Bài 6: Thực Hành(Đọc, phân tích lược đồ)


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Lâm (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:35' 10-09-2009
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 768
Số lượt thích: 0 người
Bài 6. THỰC HÀNH
ĐỌC, PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀCÁC THÀNH PHỐ LỚN CỦA CHÂU Á.
GV: Nguyễn Hữu Lâm

a. Quan saùt löôïc ñoà vaø hình 6.1 sgk nhaän bieát:
Khu vöïc coù maät ñoä daân soá töø thaáp ñeán cao vaø
ñieàn vaøo baûng theo maãu sau :
1. Phân bố dân cư châu Á :
LƯỢC ĐỒ:MẬT ĐỘ DÂN SỐ & THÀNH PHỐ LỚN CỦA CHÂU Á
Dưới 1người / km2
1 -50 người/km2
51 – 100 ngöôøi/km2
Trên 100 người/km2
LIÊN BANG NGA
MÔNG CỔ
TRUNG QUỐC


MI AN MA
ẤN ĐỘ
1 -50 ngöôøi/km2
51- 100 người/km2

Treân 100 ngöôøi/km2
< 1 người / km2

IRAN
NHẬT BẢN
Tô kiô
PHI
LIP
PIN
Manila
IN- ĐÔ -NÊ - XIA
THÁI LAN
Băng cốc
BĂNG LAĐET
Đắc-ca
PAKIS TAN
Niu Đê li
Thượng Hải
THỔ NHĨ

HÀN QUỐC
Xơun
Tp HCM
Bắc kinh
A-RẬP
XÊ-ÚT
VIỆT
NAM
Mum bai
Ca-ra-si
Tê-hê-ran
Bat-đa
Gia-các-ta
Mật độ dân số
Nơi phân bố
Nhận xét
1-50 người/km2
51- 100 người/km2
Trên 100 người/km2
Nam LB Nga, Mông Cổ, phần lớn KV Đông Nam Á,Đông Nam Thổ Nhĩ Kì, I-ran.
Khí hậu lạnh giá, khô nóng. Địa hình cao, hiểm trở
Dưới 1 người/km2
Ven biển Nhật Bản, Đông Trung Quốc, Ven biển Việt Nam,Ấn Đo, Philippin, một số đảo In-đô-nê-xi-a
Nằm sâu trong nội địa, mưa ít.
Địa hình đồi núi thấp, Lưu vực các sông lớn.
- Từ bảng trên em hãy nêu tóm tắt những nguyên nhân ảnh hưởng đến phân bố dân cư Châu Á?
Bắc Liên bang Nga, Tây TQ,
A-rập xê-út, Pa-kix-tan.
TQ,Ven Địa Trung Hải, Trung
tâm An Độ, một số đảo In-đô-nê
-xi-a.
Gần biển, mạng lưới
sông dày,Đồng bằng
rộng, nhiều đô thị.
2. Các thành phố lớn ở Châu Á
Quan sát hình 6.1 trang 20 và
bảng 6.1 trang 19- SGK:
Đọc tên các thành phố lớn ở bảng 6.1 và tìm vị trí của chúng trên hình 6.1 (theo chữ cái đầu của tên thành phố ghi trên lược đồ )
Nhóm 1 : Đọc tên , chỉ các thành phố lớn ở Đông Á và Tây Nam Á
Nhóm 2 : Đọc tên , chỉ các thành phố lớn ở Đông NamÁ
Nhóm 3 : Đọc tên , chỉ các thành phố lớn ở Nam Á
Nhóm 4 : Các thành phố lớn của Châu Á thường tập trung tại khu vực nào ? Vì sao lại có sự phân bố đó

LƯỢC ĐỒ:MẬT ĐỘ DÂN SỐ & THÀNH PHỐ LỚN CỦA CHÂU Á
LIÊN BANG NGA
MÔNG CỔ
TRUNG QUỐC


MI AN MA
ẤN ĐỘ
1 -50 ngöôøi/km2
51- 100 người/km2

Treân 100 ngöôøi/km2
< 1 người / km2

IRAN
NHẬT BẢN
Tô kiô
PHI
LIP
PIN
Manila
IN- ĐÔ -NÊ - XIA
THÁI LAN
Băng cốc
BĂNG LAĐET
Đắc-ca
PAKIS TAN
Niu Đê li
Thượng Hải
THỔ NHĨ

HÀN QUỐC
Xơun
Tp HCM
Bắc kinh
A-RẬP
XÊ-ÚT
VIỆT
NAM
Mum bai
Ca-ra-si
Tê-hê-ran
Bat-đa
Gia-các-ta
Các thành phố lớn ở Châu Á
Đông Á : Bắc Kinh, Thượng Hải, Tô Kiô, Xơun.
Đông Nam Á : Tp Hồ Chí Minh, Băng Cốc, Ma-ni-la, Ga-các-ta
Nam Á: Mum bai, Ca-ra-si, Côn-ca-ta, Đắc-ca.
Tây Nam Á: Tê-hê-ran,Bát-đa

Các thành phố lớn của châu Á thường tập trung tại khu vực nào ? Vì sao lại có sự phân bố đó ?
Sự phân bố các thành phố lớn thường tập trung ở vùng ven biển 2 đại dương lớn,các đồng bằng
Nơi có các đồng bằng rộng lớn màu mỡ. Khí hậu nhiệt đới, ôn hoà có gió mùa hoạt động.
Thuận lợi cho hoạt động sx nông nghiệp, giao thông. Phát triển nền nông nghiệp lúa nước.
CỦNG CỐ

Ñieàn teân cuûa caùc thaønh phoá trong baûng 6.1 vaøo löôïc ñoà sgk
Về nhà:
Ôn lại nội dung các bài đã học
chuẩn bị giờ sau ôn tập 1 tiết