Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
Nguồn: s
Người gửi: Võ Thành Quang (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:19' 30-01-2008
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 920
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên d?y: Lý Thị Thu Hồng
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN PHÚ HÒA
TRƯỜNG THCS Tr?n Ho
MÔN: LỊCH SỬ 7
DÂN TA PHẢI BIẾT SỬ TA?.
1/ Dựa vào lược đồ em hãy trình bày tóm tắt diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ ?
2/ Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến lần thứ nhất là gì ?
Hình 33 - lược đồ diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân Mông Cổ (1258)
TIẾT 25
Bài 14 :BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG – NGUYÊN (THẾ KỈ XIII ) (Tiếp theo )
I/ Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (1258).
II/ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285).
1/ Âm mưu xâm lược Cham-pa và Đại Việt của nhà Nguyên
H?t T?t Li?t ch? tr??ng xâm l??c Cham-pa và ??i Vi?t nh?m m?c ?ích gì ?
Để mở rộng phạm vi thống trị, đô hộ và thôn tính các nước khác.
?
TIẾT 25
Bài 14 :BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG – NGUYÊN (THẾ KỈ XIII ) (Tiếp theo )
I/ Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (1258).
II/ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285).
1/ Âm mưu xâm lược Cham-pa và Đại Việt của nhà Nguyên
?
Tại sao quân Nguyên đánh Cham-pa trước khi đánh Đại Việt ?
Nhà Nguyên đánh Cham-pa trước để làm bàn đạp tấn công phía nam Đại Việt
- Để mở rộng phạm vi thống trị, đô hộ và thôn tính các nước khác.
- Nhà Nguyên đánh Cham-pa trước để làm bàn đạp tấn công vaøo phía nam Đại Việt.
TIẾT 25
Bài 14 :BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG – NGUYÊN (THẾ KỈ XIII ) (Tiếp theo )
I/ Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (1258).
II/ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285).
1/ Âm mưu xâm lược Cham-pa và Ñại Việt của nhà Nguyên
- Nhà Nguyên đánh cham-pa trước để làm bàn đạp tấn công vaøo phía nam Đại Việt.
- Để mở rộng phạm vi thống trị, đô hộ và thôn tính các nước khác.
TIẾT 25
Bài 14 :BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG – NGUYÊN (THẾ KỈ XIII ) (Tiếp theo )
II/ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285).
1/ Âm mưu xâm lược cham-pa và Ñại Việt của nhà Nguyên
- Để mở rộng phạm vi thống trị, đô hộ và thôn tính các nước khác.
- Nhà Nguyên đánh cham-pa trước để làm bàn đạp tấn công vào phía nam Đại Việt .
2/ Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến
Thảo luận.
Nhà Trần đã làm gì để chuẩn bị kháng chiến ?
?
Phát động kháng chiến toàn quốc
Triệu tập hội nghị Bình Than
Triệu tập hội nghị Diên Hồng
*Sự chuẩn bị của Nhà Trần:
-Triệu tập hội nghị Bình Than.
-Triệu tập hội nghị Diên Hồng(1285).
Hội nghị Bình Than có ý nghĩa rất quan trọng , vì sao ?
Em có suy nghĩ gì về người thiếu niên anh hùng Trần Quốc Toản ?
TIẾT 25
Bài 14 :BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG – NGUYÊN (THẾ KỈ XIII ) (Tiếp theo )
II/ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285).
1/ Âm mưu xâm lược cham-pa và Ñại Việt của nhà Nguyên
- Để mở rộng phạm vi thống trị, đô hộ và thôn tính các nước khác.
- Nhà Nguyên đánh cham-pa trước để làm bàn đạp tấn công vào phía nam Đại Việt.
2/ Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến
*Sự chuẩn bị của Nhà Trần:
-Triệu tập hội nghị Bình Than.
-Triệu tập hội nghị Diên Hồng(1285).
Ta thường tới bữa quên ăn,nửa đêm vỗ gối, nước mắt đầm đìa,ruoät đau như cắt, chỉ giận không được ăn thịt nằm da, nuốt gan uống máu quân thù, tuy trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm...
