Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 28. Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Tưởng Thị Vĩnh Hòa
  Ngày gửi: 14h:07' 16-12-2009
  Dung lượng: 1.6 MB
  Số lượt tải: 308
  Số lượt thích: 0 người
  Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô về dự giờ!
  PHÒNG GIÁO DỤC QU¶NG TR¹CH
  Giáo viên:Tưởng Thị Vĩnh Hòa
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  - Thời gian: tồn tại trong thời gian dài
  - Laõnh ñaïo khôûi nghóa: noâng daân
  - Chieán thuaät: ñaùnh vaän ñoâïng, ñaùnh du kích buoäc ñòch phaûi hoaø hoaõn.
  - Phong traøo keát hôïp ñöôïc vaán ñeà daân toäc vaø daân chuû vôí khaåu hieäu “giöõ ruoäng, giöõ laøng, giöõ baûn, giöõ röøng”.
  Trả lời:
  Nêu những khác nhau cơ bản của khởi nghĩa Yên Thế với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương
  Tình hình nước ta hồi nửa cuối thế kỉ XIX như thế nào?
  I. Tình hình Vieät Nam nöûa cuoái theá kæ XIX
  - Vaøo nhöõng naêm 60 cuûa theá kæ XIX, neàn kinh teá, xaõ hoäi Vieät Nam rôi vaøo tình traïng khuûng hoaûng nghieâm troïng.
  Baøi 28 TRAØO LÖU CAÛI CAÙCH DUY TAÂN ÔÛ VIEÄT NAM NÖÛA CUOÁI THEÁ KÆ XIX
  Tiết 45
  I. Tình hình Vieät Nam nöûa cuoái theá kæ XIX
  - Vaøo nhöõng naêm 60 cuûa theá kæ XIX, neàn kinh teá, xaõ hoäi Vieät Nam rôi vaøo tình traïng khuûng hoaûng nghieâm troïng.
  Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng khủng hoảng đó?
  Baøi 28 TRAØO LÖU CAÛI CAÙCH DUY TAÂN ÔÛ VIEÄT NAM NÖÛA CUOÁI THEÁ KÆ XIX
  Tiết 45
  Baøi 28 TRAØO LÖU CAÛI CAÙCH DUY TAÂN ÔÛ VIEÄT NAM NÖÛA CUOÁI THEÁ KÆ XIX
  Quan sát đoạn phim tư liệu trên, em nêu những mâu thuẫn cơ bản trong xã hội phong kiến Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX.
  Tiết 45
  I. Tình hình Vieät Nam nöûa cuoái theá kæ XIX
  2
  3
  4
  1
  5
  THÁI NGUYÊN
  TUYÊN QUANG (1862)
  QUẢNGYÊN (1861 -1865)
  BẮC NINH(1862)
  HÀ TĨNH
  HUẾ
  HÀ NỘI
  AN GIANG
  GIA ĐỊNH
  HÀ TIÊN
  Phú Quốc
  Löôïc ñoà khôûi nghóa noâng daân nöûa cuoái theá kæ XIX
  HẢI NAM
  1. Khôûi nghóa Nguyeãn Thònh
  2. Khởi nghĩa Nông Hùng Thạc
  3. Thổ phỉ Trung Quốc
  4. Cuộc bạo loạn Tạ Văn Phụng
  5. Khởi nghĩa kinh thành Huế
  CHÚ THÍCH
  PHÚ YÊN
  Baøi 28 TRAØO LÖU CAÛI CAÙCH DUY TAÂN ÔÛ VIEÄT NAM NÖÛA CUOÁI THEÁ KÆ XIX
  Tiết 45
  - Nhieàu cuoäc khôûi nghóa cuûa noâng daân lieân tieáp dieãn ra.
  I. Tình hình Vieät Nam nöûa cuoái theá kæ XIX
  Để giải quyết tình trạng trên theo em cần thực hiện những biện pháp nào?
  Baøi 28 TRAØO LÖU CAÛI CAÙCH DUY TAÂN ÔÛ VIEÄT NAM NÖÛA CUOÁI THEÁ KÆ XIX
  Tiết 45
  II. Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX.
  Baøi 28 TRAØO LÖU CAÛI CAÙCH DUY TAÂN ÔÛ VIEÄT NAM NÖÛA CUOÁI THEÁ KÆ XIX
  Tiết 45
  1.Nguyn nhn:
  Tho lun nhm
  Nguyên nhân nào mà các sĩ phu quan lại đưa ra đề nghị cải cách?
  - Xuất phát từ thực trạng khủng hoảng kinh tế xã hội Việt Nam
  - Xuất phát từ lòng yêu nước thương dân cương trực dũng cảm
  - Các sĩ phu học rộng biết nhiều, chứng kiến sự giàu có của tư bản Âu - Mỹ.
  II. Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX.
  Baøi 28 TRAØO LÖU CAÛI CAÙCH DUY TAÂN ÔÛ VIEÄT NAM NÖÛA CUOÁI THEÁ KÆ XIX
  Tiết 45
  2.Các cải cách:
  - Trần Đình Túc , Nguyễn Huy Tế: Mở ba của biển Trà Lý ( Nam Định)
  - Đinh Văn Điền: Khai khẩn ruộng hoang và khai mỏ, phát triển buôn bán.
  - Viện Thương Bạc: Mở ba cửa biển miền Bắc và miền Trung
  - Nguyễn Trường Tộ:
  - Nguyễn Lộ Trạch: Chấn hưng dân trí, khai thông dân trí , bảo vệ đất nước
  II. Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX.
