo

Thành viên trực tuyến

17 khách và 0 thành viên

Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Chương I. §11. Chia đa thức cho đơn thức

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Huỳnh Bá Tân
  Ngày gửi: 16h:35' 30-06-2009
  Dung lượng: 1.8 MB
  Số lượt tải: 562
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU - TP TUY HÒA
  HOÄI THI GIAÙO VIEÂN GIOÛI CAÁP TRÖÔØNG
  Naêm hoïc : 2007 - 2008
  Xin kính chaøo Ban giaùm khaûo, thaày coâ giaùo vaø caùc em hoïc sinh
  Toå Toaùn Tin - Theå duïc thöïc hieän
  GV daïy : Huyønh Baù Taân
  TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU - TP TUY HÒA
  HOÄI THI GIAÙO VIEÂN GIOÛI CAÁP TRÖÔØNG
  Naêm hoïc : 2007 - 2008
  Xin kính chaøo Ban giaùm khaûo, thaày coâ giaùo vaø caùc em hoïc sinh
  Toå Toaùn Tin - Theå duïc thöïc hieän
  GV daïy : Huyønh Baù Taân
  3). Khi nào đơn thức A chia hết cho đơn thức B ?
  2). Thực hiện các phép tính :
  Kiểm tra bài cũ
  1). Phát biểu qui tắc chia đơn thức cho đơn thức ?
  4).Tìm điều kiện của m,n ( m?N, n?N) để đơn thức A chia hết cho đơn thức B .
  Biết A = 3xny3 B = 5x2ym
  a). ( 6x3y2 ) : 3xy2
  b). (- 9x2y3 ) : 3xy2
  c). ( 5xy2 ) : 3xy2
  = 2x2
  = - 3xy
  =
  Trả lời : Đơn thức A chia hết cho đơn thức B khi
  n ? 2 , m ? 3
  a). ( 6x3y2 ) : 3xy2
  b). (- 9x2y3 ) : 3xy2
  c). ( 5xy2 ) : 3xy2
  = 2x2
  = - 3xy
  =
  Em hãy tìm tổng đại số của 3 đơn thức bị chia :
  Qua 3 bài tính chia đơn thức cho đơn thức :
  Kết quả :
  A = [6x3y2 + (- 9x2y3 )+ 5xy2 ]
  Với biểu thức A vừa tìm được như trên đây là một đơn thức hay là một đa thức ?
  Đơn thức A chia hết cho đơn thức B khi mỗi biến của B đều là biến của A với số mũ không lớn hơn số mũ của nó trong A ?
  * Nhận xét
  * Qui tắc
  Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B (trường hợp A chia hết cho B ) ta làm như sau :
  - Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B .
  - Chia lũy thừa của từng biến trong A cho lũy thừa của cùng biến đó trong B .
  - Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau .
  Ngày : 25/10/1007
  Tiết : 16
  CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC
  ?1
  (SGK trang 27 )
  Quy tắc :
  Thực hiện phép tính :
  (30x4y3 - 25x2y3 - 3x4y4 ) : 5x2y3
  Giải :
  (30x4y3 - 25x2y3 - 3x4y4 ) : 5x2y3
  [(30x4y3 : 5x2y3 ] + [ (-25x2y3): 5x2y3 ] + [(-3 x4y4) : 5x2y3]
  =
  =
  (SGK trang 27 )
  BT63 trang 28: Không làm tính chia , hãy xét xem đa thức A có chia hết cho đơn thức B không :
  A = 15xy2 + 17xy3 + 18y2
  B = 6y2
  (SGK trang 28 )
  ?2
  Chú ý : (SGK trang 28)
  =
  1
  Cho đơn thức 3xy2 .
  - Hãy viết một đa thức có các hạng tử đều chia hết cho 3xy2 ;
  - Chia các hạng tử của đa thức đó cho 3xy2 ;
  - Cộng các kết quả vừa tìm được với nhau .
  Chẳng hạn :
  (6x3y2 - 9x2y3 + 5xy2 ) : 3xy2
  =
  2x2 - 3xy +
  Thương của phép chia là đa thức :
  * Vậy muốn chia một đa thức cho một đơn thức ta làm thế nào?
  2x2 - 3xy +
  * Một đa thức muốn chia hết cho cho đơn thức thì cần điều kiện gì ?
  Trả lời :
