Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  ham excel cuc chi tiet va day du

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Chí Văn Phèo
  Ngày gửi: 16h:50' 27-07-2009
  Dung lượng: 409.5 KB
  Số lượt tải: 632
  Số lượt thích: 0 người

  CÁC HÀM CƠ BẢN TRONG EXCEL
  SUM
  MAX
  MIN
  AVERAGE
  IF
  AND
  OR
  LEFT
  RIGHT
  MID
  COUNT
  COUNTA
  COUNTIF
  SUMIF
  RANK
  INT
  MOD
  VLOOKUP
  HLOOKUP
  INDEX
  MATCH
  DMAX
  DMIN
  DSUM
  DAVERAGE
  ROUND
  TODAY
  DAY
  MONTH
  YEAR
  Các Hàm Excel Cơ Bản
  Hàm Sum
  Công dụng : Dùng tính tổng các số. Khi ta cần tính tổng các số hay một vùng nào đó thì ta dùng hàm này.
  Cấu trúc: SUM(Number1,Number2,...)
  Giải thích :
  Number1,Number2 . . .: Là các số cần tính tổng hoặc một vùng địa chỉ nào đó.
  Kết quả của hàm là một số tổng của tất cả các số trên.
  Thí dụ: Sum(1,2,3,4)=10
  Các Hàm Excel Cơ Bản
  Hàm Max
  Công dụng : Dùng tìm giá trị lớn nhất. Khi ta cần tìm giá trị lớn nhất trong một dãy số thì ta dùng hàm này.
  Cấu trúc: MAX(Number1,Number2,...)
  Giải thích :
  Number1,Number2 . . .: Là các số cần tìm giá trị lớn nhất hoặc một vùng địa chỉ nào đó.
  Kết quả của hàm là một số lớn nhất trong dãy số trên.
  Thí dụ: Max(1,2,3,4)=4
  Các Hàm Excel Cơ Bản
  Hàm Min
  Công dụng : Dùng tìm giá trị nhỏ nhất. Khi ta cần tìm giá trị nhỏ nhất trong một dãy số thì ta dùng hàm này.
  Cấu trúc: MIN(Number1,Number2,...)
  Giải thích :
  Number1,Number2 . . .: Là các số cần tìm giá trị nhỏ nhất hoặc một vùng địa chỉ nào đó.
  Kết quả của hàm là một số nhỏ nhất trong dãy số trên.
  Thí dụ: Min(1,2,3,4)=1
  Các Hàm Excel Cơ Bản
  Hàm Average
  Công dụng : Dùng tính trung bình cộng các số. Khi cần tính trung bình các số thì ta dùng hàm này.
  Cấu trúc: AVERAGE(Number1,Number2,...)
  Giải thích :
  Number1,Number2 . . .: Là các số cần tính trung bình cộng hoặc một vùng địa chỉ nào đó.
  Kết quả của hàm là một số có giá trị là trung bình cộng của các số trên.
  Thí dụ: Average(1,2,3,4)=2.5
  Các Hàm Excel Cơ Bản
  Hàm If
  Công dụng : Dùng để xét điều kiện các giá trị trong lúc tính toán. Hàm này hay đựơc dùng nhiều nhất trong excel nên các bạn chú ý đọc kỹ hàm này .
  Cấu trúc: IF(Logical_test,Value_if_true,Value_if_false)
  Giải thích :
  Logical_test: Là biểu thức logic mà ta cần xét điều kiện
  Value_if_true: Nếu BTLG trên có kết quả là True thì giá trị này sẽ đựơc nhận.
  Value_if_false: Nếu BTLG trên có kết quả là False thì giá trị này sẽ đựơc nhận
  Kết quả của hàm sẽ nhận một trong hai giá trị trên tùy thuộc vào BTLG có giá trị là True hay False
  Thí dụ: If(8>5,"Đậu","Rớt")="Đậu"
  Các Hàm Excel Cơ Bản
  Các Hàm Excel Cơ Bản
  Hàm And
  Công dụng : Dùng để kết hợp các biểu thức logic theo phép toán And. Khi ta muốn xét cùng một lúc nhiều điều kiện đồng thời xảy ra thì ta dùng hàm này .
