Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (Tiết 1)


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thiện Hà Hoài Thanh
Ngày gửi: 21h:53' 28-03-2008
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 749
Số lượt thích: 0 người

Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIIICÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
1789
I/ NU?C PHP TRU?C CCH M?NG 1789
1/ Tỡnh hỡnh kinh t?, xó h?i:
a. Kinh t?:


Căn cứ vào đâu để khẳng định cuối thế kỷ XVIII nước Pháp là 1 nước nông nghiệp lạc hậu ?
Nhìn chung, kinh tế Pháp trước 1789 là một nền kinh tế lạc hậu, kém phát triển
Nông nghiệp

Công cụ, kĩ thuật lạc hậu.
Nông dân bị bóc lột nặng nề.
 Mâu thuẫn xã hội gay gắt.

Công – thương nghiệp

- Máy móc được sử dụng nhiều.
-Buôn bán mở rộng với nhiều nước.
 Chế độ phong kiến kìm hãm
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
1789
LOUIS ( XVI )
b) Chính trị Xã hội.
Pháp vẫn theo chế độ quân chủ chuyên chế.
Vua Louis (1774-1792) có quyền tối thượng và vô hạn

Quan sát sơ đồ sau rút ra nhận xét về tình hình chính trị xã hội nước Pháp trước cách mạng ?
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
1789

Không có đặc quyền phải đóng mọi thứ thuế
Đẳng cấp 3 mâu thuẩn với chế độ PK chuyên chế thống trị,
Yêu cầu xã hội của nước Pháp là phá bỏ chế độ PK.
Đẳng cấp
Quý Tộc PK
Đẳng cấp
tăng lữ lớp trên
2 ñaúng caáp coù ñaëc quyeàn
Khoâng ñoùng thueá
Đẳng cấp
Thứ ba
Tư sản
Dân nghèo TH
Nông dân
Đại TS

TSản vừa.

T.Sản nhỏ

Nộp thuế cho lãnh chúa
Nộp thuế cho nhà thờ
Phần còn lại nông dân
Nộp cho nhà nước Phong kiến
50%
25%
10%
15%
THU NH?P C?A NƠNG DN PHP TRU?C CCH M?NG 1789


- Chớnh tr?: Duy trỡ ch? d? quõn ch? chuyờn ch?.
- Xó h?i : chia thnh 3 d?ng c?p.
Nhu v?y d?n cu?i th? k? XVIII do mõu thu?n v? quy?n l?i kinh t?, d?a v? chớnh tr? gi?a D?ng c?p 3 v 2 D?ng c?p trờn nu?c Phỏp lõm vo tỡnh tr?ng kh?ng ho?ng sõu s?c, bỏo hi?u 1 cu?c cỏch m?ng dang d?n g?n.
Đại biểu
- Mông texkiơ
- Vôn te
- Rutxô
N?i dung
K?ch li?t phờ phỏn cỏc quan di?m l?i th?i l?c h?u.
Dua ra nh?ng lớ thuy?t v? vi?c xõy d?ng nh nu?c m?i
Trào lưu triết học ánh sáng Pháp
Ý nghĩa của những tư tưởng đó là gì. 
2/ Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng
Ý nghĩa
_ Tấn công vào hệ tư tưởng phong kiến, dọn đường cho cách mạng bùng nổ.
_ Định hướng cho 1 xã hội mới trong tương lai.
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
1789

c) Những tư tưởng tiến bộ :
Những tư tưởng và lý luận xã hội của giai cấp tư sản (triết học Ánh sáng ) của: Môngtexkiơ, Vônte & Ruxô . đã thức tỉnh mọi người và có tác dụng chuẩn bị tích cực cho cuộc Cách Mạng sắp tới.
---------------------
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
1789

2) Cách mạng bùng nổ
* Nguyên nhân trực tiếp: khủng hoảng tài chính (nhà nước vay tư sản 5 tỉ Livrơ ) .
--------------
II/TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG:
1/ Cỏch m?ng bựng n?. N?n quõn ch? l?p hi?n:
a/ Cỏch m?ng bựng n?:
-Ngy 5/5/1789 H?i ngh? 3 d?ng c?p
- Ngy 14/7/1789 Phỏ ng?c Baxti.
*Louis XVI trieọu taọp hoọi nghũ 3 ủaỳng caỏp ngaứy5-5-1789 ủeồ vay tien& ủaựnh theõm thueỏ mụựi
*Ngaứy 9-7-1789 ẹC 3 tửù tuyeõn boỏ laứ Quoỏc Hoọi laọp hieỏn vaứ soaùn thaỷo hieỏn phaựp .
*Nhaứ vua vaứ quyự toọc taọp trung quaõn ủoọi treõn ủửụứng Vecxai -Pari .
Ngaứy 14-07-1789 quan chuựng vuừ trang taỏn coõng vaứ chieỏm nguùc Baxti.
Mụỷ ủau Caựch Maùng Phaựp.
[ Ngaứy 14-07 laứ ngaứy Quoỏc Khaựnh cuỷa nửụực Coọng Hoứa Phaựp ].

CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
1789
CUNG ĐIỆN VERSAILLES
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
1789
CUNG ĐIỆN VERSAILLES - (bên trong góc trái )
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
1789
CUNG ĐIỆN VERSAILLES (bên trong)
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
1789
CUNG ĐIỆN VERSAILLES(bên trong)
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
1789
CUNG ĐIỆN VERSAILLES (bên trong)
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
1789
CUNG ĐIỆN VERSAILLES (bên trong)
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
1789
CUNG ĐIỆN VERSAILLES (bên trong)
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
1789
HOÀNG HẬU ANTOINETTE
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
1789
HỘI NGHỊ 3 ĐẲNG CẤP : 1200 ĐB = 300 (ĐC 1) + 300 (ĐC 2) + 600 (ĐC 3)
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
1789
BÊN TRONG NGỤC BASTILE
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
1789
PHÁ NGỤC BASTILLE
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
1789


II. Diễn biến cuộc cách mạng Pháp
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
1789
ROBESPIERRE
<1758 -1794>
Robespierre sinh năm 1758 thuộc gia đình Luật sư tại TP Arras
Bản thân là một Luật sư luôn bào chữa cho những người nghèo
Tham gia CMTS Pháp từ 5-5-1789, đại biểu xuất sắc của đẳng cấp 3,
Bị thủ tiêu vào ngày 28-07-1794.
Tên tuổi của ông gắn liền với cuộc CM TS Pháp vĩ đại.
--- o O o ---
Ý nghĩa sk 14/7
-Giáng đòn đầu tiên vào CĐQCCC
-Thể hiện vai trò QCND
- Đưa Đại tư sản lên nắm quyền
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
1789

Câu 1 : Nguyên nhân bùng nổ của cuộc CM TS
Pháp ?
Câu 2 : Nhiệm vụ của cuộc CM Tư Sản Pháp ?
Câu 3 : Lãnh đạo và động lực CM TS Pháp
là giai cấp nào?
-------------------------------
Tình cảnh nông dân pháp trước cách mạng.
Nền cộng hòa
thành lập trong
hoàn cảnh nào ?
Bài 31: cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII
I)Nước Pháp trước cách mạng:
II)Tiến trình của cách mạng:
1) Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến
- Ngày 10.8.1792 quần chúng nhân dân Pari nổi dậy bắt giam vua và hoàng hậu thành lập chính quyền cách mạng của phái Gi-rông-đanh. (Ngày cách mạng thứ 2)
a) Quá trình thành lập:
2) Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa
được thành lập
Những việc làm của tư sản công thương?
+ Bầu quốc hội mới dưới hình thức phổ thông đầu phiếu (Quốc ước)
+ Ngày 21.9.1792:phế truất nhà vua, thành lập nền cộng hòa.
+ Ngày 21.01.1793: xử chém vua LU-I thứ XVI
b) Những việc làm của tư sản công thương:
Bài 31: cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII
I)Nước Pháp trước cách mạng
II)Tiến trình của cách mạng
1) Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến
a) Quá trình thành lập:
2) Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa
được thành lập
- Ngày 31.5 và 2.6.1793 quần chúng nhân dân Pa-ri nổi dậy lật đổ phái Gi-rông-đanh, giành chính quyền về tay phái Gia-cô-banh (Ngày cách mạng thứ 3)
c) Sự sụp đổ:
Vì sao phái Gi-rông-đanh bị lật đổ ?
Bài 31: cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII
I)Nước Pháp trước cách mạng
II)Tiến trình của cách mạng
1) Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến
a) Quá trình thành lập:
2) Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa
được thành lập
b) Những việc làm của tư sản công thương:
3) Nền chuyên chính Gia-cô-banh - Đỉnh cao của cách mạng.
c) Sự sụp đổ:
Bài 31: cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII
I)Nước Pháp trước cách mạng
II)Tiến trình của cách mạng
1) Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến
a) Quá trình thành lập:
2) Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa
được thành lập
b) Những việc làm của tư sản công thương:
Chính trị
a. Sự thành lập
- Thời gian:
- Thành phần:
- Lãnh tụ:
- Chia ruộng đất cho nông dân
- Tiền lương cho công nhân
- Luật giá tối đa về lương thực thực phẩm.
- Tháng 6-1793: thông qua hiến pháp mới, mở rộng quyền tự do dân chủ, xoá bỏ chế độ đẳng cấp.
- Ra sắc lệnh tổng động viên
02 - 6 - 1794
Tư sản vừa và nhỏ
Rô-be-spie
3) Nền chuyên chính Gia-cô-banh - Đỉnh cao của cách mạng.
Chân dung Ro-be-spie
Sinh 1758 trong 1 gđ luật sư ở thành phố nhỏ (phía Bắc nước Pháp, người có ảnh hưởng và uy tín lớn trong phái Gia-cô-banh. Khi con người trẻ trung mảnh dẻ, ăn măc chỉnh tề, có bộ tóc giả rắc phấn xuất hiện ở các cuộc họp thì người ta nồng nhiệt đón tiếp ông, lắng nghe từng lời nói của ông. Ông nổi tiếng về đức tính chính trực, liêm khiết,ko khoan nhượng trước kẻ thù. Ông đã cống hiến cả đời mình cho cách mạng, hy sinh cả cuộc đời riêng tư, ông đuợc nhân dân phong tặng: "Con người không thể mua chuộc được``
So sánh chính sách về kinh tế chính trị của phái Gia-cô-banh với phái Gi-rông-đanh
Gia-cô-banh
Gi-rông-đanh
Kinh tế:- Chính trị:
Kinh tế:

- Chính trị:
?Nông dân không có ruộng đất canh tác
?Mất quyền tự do dân chủ
+Chia đều đất công thành nhiều mảnh nhỏ, trả dần trong 10 năm
? Khắc phục nạn đầu cơ tích trữ huy động lương thực, thực phẩm, cải thiện đời sống nhân dân
?Mỗi nông dân đều có ruộng đất.
+ Ban bố quyền tự do dân chủ rộng rãi
?Mọi bất bình đẳng giai cấp đều bị xoá bỏ.
+ Ban hành luật giá tối đa
+Chia ruộng đất thành lô lớn bán với giá cao
+Cấm công nhân bãi công hội họp
c)Kết quả: Huy động đủ sức người sức của,đánh bại kẻ thù!Cách mạng đạt tới đỉnh cao.
Quân chủ chuyên chế
14-7-1789 (CM thứ nhất)
Quân chủ lập hiến
10-8-1792 (CM thứ hai)
Gi-rông-đanh (CHI)
31-5-> 2-6-1793 (CM thứ ba)

Chuyên chính Gia-cô-banh
Huy động đủ sức người, sức của đánh bại kẻ thù, đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao.
Những chính sách đó có tác
dụng như thế nào?
(Sơ đồ sự phát triển
của cách mạng)
Chiến binh Gia-cô-banh-biểu tượng của người lính cộng hoà,đó là người nông dân của nước Pháp tự do,được cách mạng đem lại ruộng đất,vừa thoát khỏi xiềng xích của chế độ phong kiến .Họ tỏ ra là những người sẵn sàng hi sinh anh dũng, luôn giương cao ngọn cờ 3 sắc biểu tượng của tự do bình đẳng bác ái,đẻ bảo vệ mảnh đất-niềm ước mơ ngàn đời của họChính nhờ những chiến binh nông dân này mà nước Pháp đã thắng lợi trong 1 cuộc chiến đấu kì lạ chống lại 1 liên minh hùng mạnh tập hợp hầu hết các nứơc phong kiến châu Âu!
Vì sao giữa lúc đang lên tới đỉnh cao, cách mạng lại rơi vào thời kì thoái trào?
4) Thời kỳ thoái trào:
a)Nguyên nhân:
Do mâu thuẫn nội bộ, phái Gia-cô-banh suy yếu.
b)Biểu hiện:
Điền những sự kiện lịch sử tương ứng với những mốc thời gian sau:
3) Nền chuyên chính Gia-cô-banh - Đỉnh cao của cách mạng.
Bài 31: cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII
I)Nước Pháp trước cách mạng
II)Tiến trình của cách mạng
1) Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến
2) Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa
được thành lập
Tư sản Técmiđo đảo chính, lật đổ phái Gia-cô-banh -> thành lập uỷ ban Đốc chính
Na-pô-lê-ông đảo chính, thiết lập chế độ độc tài quân sự
Na-pô-lê-ông lên ngôi hoàng đế, thành lập Đế chế I
Na-pô-lê-ông bại trận, nền quân chủ được phục hồi
Na-pô-lê-ông Bô-na-pac
Na-pô-lê-ông Bô-na-pác-Nhà quân sự nổi tiếng của
nước Pháp cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX
-1785 tốt nghiệp trường pháo binh và nhanh chóng
trở thành 1 viên tướng trẻ nắm quyền chỉ huy trong
quân đội
-11-1799 đảo chính,thiết lập chế độ độc tài quân sự
-1804 lên ngôi hoàng đế->đế chế I
-1815 sau thất bại trận Oa-téc-lô-> chế độ quân chủ
được phục hồi