Qua đoạn trích trên nói lên điều gì?
Vieäc các chieán só thích vào cánh tay hai chữ “ Sát Thát” có ý nghĩa gì?
Theo em hội nghị Diên Hồng có tác dụng như thế nào đến việc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến ?
Theo em việc nhà Trần chuẩn bị chống quân xâm lược đã có tác dụng như thế nào đối với cuộc kháng chiến?
-Chữ “ Saùt Thaùt “ ñöôïc thích treân caùnh tay caùc chieán só.
- Tiếng hô đánh trong hội nghị Diên Hồng.
-Trần Quốc Toản bóp nát quả cam.
*Ý chí quyết tm tiu di?t gi?c:
Sự kiện nào thể hiện ý chí quyết chiến của quân dân thời Trần ?
-Chữ “ Saùt Thaùt “ ñöôïc thích treân caùnh tay caùc chieán só
-Trần Quốc Toản bĩp nát quả cam khi no khơng bi?t
- Tiếng hô đánh trong hội nghị Diên Hồng.
(Trích Hịch tướng sĩ của Trần QuốcTuấn )
?? Hỡi đồng bào!
Chúng ta phải đứng lên
Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già,người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái dân tộc hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc.
?. dù phải gian lao kháng chiến,nhưng với một lòng kiên quyết hi sinh, thì thắng lợi nhất định về dân tộc ta ! ?
TIẾT 25
Bài 14 :BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG – NGUYÊN (THẾ KỈ XIII ) (Tiếp theo )
II/ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285).
1/ Âm mưu xâm lược Cham-pa và Ñaïi Vieät của nhà Nguyên
- Nhà Nguyên đánh cham-pa trước để làm bàn đạp tấn công phía nam Đại Việt
2/ Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến
*Sự chuẩn bị của Nhà Trần:
-Triệu tập hội nghị Bình Than.
-Triệu tập hội nghị Diên Hồng(1285).
-Chữ “ Saùt thaùt “ ñöôïc thích treân caùnh tay caùc chieán só.
- Tiếng hô đánh trong nghị Diên Hồng(1285).
-Trần Quốc Toản bốp nát quả cam.
3/ Diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến
a/ Diễn biến:
*Ý chí quyết tm tiu di?t gi?c:
- Để mở rộng phạm vi thống trị, đô hộ và thôn tính các nước khác.
Quân Trần chặn đánh
--
Quân Trần
rút lui bảo toàn lực lượng
Quân Trần tấn công
Quân Nguyên tiến đánh
Quân Nguyên rút lui và thoát chạy
CHÚ GIẢI
TH?NG LONG
cham-pa
--
Van Kiếp
THỜI TRẦN
Chương Dương
Tây Kết
THIÊN TRƯỜNG
Hàm Tử
-
--
Thu Vật
NGHỆ AN
THANH HOÁ
LẠNG CHÂU
--
--
Phù Ninh
-
--
---
--
--
Quân Trần chặn đánh
--
---
Quân Trần
rút lui bảo toàn lực lượng
Quân Trần tấn công
Quân Nguyên tiến đánh
Quân Nguyên rút lui và thoát chạy
CHÚ GIẢI
TH?NG LONG
cham-pa
--
Van Kiếp
THỜI TRẦN
Chương Dương
Tây Kết
THIÊN TRƯỜNG
Hàm Tử
-
Thu Vật
NGHỆ AN
THANH HOÁ
LẠNG CHÂU
---
--
--
-
Phù Ninh
-
-
--
--
Quân Trần chặn đánh
--
---
Quân Trần
rút lui bảo toàn lực lượng
Quân Trần tấn công
Quân Nguyên tiến đánh
Quân Nguyên rút lui và thoát chạy
CHÚ GIẢI
TH?NG LONG
cham-pa
--
Van Kiếp
THỜI TRẦN
Chương Dương
Tây Kết
THIÊN TRƯỜNG
Hàm Tử
-
Thu Vật
NGHỆ AN
THANH HOÁ
LẠNG CHÂU
---
0
--
--
-
Phù Ninh
-
-
---
--
TIẾT 25
Bài 14 :BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG – NGUYÊN (THẾ KỈ XIII ) (Tiếp theo )
II/ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285).
