Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 10. Ôn tập truyện kí Việt Nam

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: N-T-THU HẰNG- ĐẠ TÔNG
  Người gửi: Nguyễn Thị Thu Hằng (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:01' 23-10-2009
  Dung lượng: 6.3 MB
  Số lượt tải: 299
  Số lượt thích: 0 người
  TIẾT 38
  ÔN TẬP TRUYỆN KÍ VIỆT NAM
  1
  4
  2
  3
  Tôi đi học
  Trong lòng mẹ
  Lão hạc
  Tức nước vỡ bờ
  I. Bảng thống kê những văn bản truyện kí đã học
  II. §iÓm gièng vµ kh¸C NHAU GI÷A BA V¡N B¶N:
  Trong lßng mÑ, tøc n­íc vì bê, l·o h¹c.
  1.Gièng nhau
  ThÓ lo¹i: §Òu lµ tù sù, ®­îc s¸ng t¸c thêi 30-45.
  §Ò tµi: §Òu lÊy ®Ò tµi vÒ con ng­êi vµ cuéc sèng x· héi ®­¬ng thêi( ®i s©u miªu t¶ sè phËn cùc khæ cña nh÷ng con ng­êi bÞ bÇn cïng ho¸).
  Néi dung t­ t­ëng : §Òu chøa chan tinh thÇn nh©n ®¹o, yªu th­¬ng tr©n träng nh÷ng phÈm chÊt ®Ñp ®Ï cña con ng­êi, tè c¸o nh÷ng g× tµn ¸c xÊu xa.
  NghÖ thuËt: §Òu cã lèi viÕt ch©n thùc,gÇn víi ®êi sèng.  2. Khác nhau:
  Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về một nhân vật em thích.
  Trong ba văn bản vừa học , em thích nhất nhân vật , đoạn văn nào ? Vì sao?
  III. Luyện tập : Làm theo nhóm
  - Nhóm 1: Nêu cảm nhận của em về nhân vật Bé Hồng trong đoạn trích " Trong lòng mẹ" của Nguyên Hồng.
  - Nhóm 2: Nêu cảm nhận của em về nhân vật chị Dậu ( hoặc nhân vật Cai lệ ) trong đoạn trích " Tức nước vỡ bờ" của Ngô Tất Tố.
  - Nhóm 3: Nêu cảm nhận của em về nhân vật Lão Hạc trong truyện cùng tên của Nam Cao.
  Hướng dẫn làm bài:
  - Giới thiệu em đã được học văn bản .... Của tác giả .....?
  - Nhân vật đó đã để lại cho em ấn tượng tốt đẹp ( sự xúc động, cảm phục...) sâu sắc.
  - Nêu rõ việc làm, hành động, lời nói, cử chỉ của nhân vật khiến em cảm phục, để lại tình cảm tốt đẹp cho em.
  - Cảm nghĩ chung của em về nhân vật đó: Yêu quý, cảm phục, kính trọng...
  Hướng dẫn về nhà
  - Hoàn thành bài tập viết đoạn .
  - Ôn tập để kiểm tra 1 tiết .
  - Soạn bài "Thông tin về ngày Trái ủất naờm 2000".
  Avatar

  Dán miệngha ha

  Thè lưỡihe he

   
  Gửi ý kiến