11-1815
Napôlêông(Đế chế I)
11-1799
Técmiđo (Đốc chính)
27-7-1794
Chuyên chính Gia-côbanh
Quân chủ
Lược đồ:
sự thụt lùi của
cách mạng Pháp
4) Thời kỳ thoái trào:
3) Nền chuyên chính Gia-cô-banh - Đỉnh cao của cách mạng.
Bài 31: cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII
II)Tiến trình của cách mạng
1) Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến
2) Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa
được thành lập
III)ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII
+Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế và tàn dư phong kiến
+Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân
+Xóa bỏ cản trở về công thương nghiệp, mở đường cho CNTB phát triển

- Mở ra thời đại mới: Thời đại thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản lúc bấy giờ.
Bài 31: cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII
I)Nước Pháp trước cách mạng
II)Tiến trình của cách mạng

- Là cuộc cách mạng tư sản điển hình:
Giai cấp tư sản và quần chúng nhân dân có vai trò như thế nào trong cách mạng?
Tư sản: Lãnh đạo cách mạng
Quần chúng nhân dân:
Quyết định đến
sự phát triển của cách mạng
III)ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII
Bài 31: cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII
I)Nước Pháp trước cách mạng
II)Tiến trình của cách mạng

14-7-1789 (CM thứ nhất)
Quân chủ lập hiến
10-8-1792 (CM thứ hai)
Gi-rông-đanh (CHI)
31-5-> 2-6-1793 (CM thứ ba)
Chuyên chính Gia-cô-banh
11-1815
Quân chủ
Bài 31: cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII (tiết 2 )
I) Nước Pháp trước cách mạng
II) Tiến trình của cách mạng.
Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến.
Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được thành lập.
Thời kỳ chuyên chính Gia-cô-banh - Đỉnh cao của cách mạng.
Thời kỳ thoái trào.
III) ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII
Quân chủ
chuyên chế
Napôlêông(Đế chế I)
11-1799
Técmiđo (Đốc chính)
27-7-1794
Bài tập nhận thức
Tại sao nói: Thời kì chuyên chính Gia-cô-banh là đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp?
Vì: Đã có những chính sách tiến bộ về
kinh tế, chính trị, quân sự, đáp ứng yêu cầu
của cách mạng, đánh bại thù trong, giặc
ngoài, đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao !

Chọn đáp án đúng
Chia ruộng đất thành từng lô nhỏ rồi bán theo hạn trả dần trong 10 năm là chính sách của phái:
A.Tư sản Gi-rông -đanh
C.Tư sản Tec-mi-đo
B.Tư sản Gia-cô-banh.
D.Cả ba đáp án trên

Chọn đáp án đúng
Cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng tiêu biểu điển
hình. Vì:

Lật đổ chế độ phong kiến
chuyên chế và tàn dư;
C. Xóa bỏ cản trở về công
thương nghiệp;
B. Giải quyết vấn đề ruộng
đất cho nông dân;
D. Cả ba đáp án trên
14-7-1789 (CM thứ nhất)
Quân chủ lập hiến
10-8-1792 (CM thứ hai)
Gi-rông-đanh (CHI)
31-5-> 2-6-1793 (CM thứ ba)
Chuyên chính Gia-cô-banh
11-1815
Quân chủ
Bài 31: cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII (tiết 2 )
I) Nước Pháp trước cách mạng
II) Tiến trình của cách mạng.
Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến.
Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được thành lập.
Thời kỳ chuyên chính Gia-cô-banh - Đỉnh cao của cách mạng.
Thời kỳ thoái trào.
III) ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII
Quân chủ
chuyên chế
Napôlêông(Đế chế I)
11-1799
Técmiđo (Đốc chính)
27-7-1794
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và
các em học sinh đã góp phần cho sự
thành công của bài giảng!
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo
và các em học sinh đã góp phần cho sự
thành công của bài giảng!