  Cấu trúc: AND(Logical1,Logical2, . . .)
  Giải thích :
  Logical1: Biểu thức logical thứ nhất
  Logical2: Biểu thức logical thứ hai
  Kết quả của hàm là giá trị True hay False đựơc thực hiện vơi các biểu thức logic trên theo phép toán And .
  Thí dụ: And(3>5,6>4)=False
  Các Hàm Excel Cơ Bản
  Hàm Or
  Công dụng : Dùng để kết hợp các biểu thức logic theo phép toán Or. Khi ta muốn xét một trong những điều kiện chỉ cần thoã mãn 1 điều kiện mà thoã thì ta dùng hàm này .
  Cấu trúc: OR(Logical1,Logical2, . . .)
  Giải thích :
  Logical1: Biểu thức logical thứ nhất
  Logical2: Biểu thức logical thứ hai
  Kết quả của hàm là giá trị True hay False đựơc thực hiện với các biểu thức logic trên theo phép toán Or.
  Thí dụ: Or(3>5,6>4)=True
  Các Hàm Excel Cơ Bản
  Hàm Left
  Công dụng : Dùng để lấy các ký tự bên trái của một chuỗi. Khi ta cần lấy một chuỗi con từ vị trí bên trái thì ta dùng hàm này .
  Cấu trúc: LEFT(Text,Num_chars)
  Giải thích :
  Text: Là chuỗi mà ta cần lấy chuỗi con
  Num_chars: Số ký tự cần lấy của chuỗi này từ vị trí bên trái. Chú ý khi Text là chuỗi tiếng viết thì nhớ tính thêm số ký tự tiếng việt trong chuỗi text này
  Kết quả của hàm là một chuỗi gồm có Num_chars ký tự từ vị trí bên trái của chuỗi text ở trên
  Thí dụ:
  Left("Nguyen Xuan Nghia",6)= "Nguyen"
  Các Hàm Excel Cơ Bản
  Hàm Right
  Công dụng : Dùng để lấy các ký tự bên phải của một chuỗi. Khi ta cần lấy một chuỗi con từ vị trí bên phải thì ta dùng hàm này .
  Cấu trúc: RIGHT(Text,Num_chars)
  Giải thích :
  Text: Là chuỗi mà ta cần lấy chuỗi con
  Num_chars: Số ký tự cần lấy của chuỗi này từ vị trí bên phải. Chú ý khi Text là chuỗi tiếng việt thì nhớ tính thêm số ký tự tiếng việt trong chuỗi text này
  Kết quả của hàm là một chuỗi gồm có Num_chars ký tự từ vị trí bên phải của chuỗi text ở trên
  Thí dụ:
  Right("Nguyen Xuan Nghia",5)= "Nghia"
  Các Hàm Excel Cơ Bản
  Hàm Mid
  Công dụng : Dùng để lấy một chuỗi con từ vi trí bất kỳ trong một chuỗi. Thông thường ta muốn lấy một chuỗi con ở vị trí giữa thì ta dùng hàm này .
  Cấu trúc: MID(Text,Start_num,Num_chars)
  Giải thích :
  Text: Là một chuỗi mà ta cần lấy chuỗi con
  Start_num: Vị trí bắt đầu của một chuỗi Text mà ta cần lấy
  Num_chars: Số ký tự cần lấy trong chuỗi text này
  Kết quả của hàm là một chuỗi gồm có Num_chars ký tự của chuỗi Text từ vị trí Start_num của chuỗi Text này
  Thí dụ:
  Mid("Nguyen Xuan Nghia",8,4)="Xuan"
  Các Hàm Excel Cơ Bản
  Hàm Count
  Công dụng : Dùng để đếm bao nhiêu cell có dữ liệu là số.