1/ Âm mưu xâm lược cham-pa và Ñại Việt của nhà Nguyên
- Nhà Nguyên đánh cham-pa trước để làm bàn đạp tấn công phía nam Đại Việt
2/ Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến
*Sự chuẩn bị của Nhà Trần:
-Triệu tập hội nghị Bình Than.
-Triệu tập hội nghị Diên Hồng(1285).
-Chữ “ Saùt Thaùt “ ñöôïc thích treân caùnh tay caùc chieán só.
- Tiếng hô đánh trong nghị Diên Hồng(1285).
-Trần Quốc Toản bốp nát quả cam.
*Ý chí của của Nhà Trần:
3/Diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến
a/ Diễn biến:
( Học SGK / 59,60,61)
b/ Kết quả:
Cuộc khaùng chiến hoaøn toaøn thaéng lôïi.
Cuộc kháng chiến đem lại kết quả như thế nào ?
Em có nhận xét gì về kết quả của cuộc kháng chiến?
Cho biết cách đánh quân Nguyên của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai.
- Để mở rộng phạm vi thống trị, đô hộ và thôn tính các nước khác.
Bài tập
Bài tập 1: Chọn câu đúng.
1/ Nhà Trần đã làm gì để chuẩn bị kháng chiến ?
b . Triệu tập hội nghị Diên Hồng.
a . Triệu tập hội nghị Bình Than.
c. Cả a và b đều đúng.
2/ Nhà Trần mở hội nghị Bình Than và hội nghị Diên Hồng nhằm mục đích gì ?
a. Thống nhất ý chí đánh giặc và bàn kế hoạch kháng chiến.
b .Thống nhất ý chí và phát động toàn dân chống giặc.
c .Tạo lập khối đoàn kết trong nội bộ quý tộc và tướng lĩnh cao cấp, củng cố khối đoàn kết của toàn dân .
Bài tập 2 :Cách đánh quân Nguyên của nhàTrần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai như thế nào? Ghi chữ Đ ( đúng) trước những ý em cho là đúng.
d . Tất cả các ý trên đều đúng.
a Thực hiện chủ trương ?vườn không nhà trống?.
b . Đánh nhanh , thắng nhanh.
c .Tránh thế giặc mạnh lúc chúng mới đến xâm lược.
.d .Chọn đội quân cảm tử, hi sinh để cứu triều đình.
e .Vừa cản giặc,vừa rút lui dần để bảo toàn lực lượng.
g .Khi thời cơ đến,phản công tiêu diệt giặc.
Đ
Đ
Đ
Đ
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
-Học kỹ nội dung bài vừa học ? kết hợp đọc SGK
1. Bài vừa học:
2.Bài sắp học: Bi 14 :BA L?N KHNG CHI?N CH?NG QUN XM . L??C MƠNG ? NGUYN (TH? K? XIII ) (Ti?p theo )
III/ CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ BA CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NGUYÊN (1287-1288)
1/ Nêu một số dẫn chứng về nhà Nguyên chuẩn bị xâm lược Đại Việt lần thứ ba .
2/Töôøng thuaät dieãn bieán traän Vaân Ñoàn ( theo löôïc ñoà hình 32-SGK/62 )
3/ Sau trận Vân Đồn ,tình thế quân Nguyên như thế nào?
4/ Trình bày diễn biến trận Bạch Đằng tháng 4 năm 1288 (theo lược đo hình 33- SGK/64 )
CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ NHIỆT TÌNH CỦA LỚP 7B ? Trường THCS TR ẦN HÀO. ĐÃ GIÚP TÔI THỰC HIỆN THÀNH CÔNG TIẾT DẠY NÀY.