TOÁN 6-QUY TẮC CHUYỂN VẾ


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Văn Luận
Ngày gửi: 10h:46' 05-12-2009
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 638
Số lượt thích: 0 người
Số học 6
Tiết 59
Quy tắc chuyển vế
Kiểm tra bài cũ
Phát biểu quy tắc bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu "+", bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu "-" ?
Bài tập: Tính hợp lý
( 35 + 67) + ( 234 - 67 - 35)
(2007 - 15 + 88) - ( - 15 + 88)
Giải
( 35 + 67 ) + ( 234 - 67 - 35)
= 35 + 67 + 234 - 67 - 35
= 35 - 35 + 67 - 67 + 234
= 0 + 0 + 234
= 234
(- 2007 - 15 + 88) - ( - 15 + 88)
= - 2007 - 15 + 88 + 15 - 88
= 15 - 15 + 88 - 88 - 2007
= 0 + 0 - 2007
= - 2007
Tiết 59
§ 9. Quy t¾c chuyÓn vÕ
1. Tính chất của đẳng thức:
?1
Từ hình 50 dưới đây ta có thể rút ra nhận xét gì ?
Nếu a = b thì a + c = b + c
Nếu a + c = b + c thì a = b
Nếu a = b thì b = a
2. Ví dụ:
Tìm số nguyên x, biết: x - 2 = - 3
Giải
x - 2 = - 3
x - 2 = - 3
x = - 3 + 2
x = - 1
?2
Tìm số nguyên x, biết: x + 4 = - 2
Giải
x + 4 = - 2
x + 4 + (- 4) = - 2 + (- 4)
x = - 2 + (- 4)
x = - 6
Tiết 59
§ 9. Quy t¾c chuyÓn vÕ
1. Tính chất của đẳng thức:
+ 2
+ 2
2. Ví dụ:
Tìm số nguyên x, biết: x - 2 = - 3
Giải
x - 2 = - 3
x - 2 = - 3
x = - 3 + 2
x = - 1
?2
Tìm số nguyên x, biết: x + 4 = - 2
Giải
x + 4 = - 2
x + 4 + (- 4) = - 2 + (- 4)
x = - 2 + (- 4)
x = - 6
Tiết 59
§ 9. Quy t¾c chuyÓn vÕ
1. Tính chất của đẳng thức:
+ 2
+ 2
2. Ví dụ:
3. Quy tắc chuyển vế:
Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu "+" đổi thành dấu "-" và dấu "-" đổi thành dấu "+"
* Ví dụ: Tìm số nguyên x, biết:
a) x - 2 = - 6
b) x - (- 4) = 1
Giải
a) x - 2 = - 6
x = - 6
x = - 4
b) x - (- 4) = 1
x + 4 = 1
x = 1
x = - 3
Tiết 59
§ 9. Quy t¾c chuyÓn vÕ
1. Tính chất của đẳng thức:
2
+
4
-
?3
Tìm số nguyên x, biết: x + 8 = (- 5) + 4
Giải
x + 8 = (- 5) + 4
x + 8 = - 1
x = - 1 - 8
x = - 9
Gọi x là hiệu của a và b. Ta có x = a - b
áp dụng quy tắc chuyển vế:
Ngược lại nếu có: x + b = a
Vậy hiệu (a - b) là một số x mà khi lấy x cộng với b sẽ được a hay phép trừ là phép toán ngược của phép cộng
Theo quy tắc chuyển vế thì x = a - b
x + b = a
Bài 61 ( SGK/87)
Tìm số nguyên x, biết:
a) 7 - x = 8 - (- 7)
b) x - 8 = ( - 3) - 8
Giải
a) 7 - x = 8 - (- 7)
7 - x = 8 + 7
- x = 8
x = - 8
b) x - 8 = ( - 3) - 8
x - 8 = - 3 - 8
x = - 3
(cộng hai vế với -7)
(cộng hai vế với 8)
Bài 64 (SGK/87)
Cho a ? Z. Tìm số nguyên x, biết:
a) a + x = 5
b) a - x = 2
Giải
a) a + x = 5
x = 5 - a
b) a - x = 2
a - 2 = x
x = a - 2
Bài tập: Các phép biến đổi sau đúng hay sai, giải thích
x
x
x
x
Bài tập: Các phép biến đổi sau đúng hay sai, giải thích
x
x
x
x
2. Ví dụ:
3. Quy tắc chuyển vế:
Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu "+" đổi thành dấu "-" và dấu "-" đổi thành dấu "+"
* Ví dụ: Tìm số nguyên x, biết:
a) x - 2 = - 6
b) x - (- 4) = 1
Giải
a) x - 2 = - 6
x = - 6 + 2
x = - 4
b) x - (- 4) = 1
x + 4 = 1
x = 1 - 4
x = - 3
?3
Tìm số nguyên x, biết: x + 8 = (- 5) + 4
Giải
x + 8 = (- 5) + 4
x + 8 = - 1
x = - 1 - 8
x = - 9
Tiết 59
§ 9. Quy t¾c chuyÓn vÕ
1. Tính chất của đẳng thức:
Hướng dẫn về nhà
Học thuộc tính chất đẳng thức, quy tắc chuyển vế
Làm bài tập số 62, 63, 65, 66 (SGK/87)