  Muốn chia một đa thức cho một đơn thức, ta chia lần lượt từng hạng tử của đa thức cho đơn thức, rồi cộng kết quả lại.
  Một đa thức muốn chia hết cho đơn thức thì tất cả các hạng tử của đa thức phải chia hết cho đơn thức.
  Muốn chia đa thức A cho đơn thức B ( trường hợp các hạng tử của đa thức A đều chia hết cho đơn thức B ) , ta chia mỗi hạng tử của A cho B rồi cộng các kết quả với nhau .
  Quy tắc :
  * Thực hiện phép chia :
  a). (4x4 - 8x2y2 + 12 x5y ) : ( - 4x2 )
  b). (20x4y - 25x2y2 - 3x2y) : 5x2y
  c). ( - 2x5 + 3x2 - 4x3) : 2x2
  - x2 + 2y2 - 3x3y
  =
  =
  4x2 - 5y -
  3
  5
  =
  ( - x3 + - 2x)
  2
  3
  BÀI TẬP ÁP DỤNG
  Để chia một đa thức cho một đơn thức, ngoài cách áp dụng qui tắc, ta còn có thể làm thế nào ?
  Để chia một đa thức cho một đơn thức, ngoài cách áp dụng qui tắc , ta còn có thể phân tích đa thức bị chia thành nhân tử mà có chứa nhân tử là đơn thức rồi thực hiện tương tự như chia một tích cho một số .
  ?2
  Khi thực hiện phép chia (4x4- 8x2y2+12 x5y) : ( - 4x2 ) bạn Hoa viết :
  4x4 - 8x2y2 + 12 x5y = - 4x2 ( -x2 +2y2 -3x3y)
  nên (4x4 - 8x2y2+12 x5y) : ( - 4x2 ) = - x2 + 2y2 - 3x3y
  Em hãy nhận xét xem bạn Hoa giải đúng hay sai .
  Bài vừa học:
  2. Bài sắp học:
  - Học thuộc qui tắc chia đa thức cho đơn thức .
  - Ôn lại phép trừ đa thức , phép nhân đa thức sắp xếp
  các hằng đẳng thức đáng nhớ .
  - Làm bài tập 64b,c ; 65; 66 trang 28-29 Sách Giáo khoa
  - Bài tập 44 ; 45 ; 46 trang 8 Sách Bài tập
  BT64:
  b). (x3 - 2x2y + 3xy2 ) : ( - x )
  c). ( 3x2y2 + 6x2y3 - 12xy) : 3xy
  BT65: Làm tính chia :
  [ 3(x-y)4 +2(x - y)3 -5(x -y)2 ] : ( y - x )2
  BT66: Ai đúng , ai sai ?
  Khi giải bài tập : " Xét xem đa thức A = 5x4 - 4x3 + 6x2y có chia hết cho đơn thức B = 2x2 hay không . "
  Hà trả lời : " A không chia hết cho B vì 5 không chia hết cho 2 .
  Quang trả lời : " A chia hết cho B mọi hạng tử của A đều chia hết cho B" .
  Cho biết ý kiến của em về lời giải của hai bạn .
  [ 3(x-y)4 +2(x - y)3 - 5(x -y)2 ] : ( y - x )2
  Cách 2: Đặt z = x - y
  BT65: ( Lưu ý ( x - y )2 = ( y - x)2 )
  [ 3(x-y)4 +2(x - y)3 -5(x -y)2 ] : ( y - x )2
  = ( 3z4 + 2z3 - 5z2 ) : (- z)2
  = ( 3z4 + 2z3 - 5z2 ): z2
  = ( 3z2 +2z - 5 )
  = [ 3(x - y)2 + 2(x - y) - 5 ]
  BÀI TẬP THÊM
  Cho 2 đa thức :
  A = [3(x+y)2 - 5(x2-y2)] ;
  B = (x+y)
  b). Tìm đa thức thương C = A : B
  a). Đa thức A có chia hết cho đa thức B không ? Vì sao ?
  Tieát hoïc ñeán ñaây chaám döùt.
  Xin kính chaøo Ban giaùm khaûo, thaày coâ giaùo
  vaø caùc em hoïc sinh
  Chuùc Ban giaùm khaûo, thaày coâ giaùo vaø caùc em hoïc sinh doài daøo söùc khoûe gaët haùi nhieàu thaéng lôïi trong coâng taùc vaø hoïc taäp .
  Xin caûm ôn !
  Chuùc thaày coâ giaùo vaø caùc em ñaït nhieàu thaønh tích trong coâng taùc vaø hoïc taäp.
  Avatar
  chuyển chữ sang phông nền VN-Time  thi` đọc dc  cái này khó đọc quá hix Khóc
  Avatar
  Font này là VNI mà
  No_avatar
  Miền trong sao cứ dùng FONT VNI thê
  No_avatar

  La hétwa te­

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng