TIẾT 38- ÔN TẬP TRUYỆN KÍ VIỆT NAM


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: N-T-THU HẰNG- ĐẠ TÔNG
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Hằng (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:01' 23-10-2009
Dung lượng: 6.3 MB
Số lượt tải: 287
Số lượt thích: 0 người
TIẾT 38
ÔN TẬP TRUYỆN KÍ VIỆT NAM
1
4
2
3
Tôi đi học
Trong lòng mẹ
Lão hạc
Tức nước vỡ bờ
I. Bảng thống kê những văn bản truyện kí đã học
II. §iÓm gièng vµ kh¸C NHAU GI÷A BA V¡N B¶N:
Trong lßng mÑ, tøc n­íc vì bê, l·o h¹c.
1.Gièng nhau
ThÓ lo¹i: §Òu lµ tù sù, ®­îc s¸ng t¸c thêi 30-45.
§Ò tµi: §Òu lÊy ®Ò tµi vÒ con ng­êi vµ cuéc sèng x· héi ®­¬ng thêi( ®i s©u miªu t¶ sè phËn cùc khæ cña nh÷ng con ng­êi bÞ bÇn cïng ho¸).
Néi dung t­ t­ëng : §Òu chøa chan tinh thÇn nh©n ®¹o, yªu th­¬ng tr©n träng nh÷ng phÈm chÊt ®Ñp ®Ï cña con ng­êi, tè c¸o nh÷ng g× tµn ¸c xÊu xa.
NghÖ thuËt: §Òu cã lèi viÕt ch©n thùc,gÇn víi ®êi sèng.2. Khác nhau:
Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về một nhân vật em thích.
Trong ba văn bản vừa học , em thích nhất nhân vật , đoạn văn nào ? Vì sao?
III. Luyện tập : Làm theo nhóm
- Nhóm 1: Nêu cảm nhận của em về nhân vật Bé Hồng trong đoạn trích " Trong lòng mẹ" của Nguyên Hồng.
- Nhóm 2: Nêu cảm nhận của em về nhân vật chị Dậu ( hoặc nhân vật Cai lệ ) trong đoạn trích " Tức nước vỡ bờ" của Ngô Tất Tố.
- Nhóm 3: Nêu cảm nhận của em về nhân vật Lão Hạc trong truyện cùng tên của Nam Cao.
Hướng dẫn làm bài:
- Giới thiệu em đã được học văn bản .... Của tác giả .....?
- Nhân vật đó đã để lại cho em ấn tượng tốt đẹp ( sự xúc động, cảm phục...) sâu sắc.
- Nêu rõ việc làm, hành động, lời nói, cử chỉ của nhân vật khiến em cảm phục, để lại tình cảm tốt đẹp cho em.
- Cảm nghĩ chung của em về nhân vật đó: Yêu quý, cảm phục, kính trọng...
Hướng dẫn về nhà
- Hoàn thành bài tập viết đoạn .
- Ôn tập để kiểm tra 1 tiết .
- Soạn bài "Thông tin về ngày Trái ủất naờm 2000".