Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Unit 9. Natural disaters

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Hải Đăng (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:31' 04-12-2009
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 121
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class
English 9
Unit 9: Natural disasters
Chu Thi Thuy Ha
Kim`s Game
Tuesday,March 31st 2009
A tidal wave
A typhoon
A tornado
An earth quake
A flood
A volcano
Good Luck !
30
60
Unit 9: Natural disasters
Tuesday, March 31st 2009
Lesson 4: Write
Period 57
Unit 9 : Natural disasters
Period 57 : Write
I. Vocabulary
- (to) behave:
- a shelter :
(to) shelter:
Eg: She sheltered under the tree.
Eg: Find a shelter quickly . The rain is coming
- All of a sudden
Chỗ trú ngụ
: Bất ngờ, bỗng dưng
Cư xử , ứng xử
= Suddenly
behaviour (n)
- hsetler =>
all of a sudden
- vhaebe =>
Jumbled words
scared
behave
shelter
- a all dsdenu of =>
Unit 9 : Natural disasters
Period 57 : Write
I. Vocabulary
II. Telling the story
1. Ask and answer the questions
It’s Lan
Where was she ?
What was she doing?
=> Lan was outside playing with her dog
Where was Lan ?
What was she doing ?
What did Lan’s mother say ?
What did Mrs. Quyen do ?
What was the weather like ? How were the people ?
What was the weather like ?
How were they ?
How did the dog behave ?
=>Lan was outside playing
with her dog .
What did she do ?
What did Lan tell her mother ?
2. Telling the story
All of a sudden, the dog behaved strangely. She kept on running in circles.
Lan ran home and told her mother what Skippy was doing. Lan`s mother Mrs. Quyen told her that there was a typhoon coming .
Mrs. Quyen gathered her
Family and told them
to find shelter in the home.
Lan was outside playing
with her dog, Skippy
Suddenly, the sky became very dark. The storm came with strong winds and heavy rain.
The storm finished and
every one was glad.
III. Writing
Use the picture and the words in the box to write a story. You can make change or add more details to the story.
It/ beautiful day
=> It was a beautiful day.
Sun / shine; sky / blue; weather / perfect.
Lan / outside / play her dog / Skippy.
All of a sudden / dog / behave strangely.
She/ keep / run around / in circles.
Lan / run / home / with / dog / tell / mother/ What Skippy do.
Lan`s mother - Mrs. Quyen / tell Lan/ she/ hear / on TV / there
/ be / typhoon coming.
Mrs. Quyen/ gather/ family/ tell/ they find / shelter/ in the home.
Suddenly / sky / become / very dark.
Storm / come / with strong winds / heavy rain.
Mrs.Quyen / family / scared.
But / soon / storm / finish.
Every one / glad.
What / clever / dog/ Skippy ! She / save /Lan / from / catch / in/ typhoon.
Checking
Suggested writing
It was a beautiful day. The sun was shining, the sky was blue and the weather was perfect. Lan was outside playing with her dog, Skippy. All of a sudden, the dog began behaving strangely. She kept on running around in circles. Lan ran home with her dog to tell her mother what Skippy was doing. Lan`s mother, Mrs. Quyen told Lan that she heard on TV that there was a typhoon coming. Mrs. Quyen gathered her family and told them to find shelter in the home.
Suddenly, the sky became very dark. The storm came with strong winds and heavy rain. Mrs. Quyen and her family were scared, but soon the storm finished and everyone was glad. What a clever dog Skippy is ! She saved Lan from being caught in the typhoon.

Unit 9 : Natural disasters
Period 57 : Write
IV. Building up a story
Use the cues given to build up a story, and tell before the class.
It / nice Sunday mor ning. => It was a nice Sunday morning
Weather / beautiful; sky / blue.
=> The weather was beautiful and the sky was blue .
3. Minh/ stay/ home alone/ help/ his parents / house work.
=> Minh stayed at home alone helping his parents with the housework.
4. Suddenly/ the Sun/clouded. Sky/ become very dark. Strong winds/ start/ blow .
=>Suddenly, the Sun was clouded. The sky became very dark.
Strong winds started to blow.

5. Minh / scared. But he / try / keep calm.
6. He/ close / all the windows / doors; find / himself a shelter in the house.
=> Minh was scared. But he tried to keep calm.
7. Storm / come / strong winds/ heavy rain. But / soon / storm / finish.
=> He closed all the windows and doors then found himself a shelter in the house
=> The storm came with strong winds and heavy rain. But soon the storm finished.
8. The Sun/ shine / and / the birds / sing / again.
=> The sun was shining and the birds were singing again.
9. Minh / glad . He/ think/ his parents / trust / him / when / they / out / for work.
=> Minh was glad. He thought his parents would trust him
when they were out for work.
Unit 9 : Natural disasters
Period 57 : Write
I. Vocabulary
II. Telling the story
Ask and answer the questions
Telling story
III. Writing
IV. Building up a story
V. Homework
Copy down the story about Minh in your notebooks.
Write a similar story about yourselves.
Prepare for the next lesson “ Unit 9: Language focus”
Homework
Good bye
Thank you for watching
 
Gửi ý kiến