Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Tiết 41: Dãy đồng đẳng của metan

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://hcm.edu.vn
  Người gửi: Trương Hoàng Anh (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:56' 12-02-2008
  Dung lượng: 797.5 KB
  Số lượt tải: 432
  Số lượt thích: 0 người
  Tiết học 41, 42
  CÂU HỎI BÀI CŨ
  Đồng đẳng là gì ?
  a/ Viết công thức vài chất đồng đẳng của CH4 và
  công thức chung cho dãy đồng đẳng đó.


  Đồng đẳng là hiện tượng của các chất có cấu tạo
  và tính chất tương tự nhau, nhưng về thành phần
  phân tử khác nhau một hay nhiều nhóm metilen
  (? CH2 - )
  Công thức các đồng đẳng của CH4 là: C2H6 ,
  C3H8 , C4H10 ,...? công thức chung ?CnH2n+2 (n ? 1 )

  ?
  Câu 1
  ĐÁP
  b/ Viết công thức vài chất đồng đẳng của C2H4
  và công thức chung cho dãy đồng đẳng đó .

  * Công thức các đồng đẳng của C2H4 là:
  C3H6 , C4H8 , C5H10 ... công thức chung CnH2n (n ? 2 )


  c/ Viết công thức vài chất đồng đẳng của C2H2
  và công thức chung cho dãy đồng đẳng đó .

  * Công thức các đồng đẳng của C2H2 là:
  C3H4 , C4H6 , C5H8 ,... công thức chung CnH2n-2 (n ? 2 )

  ?
  ?
  Đồng phân là hiện tượng của các chất có cùng công
  thức phân tử nhưng có cấu tạo khác nhau nên có tính
  chất khác nhau .
  Nguyên nhân: do sự thay đổi trật tự kết hợp của các
  nguyên tử trong phân tử hay sự thay đổi cấu tạo.
  Thí dụ: C2H6O có 2 đồng phân:
  CH3 ? CH2 ? OH và CH3 ? O ? CH3  ĐÁP
  Câu 2
  Đồng phân là gì ? Nêu nguyên nhân của
  hiện tượng đồng phân. Lấy thí dụ minh họa.
  Viết công thức cấu tạo các đồng phân
  của C4H10 , C4H8, C3H8O, C2H7N

  C4H10 : CH3-CH2-CH2-CH3 ; CH3-CH-CH3
  CH3
  C4H8 : CH2 =CH - CH2 -CH3 ; CH3-CH=CH -CH3
  CH2 =C -CH3
  CH3
  C3H8O : CH3-CH2-CH2-OH ; CH3 - CH - CH3
  OH
  CH3 ? CH2 ? O ? CH3
  C2H7N : CH3 - CH2 -NH2 ; CH3 ? NH ? CH3
  ?
  Câu 3
  ĐÁP
  Bài học mới:Tiết 41,42

  ' – DAÕY ÑOÀNG ÑAÚNG CUÛA METAN
  I - ÑOÀNG ÑAÚNG, ÑOÀNG
  PHAÂN, DANH PHAÙP:
  II –TÍNH CHAÁT VAÄT LYÙ
  III – CAÁU TAÏO
  IV –TÍNHCHAÁT HOÙA HOÏC:
  1) Phaûn öùng theá
  2) Taùc duïng nhieät
  3)Taùc duïng vôùi oâxi
  V – ÑIEÀU CHEÁ:
  1) Trong coâng nghieäp
  2) Trong PTN
  VI – ÖÙNG DUÏNG
  Dàn bài:
  Hidro cacbon là loại hợp chất hữu cơ đơn giản nhất,
  chỉ cấu tạo bỡi 2 nguyên tố cacbon và hidro .
  Hidro cacbon no là hidro cacbon mà trong phân tử
  chỉ có liên kết đơn.
  H
  Thí dụ: mêtan H ? C ? H
  H

