ôn tập chương 1 - Đại số 9


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Minh Tân
Người gửi: Phạm Hoài Ngọc (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:34' 22-10-2009
Dung lượng: 693.6 KB
Số lượt tải: 598
Số lượt thích: 0 người
Người thực hiện: nguyễn thị hải
Phòng GD đông hưng
Trường thcs minh tân
Đại Số 9
Ôn tập chương i ( Tiết 2)
Câu 1: Viết định lí liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương.
Cho ví dụ.
Câu 2: Viết định lí liên hệ giữa phép chia và phép khai phương.
Cho ví dụ.
Với A ? 0; B ? 0
Với A ? 0; B > 0
1. Lí thuyết
Đại Số 9
Ôn tập chương i ( Tiết 2)
Câu 1: Thực hiện phép tính
Ta được kết quả là:
2. Bài tập trắc nghiệm
1. Lí thuyết
Câu 2: Giá trị của biểu thức
Chọn đáp án đúng?
Câu 3: Khử mẫu biểu thức
Ta được kết quả là:
với a?0
Câu 4: Giá trị của biểu thức
Câu 1: Viết định lí liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương.
Cho ví dụ.
Câu 2: Viết định lí liên hệ giữa phép chia và phép khai phương.
Cho ví dụ.
Đại Số 9
Ôn tập chương i ( Tiết 2)
Câu 1: Thực hiện phép tính
Ta được kết quả là:
2. Bài tập trắc nghiệm
1. Lí thuyết
Câu 2: Giá trị của biểu thức
Chọn đáp án đúng?
Câu 3: Khử mẫu biểu thức
Ta được kết quả là:
với a?0
Câu 4: Giá trị của biểu thức
(VớI B?0)
(VớI A?0;B?0)
(VớI A<0;B?0)
Đại Số 9
Ôn tập chương i ( Tiết 2)
Câu 1: Thực hiện phép tính
Ta được kết quả là:
2. Bài tập trắc nghiệm
1. Lí thuyết
Câu 2: Giá trị của biểu thức
Chọn đáp án đúng?
Câu 3: Khử mẫu biểu thức
Ta được kết quả là:
với a?0
Câu 4: Giá trị của biểu thức
(VớI B>0)
Đại Số 9
Ôn tập chương i ( Tiết 2)
Câu 1: Thực hiện phép tính
Ta được kết quả là:
2. Bài tập trắc nghiệm
1. Lí thuyết
Câu 2: Giá trị của biểu thức
Chọn đáp án đúng?
Câu 3: Khử mẫu biểu thức
Ta được kết quả là:
với a?0
Câu 4: Giá trị của biểu thức
Các công thức biến đổi căn thức
(VớI A?0;B?0)
(VớI A?0;B>0)
(VớI B?0)
(VớI A?0;B?0)
(VớI A<0;B?0)
(VớI B>0)
(VớI A.B?0;B?0)
(VớI A?0;A?B2 )
(VớI A?0;A ?B)
(VớI A.B?0;B?0)
Đại Số 9
Ôn tập chương i ( Tiết 2)
Câu 1: Thực hiện phép tính
Ta được kết quả là:
2. Bài tập trắc nghiệm
1. Lí thuyết
Câu 2: Giá trị của biểu thức
Chọn đáp án đúng?
Câu 3: Khử mẫu biểu thức
Ta được kết quả là:
với a?0
Câu 4: Giá trị của biểu thức
Các công thức biến đổi căn thức
(VớI A?0;B?0)
(VớI A?0;B>0)
(VớI B?0)
(VớI A?0;B?0)
(VớI A<0;B?0)
(VớI B>0)
(VớI A.B?0;B?0)
(VớI A?0;A?B2 )
(VớI A?0;A ?B)
(VớI A?0;A?B2 )
(VớI A?0;A ?B)
Đại Số 9
Ôn tập chương i ( Tiết 2)
Bài tập 1: (Bài 73 b;c trang 40.SGK )
Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức sau
tại m =1,5
tại a =
Lời giải
b,
Ta có
Ta có
Vậy
B = 1 - 3.1,5 = - 3,5
Với m=1,5 < 2
giá trị của biểu thức
Đại Số 9
Ôn tập chương i ( Tiết 2)
Bài tập 1: (Bài 73 b;c trang 40.SGK )
Lời giải
Các công thức biến đổi căn thức
(VớI A?0;B?0)
(VớI A?0;B>0)
(VớI B?0)
(VớI A?0;B?0)
(VớI A<0;B?0)
(VớI B>0)
(VớI A.B?0;B?0)
(VớI A?0;A?B2 )
(VớI A?0;A ?B)
Ta có
Ta có
Vậy
Với m=1,5<2 giá trị của biểu thức B
B=1-3.1,5=-3,5
Đại Số 9
Ôn tập chương i ( Tiết 2)
Bài tập 1: (Bài 73 b;c trang 40.SGK )
Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức sau
tại m=1,5
tại a =
Vậy
Nếu a ?
Nếu a >
thì
thì
Thay vào biểu thức ta có:
với a =
* Nếu
* Nếu
Lời giải
Đại Số 9
Ôn tập chương i ( Tiết 2)
Bài tập 1: (Bài 73 a;b trang 40.SGK )
Chứng minh các đẳng thức sau
Bài tập 2: (Bài 75 c;d trang 41.SGK )
Hoạt động nhóm
Nhóm 1,2: Câu c
Nhóm 3,4: Câu d
kết quả hoạt động nhóm
Đại Số 9
Ôn tập chương i ( Tiết 2)
Bài tập 1: (Bài 73 a;b trang 40.SGK )
Bài tập 2 : (Bài 75 c;d trang 41.SGK )
Bài tập 3 : (Bài 108 trang 20.SBT )
Bài giải
Các bước thực hiện:
- Quy đồng mẫu.
- Thực hiện các phép toán
(Giống như đối với phân thức ở lớp 8)
- Rút gọn biểu thức
Đại Số 9
Ôn tập chương i ( Tiết 2)
Bài tập 1: (Bài 73 a;b trang 40.SGK )
Bài tập 2 : (Bài 75 c;d trang 41.SGK )
Bài tập 3 : (Bài 108 trang 20.SBT )
Bài giải
Ôn tập chương i ( Tiết 2)
Đại Số 9
Bài tập 2 : (Bài 75 c;d trang 41.SGK )
Bài tập 3 : (Bài 108 trang 20.SBT )
Bài tập 3 : (Bài 108 trang 20.SBT )
Bài giải
b, C < - 1
?
< 0
?
?

(TM ĐKXĐ)
Vậy x > 16 thì C < -1
?
Đại Số 9
Ôn tập chương i ( Tiết 2)
Bài tập 1: (Bài 73 a;b trang 40.SGK )
Bài tập 2 : (Bài 75 c;d trang 41.SGK )
Bài tập 3 : (Bài 108 trang 20.SBT )
Bài giải
c, Tìm số nguyên x để biểu thức nhận giá trị là một số nguyên.
c, Tìm số nguyên x để biểu thức nhận giá trị là một số nguyên.
Ta có:

(TMĐK)
Vậy với x = 1 thì biểu thức nhận giá trị là
một số nguyên.
Để biểu thức

Hướng dẫn về nhà
Ôn lại theo kiến thức của chương.
Bài tập về nhà:
73(a,d)75 (a,b) trang 76/SGK
104;105;106 trang 85/SBT
nghiên cứu thêm về bài 108 câu c
- Tiết sau kiểm tra 1 tiết