Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 7. Hình chiếu phối cảnh

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: vũ tuyet nu
  Người gửi: Vũ Tuyết Nu
  Ngày gửi: 15h:01' 05-10-2009
  Dung lượng: 25.2 MB
  Số lượt tải: 286
  Số lượt thích: 1 người (lê thị cẩm tú)
  MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP 11
  GV: LÊ THỊ TUYẾT
  Tổ: Vật lí – kỹ thuật
  Khái niệm về hình chiếu phối cảnh
  Phương pháp vẽ phác hình chiếu phối cảnh
  CHƯƠNG 1: VẼ KỸ THUẬT
  BÀI 7:
  VKT11
  MỤC TIÊU BÀI HỌC
  Qua bài giảng, HS cần:
  1. V? kiến thức:
  Biết được khái niệm về hình chiếu phối cảnh (HCPC).
  Biết được cách vẽ phác HCPC của vật thể đơn giản.
  2. V? k? năng:
  Vẽ phác được hình chiếu phối cảnh một điểm tụ của vật thể đơn giản.
  3. V? thái độ:
  Tích cực nghiên cứu bài học, có ý thức xây dựng bài.
  VKT11
  ? Quan saùt hình bieåu dieãn ngoâi nhaø, caên phoøng vaø nhaän xeùt :
  1.Hình veõ bieåu dieãn noäi dung gì?
  2.Coù nhaän xeùt gì veà kích thöôùc caùc boä phaän cuûa ngoâi nhaø treân hình veõ?
  3.Veà caùc ñöôøng noái nhöõng vieân gaïch?
  4.HCPC naøy döïa treân pheùp chieáu gì?
  Kết luận:
  *Đây là hình chiếu phối cảnh của ngôi nhà và dùng phép chiếu xuyên tâm để biểu diễn.
  *Trong phép chiếu xuyên tâm, hai đường thẳng song song có thể được chiếu thành hai đường thẳng cắt nhau nên:
  -Các viên gạch và cửa sổ càng ở xa càng nhỏ lại.
  -Các đường thẳng trong thực tế song song với nhau và không song song với mặt phẳng hình chiếu, gặp nhau tại một điểm.
  NỘI DUNG:
  I. Khái niệm về hình chiếu phối cảnh
  II.Phương pháp vẽ phác hình chiếu phối cảnh
  1. Định nghĩa:
  -HCPC là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép chiếu xuyên tâm.
  I. Khái niệm:
  * Đặc điểm hình chiếu phối cảnh:
  - Gaõy ủửụùc aỏn tửụùng ấn tượng về khoảng cách xa gần của vật thể giống như khi quan sát trong thực tế.

  -Hai đường thẳng song song với nhau có thể biểu diễn thành hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm-gọi là điểm tụ.

  Tâm chiếu
  Mặt phẳng vật thể
  Mặt tranh
  Mặt phẳng tầm mắt
  Đường chân trời

  ? Các thành phần của Hình chiếu phối cảnh
  2. Caùc thaønh phaàn:
  Taâm chieáu: laø maét ngöôøi quan saùt  ñieåm nhìn.
  Maët phaúng vaät theå: laø maët phaúng naèm ngang treân ñoù ñaët caùc vaät theå caàn bieåu dieãn.


  *Mặt phẳng hình chiếu: là mặt phẳng thẳng đứng tưởng tượng? gọi là mặt tranh.
  MẶT TRANH
  -Mặt phẳng tầm mắt: mặt phẳng nằm ngang đi qua điểm nhìn.

  Hình Chi?u Ph?i C?nh
  MẶT PHẲNG TẦM MẮT
  -Đường chân trời (tt): là đường thẳng giao giữa mặt phẳng tầm mắt và mặt tranh.
  * Hệ thống xây dựng hình chiếu phối cảnh
  2. ứng dụng của hình chiếu phối cảnh
  - Hình chiếu phối cảnh thường được đặt bên cạnh các hình chiếu vuông góc trong các bản vẽ thiết kế kiến trúc và xây dựng để biểu diễn các công trình có kích thước lớn
  Phối cảnh mặt bằng tổng thể