  'I – DAÕY ÑOÀNG ÑAÚNG CUÛA METAN
  I- ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP:
  1 - Đồng đẳng: Ankan là những hidrocacbon no
  không có mạch vòng . Ankan đơn giản nhất là metan
  ( CH4 ), nó hợp với các ankan khác như C2H6 , C3H8 ,
  C4H10 ...? thành một dãy đồng đẳng của metan có công
  thức chung CnH2n+2 với n ?1
  2-Danh pháp: Tên gọi của các hidrocacbon no đều
  tận cùng bằng an.
  Tên của gốc hidrocacbon no (-CnH2n+1) tương tự tên
  của ankan tương ứng, chỉ đổi đuôi an thành yl , gọi
  chung là gốc ankyl .
  Danh pháp
  Công thức phân tử Danh pháp Gốc hóa trị Tên gốc
  CH4 metan -CH3 metyl
  C2H6 etan -C2H5 etyl
  C3H8 propan -C3H7 propyl
  C4H10 butan -C4H9 butyl
  C5H12 pentan -C5H11 pentyl
  C6H14 hecxan -C6H13 hexyl
  3. Đồng phân : Từ C4H10 trở lên thì có đồng phân về mạch
  cacbon. Thí dụ: C5H12 có 3 đồng phân:
  CH3 ? CH2 ? CH2 ? CH2 ? CH3 n-pentan

  CH3 ? CH ? CH2 ? CH3 2-metyl butan
  CH3 (iso pentan)
  CH3
  CH3 ? C ? CH3 2,2-đimetyl propan
  CH3 (neo pentan)

  Cách đọc tên các đồng phân mạch có nhánh:
  Trước hết, chọn mạch C dài nhất có mang
  nhánh làm mạch chính, rồi đánh số các
  nguyên tử C bắt đầu từ phía gần nhánh
  nhất, sau đó đọc tên theo thứ tự sau:
  CH3 – CH – CH2 – CH3 2-metyl butan
  CH3 (iso pentan)
  CH3
  CH3 – C – CH3 2,2-ñimetyl propan
  CH3 (neo pentan)
  II- LÝ TÍNH:
  - Bốn ankan đầu ( từ C1 đến C4 ) là chất khí, Các ankan từ C5 đến C17 là chất lỏng, ankan từ C18 trở lên là chất rắn.
  Nói chung, khối lượng phân tử của ankan càng lớn thì nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy càng cao.
  - Tất cả các ankan đều nhẹ hơn nước và hầu
  như không tan trong nước nhưng tan được trong nhiều dung môi hữu cơ như ête, benzen.?
  III- CẤU TẠO:
  Cấu tạo phân tử mêtan:
  Phân tử CH4 có 4 liên kết hướng về 4 đỉnh của tứ diện đều . Như vậy mỗi góc HCH bằng
  1090 26? và tòan bộ phân tử không ở trên một mặt phẳng.

  Nguyên tử C ở tâm của
  tứ diện đều, 4 nguyên tử H ở 4 đỉnh của tứ diện
  CẤU TẠO:

  Mô hình phân tử METAN
  CẤU TẠO:
  Tương tự như vậy, các nguyên tử trong phân tử của các chất đồng đẳng của metan, không ở trên cùng một mặt phẳng ,
  vì thế mạch cacbon trong ankan không phải là đường thẳng mà là đường gấp khúc.

  Mô hình phân tử n-butan
  Mô hình phân tử n-butan
  Phản ứng đặc trưng của ankan
  là phản ứng thế .
  1/ Tác dụng với clo: ( phản ứng
  thế với clo )
  Trong điều kiện ánh sáng
  khuếch tán các nguyên tử H của
  ankan lần lượt bị thay thế bởi clo:
  Thí dụ: CH4 tác dụng với Cl2
  H H
  H? C ? H+ Cl?Cl ? H?C ?Cl + HCl
  H H

  IV- HÓA TÍNH:
  IV- HÓA TÍNH:
  1/ Tác dụng với clo: phản ứng thế.
  Viết dứơi dạng cấu tạo thu gọn và xãy ra lần lượt như sau:
  CH4 + Cl2 askt HCl + CH3Cl ( metyl clorua)
  CH3Cl + Cl2 askt HCl + CH2Cl2 (metylen clorua)
  CH2Cl2 + Cl2 askt HCl + CHCl3 ( clorofom)
  CHCl3 + Cl2 askt HCl + CCl4 (cacbon tetraclorua)

