sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Trâm
Ngày gửi: 21h:02' 06-10-2009
Dung lượng: 8.1 MB
Số lượt tải: 95
Số lượt thích: 0 ngườiMôn: khoa học
Giáo viên dạy : Nguyễn Thị Trâm

Ô CỬA BÍ MẬT
1

2

3
4


*Chọn ý đúng nhất .
Hiện tượng nước biến đổi thành hơi nước rồi thành mây , mưa được lặp đi lặp lại gọi là :
a. Sự hình thành mây .
b. Mưa trong tự nhiên .
c. Vòng tuần hoàn của mưa .
d. Vòng tuần hoàn của nước trong t? nhiên .

*Chọn ý đúng nhất .
Hiện tượng nước biến đổi thành hơi nước rồi thành mây , mưa được lặp đi lặp lại gọi là :
a. Sự hình thành mây .
b. Mưa trong tự nhiên .
c. Vòng tuần hoàn của mưa .
d. Vòng tuần hoàn của nước trong t? nhiên .
Khi nào thì có tuyết rơi ?

Mây được hình thành như thế nào ?

Mưa từ đâu ra ?

Thứ hai ngày 16 tháng 3 năm 2009 KHOA HOÏC
SƠ ĐỒ VOØNG TUAÀN HOAØN CUÛA NÖÔÙC
TRONG TÖÏ NHIEÂN.

Nội dung thảo luận: Quan sát hình 1, chỉ và kể những hình ảnh được vẽ trong sơ đồ .
Nội dung thảo luận:chỉ vào sơ đồ và nói về sự bay hơi, ngưng tụ của nước trong tự nhiên .
Bài tập
Vẽ sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên một cách đơn giản theo trí tưởng tượng của em.
( Lưu ý : có sử dụng mũi tên và ghi chú )
Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.
Ai nhanh hơn!
Mây trắng,Mây đen,bay hơi,mưa, nước

Mọi sự sống trên trái đất sẽ không tồn tại nếu không có vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên. Đúng hay sai?


Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên sau dy dng hay sai?
Mây trắng
Mây đen
Mưa
Hơi nước
Nước
Mây trắng
Mây đen
Mưa
Hơi nước
Nước
Mây đen
Mây trắng
Thứ hai ngày 16 tháng 3 năm 2009
Khoa học
Sô ñoà voøng tuaàn hoaøn cuûa nöôùc trong töï nhieân.