so sanh hai phan so


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyễn Đức Duy
Người gửi: Nguyễn Đức Duy (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:42' 10-12-2009
Dung lượng: 18.6 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
Bài giảng môn toán lớp 4
Người thực hiện
Nguyễn Đức Duy
Phòng giáo dục và đào tạo Ea H’leo
Trường Tiểu học Nguyễn Huệ
So sánh hai phân số sau
Hãy nhắc lại cách so sánh hai phân số cùng mẫu số ?
Ví dụ : So sánh hai phân số và
<
Nhìn hình vẽ ta thấy:
>
Thứ hai ngày 12 tháng 12 năm 2009
So sánh hai phân số khác mẫu số
Toán :
Ví dụ : So sánh hai phân số và
=
* Quy đồng mẫu số hai phân số và
<
So sánh hai phân số khác mẫu số
=
=
=
* So sánh hai phân số có cùng mẫu số:
* Kết luận:
Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi so sánh các tử số của hai phân số mới.
<
Thứ ngày tháng 12 năm 2009
Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta làm thế nào ?
Bi 1 : So sỏnh hai phõn s?
a) và
b) và
c) và
So sánh hai phân số khác mẫu số
Thứ hai ngày 17 tháng 12 năm 2009
a) và
=
=
=
=
<
nên
<
Bi 1 : So sỏnh hai phõn s?
Ta có :
Vi` :
Bi 1 : So sỏnh hai phõn s?
b) và
=
=
=
=
<
nên
<
Ta có :
Vì :
Bi 1 : So sỏnh hai phõn s?
Ta có :
Vì :
c) và
=
=
=
=
>
nên
<
Bi 1 : So sỏnh hai phõn s?
Ta có :
Vì :
c) và
=
=
=
=
>
nên
<
Bi 2 : Rút gọn rồi so sỏnh hai phõn s?
a) và
=
=
<
nên
<
Ta có :
Vì :
Bi 2 : Rút gọn rồi so sỏnh hai phõn s?
=
=
>
nên
>
Ta có :
Vì :
b) và
Bi 3 :
So sánh hai phân số khác mẫu số
Mai ăn cái bánh,

Hoa ăn cái bánh đó.

Ai ăn nhiều bánh hơn?
Bài giải:
=
=
=
=
>
nên
>
Ta có :
Kết luận : Bạn Hoa ăn nhiều bánh hơn.
Mai
Hoa
Ai ăn nhiều bánh hơn?
Vì :
Thứ hai ngày 17 tháng 12 năm 2009