  Cấu trúc: COUNT(Range)
  Giải thích :
  Range: Là vùng địa chỉ ô cần đếm
  Kết quả của hàm đếm trong vùng Range đó có bao nhiêu ô chứa giá trị là số
  Thí dụ:
  COUNT(C1:C5)=5
  COUNT(A1:A5)=2
  Các Hàm Excel Cơ Bản
  Hàm CountA
  Công dụng : Dùng để đếm bao nhiêu cell có dữ liệu.
  Cấu trúc: COUNTA(Range)
  Giải thích :
  Range: Là vùng địa chỉ ô cần đếm
  Kết quả của hàm đếm trong vùng Range đó có bao nhiêu ô chứa dữ liệu.
  Thí dụ:
  COUNTA(B1:B5)=5
  COUNTA(A1:A5)=4
  Các Hàm Excel Cơ Bản
  Hàm CountIf
  Công dụng : Dùng để đếm bao nhiêu cell thõa mãn theo điều kiện.
  Cấu trúc: COUNTIF(Range, Criteria)
  Giải thích :
  Range: Vùng dữ liệu có chứa điều kiện cần đếm nghĩa là dãy cột nào có chứa giá trị làm điều kiện để đếm là vùng điều kiện
  Criteria: Là điều kiện cần đếm. Nếu điều kiện là giá trị hay biểu thức thì bỏ trong dấu nháy kép "điều kiện" còn là địa chỉ thì không đặt trong nháy kép.
  Kết quả của hàm là số ô chứa giá trị thỏa mãn theo điều kiện .
  Thí dụ:
  COUNTIF(B1:B5,"A")=3
  COUNTIF(B1:B5,"N")=0
  Các Hàm Excel Cơ Bản
  Hàm SumIf
  Công dụng : Dùng để tính tổng thõa mãn theo điều kiện.
  Cấu trúc: SUMIF(Range, Criteria,Sum_range)
  Giải thích :
  Range: Vùng dữ liệu có chứa điều kiện cần tính tổng nghĩa là dãy cột nào có chứa giá trị làm điều kiện để tính tổng là vùng chứa điều kiện
  Là điều kiện cần tính tổng. Nếu điều kiện là giá trị hay biểu thức thì bỏ trong dấu nháy kép "điều kiện" còn là địa chỉ thì không đặt trong nháy kép.
  Sum_range : Vùng cần tính tổng thoã mãn theo điều kiện.
  Kết quả của hàm là tính tổng các giá trị thoã mãn theo điều kiện.
  Thí dụ:
  SUMIF(B1:B5,"A",C1:C5)=6
  SUMIF(B1:B5,"N",C1:C5)=0
  Các Hàm Excel Cơ Bản
  Hàm Rank
  Công dụng : Dùng đề sắp xếp các giá trị trong một vùng theo vị thứ.
  Cấu trúc: RANK(Number,Ref,Order)
  Giải thích :
  Number: là giá trị cần xếp vị thứ bao nhiêu trong dãy dữ liệu
  Ref: Vùng dữ liệu chứa giá trị Number để xếp vị thứ
  Order: có hai giá trị là 0 hay 1, Mặc định là 0. Nếu Order=1 thì giá trị nhỏ nhất đựơc xếp thứ nhất còn Order=0 thì giá trị lớn nhất được xếp thứ nhất
  Kết quả: của hàm là giá trị đứng thứ mấy trong dãy số trên.
  Thí dụ:
  RANK(C1,C1:C5,0)=5
  RANK(C1,C1:C5,1)=1
  Các Hàm Excel Cơ Bản
  Hàm Int
  Công dụng : Lấy số nguyên của một số. Khi ta cần lấy số nguyên của một số nào đó thì ta dùng hàm này .
  Cấu trúc: INT(Number)
  Giải thích :
  Number: Là số mà ta cần lấy phần nguyên
  Kết quả: của hàm là một số nguyên của số trên .
  Thí dụ:
  Int(22768.35)=22768
  Các Hàm Excel Cơ Bản
  Hàm Mod
  Công dụng : Dùng để tính số dư của một phép chia. Khi một phép chia mà ta
  No_avatar
  cũng ok
   
  Gửi ý kiến