  phối cảnh toà nhà
  Phối cảnh nội thất
  Phối cảnh công trình cầu
  Phối cảnh cầu
  Phối cảnh đường
  3. Caùc loaïi hình chieáu phoái caûnh:
  3.Các loại HCPC.
  -HCPC một điểm tụ: mặt tranh được chọn song song với một mặt phẳng của vật thể.
  -HCPC hai điểm tụ: mặt tranh không song song với mặt phẳng nào của vật thể.
  Hai hình chiếu vuông góc
  Hình chiếu trục đo
  Ví dụ: cho vật thể hình chữ L
  II. Phương pháp vẽ phác hình chiếu phối cảnh:
  II. Phương pháp vẽ phác hình chiếu phối cảnh:
  1.Vẽ phác hình chiếu phối cảnh một điểm tụ của vật thể đơn giản
  Bu?c 1: Vẽ đường tt nằm ngang làm đường chân trời.
  Bu?c 2: Chọn 1 điểm F` trên tt là điểm tụ
  a.Vẽ Phác HCPC 1 điểm tụ
  Bu?c 3: Vẽ Hình chiếu đứng của vật thể A`B`C`D`E`H`
  Hình Chi?u Ph?i C?nh
  Bu?c 4: Nối các điểm của HCĐ với điểm tụ
  Hình Chi?u Ph?i C?nh
  Bu?c 5: Xác định 1 điểm I` Trên tia F`A` theo chiều rộng của vật thể
  I’
  Hình Chi?u Ph?i C?nh
  Bu?c 6: Từ I` kẻ các đường sg sg với các cạnh của HCĐ của vật thể
  I’
  Hình Chi?u Ph?i C?nh
  Bu?c 7: Tô đậm các cạnh thấy của vật thể, hoàn thiện hình vẽ phác
  I’
  Hình Chi?u Ph?i C?nh
  §8: HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH
  II. PHƯƠNG PHÁP VẼ HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH
  a.Phương pháp vẽ phác HCPC một điểm tụ.
  1-Vẽ phác.
  2-Vạch đường chân trời tt.
  3-Chọn mặt chính ? chọn điểm tụ tương ứng.
  4-Chấm chỉ định độ dày ( độ sâu) của đối tượng cũng không đòi hỏi thật chính xác.
  5-Qua các điểm vừa xác định, vẽ các cạnh song song với hình chiếu đứng.
  6-Tô đậm các cạnh thấy của vật thể, hoàn thiện hình vẽ phác.
  b.Vẽ Phác HCPC 2 điểm tụ
  t
  t
  Bước 1:
  -Vẽ đường thẳng nằm ngang tt làm đường chân trời
  -Chọn G’ và F’ trên tt làm 2 điểm tụ

  Hình Chi?u Ph?i C?nh
  t
  t
  G’
  F’
  B’
  A’
  Bước 2:
  Vẽ đoạn A’B’ biểu diễn cạnh AB sao cho
  Góc F’A’G’ và F’B’G’ > 1200
  Hình Chi?u Ph?i C?nh
  t
  t
  G’
  F’
  B’
  A’
  I’
  H’
  C’
  Bước 3:
  Lấy H’ trên A’G’, C’ trên B’G’ và I’ trên A’F’ theo kích
  thước Của vật. Dựng các đoạn thẳng qua chúng
  Hình Chi?u Ph?i C?nh
  t
  t
  G’
  F’
  B’
  A’
  I’
  H’
  C’
  D’
  Bước 4:
  Lấy điểm D’ trên C’ thể hiện độ cao của vật thể.
  Sau đó nối các điểm vừa chọn với hai điểm tụ
  Hình Chi?u Ph?i C?nh
  t
  t
  G’
  F’
  B’
  A’
  I’
  H’
  C’
  D’
  Bước 5: Cuối cùng tô đậm các cạnh nhìn thấy của
  vật thể
  Hình Chi?u Ph?i C?nh
  ? So sánh 2 loại hình chiếu phối cảnh:
  Hình Chi?u Ph?i C?nh
  Vẽ các bước pp vẽ phác hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ vào vở, nắm vững các bước vẽ
  Các thành phần của HCPC
  Đọc bài đọc thêm SGK 41
  Hình Chi?u Ph?i C?nh
  * Hệ thống xây dựng hình chiếu phối cảnh
  HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH
  t
  t
  F’
  E’
  D’
  H’
  A’
  B’
  C’
  II. PHƯƠNG PHÁP VẼ HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH
  Hình chiếu phối cảnh
  VKT11
  IV. Bài tập:
  Em hãy vẽ phác hình chiếu phối cảnh H7.4a- Sgk?
  VKT11
  IV. Bài tập:
  1.Vẽ phác hình chiếu phối cảnh H7.4a- Sgk loại một điểm tụ
  f
  t
  t
  VKT11
  f1
  f2
  t
  t
  VKT11
  IV. Bài tập:
  2.Vẽ phác hình chiếu phối cảnh H7.4a- Sgk loại hai điểm tụ
  MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP 11
  GV: LÊ THỊ TUYẾT
  Tổ: Vật lí – kỹ thuật
   
  Gửi ý kiến