  HÓA TÍNH
  Vôùi ankan töø C3H8 trôû leân clo coù theå theá nguyeân töû
  H ôû phía trong (höùông öu tieân) hay ôû ñaàu maïch, taïo
  ra moät hoãn hôïp caùc chaát ñoàng phaân .
  Thí duï: propan taùc duïng vôùi clo cho ta hoãn hôïp 2
  saûn phaåm theá:
  CH3 –CHCl –CH3 + HCl
  CH3–CH2–CH3 + Cl2 askt
  CH3–CH2–CH2Cl + HCl
  HÓA TÍNH
  2/ Taùc duïng cuûa nhieät : goàm phaûn öùng huûy,
  phaûn öùng taùch hidro vaø phaûn öùng crackinh.
  * ÔÛ 800 – 9000C , CH4 bò phaân huûy : CH4  C + 2H2
  * Neáu coù xuùc taùc ( Fe, Ni ) thì xaõy ra phaûn öùng
  taùch 2 nguyeân töû H :
  CH3 – CH3 nhieät,xt CH2 = CH2 + H2
  * Khi ñun noùng, maïch C cuûa nhöõng ñoàng ñaúng cao
  hôn coù theå beû gaõy taïo thaønh moät ankan vaø 1 anken
  ( ñöôïc goïi laø phaûn öùng craêckinh )
  CH3 –CH2 – CH3 nhieät CH4 + CH2 = CH2

  HÓA TÍNH
  3/ Taùc duïng vôùi oxi:
  - Phaûn öùng oxi hoùa hoaøn toaøn : Caùc ankan ñeàu
  cho phaûn öùng chaùy:
  CnH2n + 2 + O2  nCO2 + (n+1) H2O
  CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O
  - Phaûn öùng oxi hoùa khoâng hoaøn toaøn : Trong
  nhöõng ñieàu kieän thích hôïp metan coù theå bò oxi
  hoùa khoâng hoaøn toaøn cho anñehit fomic vaø
  nhieàu saûn phaåm khaùc.


  IV ? ĐIỀU CHẾ:
  - Trong coâng nghieäp : ngöôøi ta laáy meâtan vaø caùc ñoàng ñaúng cuûa noù töø khí thieân nhieân vaø daàu moû
  - Trong phoøng thí nghieäm : coù theå ñieàu cheá CH4 baèng caùch nung noùng natri axetat (CH3COONa) vôùi voâi toâi, xut hoaëc cho nhoâm cacbua (Al4C3) taùc duïng vôùi nöôùc:
  CH3 –COONa + NaOH CaO,to CH4 + Na2CO3

  hoaëc: Al4C3 + 12H2O  3CH4  + 4Al(OH)3
  BÀI TẬP VỀ NHÀ SOẠN
  1/ Viết công thức phân tử , viết công thức cấu tạo có thể có và gọi tên theo danh pháp quốc tế các ankan trong các trường hợp sau:
  a- Chứa 12 nguyên tử hidro.
  b- Có tỉ khối đối không khí bằng 2
  c- Có chứa 6 nguyên tử C

  2/ Viết công thức cấu tạo thu gọn của các chất có tên sau:
  a) iso-hexan
  b) neo-heptan
  c) 4-etyl -2,3,4-trimetyl heptan
  BÀI TẬP VỀ NHÀ SOẠN
  3/ Viết phương trình phản ứng của sơ đồ biến hóa sau:
  a. Natriaxetat ? metan ? metylen clorua
  ? clorofom ? cacbon tetraclorua
  b. N-pentan ? propan ? 2-clopropan
  4/ Xác định công thức phân tử ankan biết rằng khi đốt cháy hòan toàn 7,2 g ankan rồi dẫn sản phẩm vào nước vôi trong có dư thì thu được 50 g chất kết tủa.

  No_avatar
  bài giảng hay
   
  Gửi ý kiến