  Baøi 28 TRAØO LÖU CAÛI CAÙCH DUY TAÂN ÔÛ VIEÄT NAM NÖÛA CUOÁI THEÁ KÆ XIX
  Tiết 45
  Nguyễn Trường Tộ sinh năm 1828 - 1871 sinh ra trong mộtn gia đình nho học theo đạo thiên chúa. Từ nhỏ ông đã nổi tiếng thông minh nhưng do chính sách kì thị những người theo đạo nên không dự thi. Theo giám mục Gôchiê Nguyễn Trường Tộ đã sang pháp ở lại Pari 2 năm tranh thủ học tập, quan sát. Nhờ vậy kiến thức được tích luỹ và mở rộng. Ông trở về Việt Nam làm thông ngôn cho Pháp nhưng vẫn nặng lòng với nước. Từ 1863 đến năm 1871 ông liên tiếp dâng các bản điều trần lên triều đình.
  * Nguyễn Trường Tộ : 30 bản điều trần với nội dung:
  - Chấn chỉnh bộ máy quan lại
  II. Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX.
  - Phaùt trieån kinh teá: noâng, coâng, thöông nghieäp vaø taøi chính
  - Chaán chænh quoác phoøng, môû roäng ngoaïi giao, caûi toå giaùo duïc
  Em có nhận xét gì vỊ ni dung cđa cc cuc cải cách ?
  Baøi 28 TRAØO LÖU CAÛI CAÙCH DUY TAÂN ÔÛ VIEÄT NAM NÖÛA CUOÁI THEÁ KÆ XIX
  Tiết 45
  Em có nhận xét gì về các việc làm của những sĩ phu quan lại kể trên?
  II. Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX.
  1868
  Xin mở cửa biển Trà Lí (Nam Định)
  Trần Đình Túc, Nguyễn Huy Tế
  1868
  Đẩy mạnh việc khai hoang và khai mỏ
  Đinh Văn Điền
  1872
  Xin mở 3 cửa biển ở miền Bắc và miền Trung
  Viện Thương Bạc
  1863-1871
  Chấn chỉnh quan lại, phát triển kinh tế tài chính, quân sự, giáo dục.
  Nguyễn Trường Tộ


  1877-1882
  Chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước
  Nguyễn Lộ Trạch
  Baøi 28 TRAØO LÖU CAÛI CAÙCH DUY TAÂN ÔÛ VIEÄT NAM NÖÛA CUOÁI THEÁ KÆ XIX
  Tiết 45
  Bài tập. Hoàn thành bảng niên biểu sau:
  III. Kết cục của các đề nghị cải cách
  Những đề nghị cải cách đều không thực hiện được:
  + Ni dung cc cuc ci cch cn nhiỊu hn ch khng ph hỵp víi iỊu kiƯn níc ta
  - Laø ñoøn taán coâng vaøo cheá ñoä phong kieán loãi thôøi, laïc haäu
  - Phaûn aùnh trình ñoä nhaän thöùc môùi cuûa ngöôøi Vieät Nam
  - Chuaån bò cho söï ra ñôøi cuûa phong traøo duy taân ôû Vieät Nam ñaàu theá kæ XX
  Baøi 28 TRAØO LÖU CAÛI CAÙCH DUY TAÂN ÔÛ VIEÄT NAM NÖÛA CUOÁI THEÁ KÆ XIX
  Tiết 45
  + Triều đình phong kiến bảo thủ cự tuyệt không chấp nhận thay đổi.
  * ý nghĩa:
  - Phần nào tác động đến cách nghĩ, cách làm của một bộ phận quan lại triều đình Huế như nới lỏng chính sách bế quan toả cảng bớt ngặt nghèo với thiên chúa giáo
  Baøi 28 TRAØO LÖU CAÛI CAÙCH DUY TAÂN ÔÛ VIEÄT NAM NÖÛA CUOÁI THEÁ KÆ XIX
  Tiết 45
  * Lý do cơ bản nào khiến các đề nghị cải cách không thể trở thành hiện thực:
  a. Cha hỵp thi th
  b. Dập khuôn hoặc mô phỏng nước ngoài
  c. iỊu kiƯn níc ta c nhng iĨm khc biƯt.
  d. Triều đình bảo thủ cự tuyệt đối lập với mọi sự thay đổi
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Gợi ý
  Khoá
  Cơ quan này đã xin mở 3 cửa biển
  Nơi nổ ra cuộc bạo loạn của Tạ Văn Phụng
  Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Thế giai đoạn từ 1892 -1913 là ai?
  Người đã dâng 2 bản thời vụ sách
  Người xin mở cửa biển Trà Lí (Nam Định)
  Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX, rơi vào tình thế nào?
  Thái độ này của nhà Nguyễn trước các đề nghị cải cách vào nửa cuối thế kỉ XIX.
  Baøi 28 TRAØO LÖU CAÛI CAÙCH DUY TAÂN ÔÛ VIEÄT NAM NÖÛA CUOÁI THEÁ KÆ XIX
  Tiết 45
  TRÒ CHƠI GIẢI Ô CHỮ
  - Học thuộc bài theo nội dung SGK và vở ghi
  HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
  * Bài vừa học:
  - Noäi dung caùc ñeà nghò caûi caùch cuûa caùc só phu
  - Keát cuïc cuûa caùc caûi caùch
  - Nắm vững hoàn cảnh lịch sử dẫn đến sự ra đời các trào lưu cải cách
  Baøi 28 TRAØO LÖU CAÛI CAÙCH DUY TAÂN ÔÛ VIEÄT NAM NÖÛA CUOÁI THEÁ KÆ XIX
  Tiết 45
  Hướng dẫn tự học
  * Bài vừa học:
  * Bài sắp học:
  + Chuẩn bị của cả lớp: vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước Việt Nam do Pháp dựng lên và nhận xét.
  + Nhóm 1: Chính sách khai thác của thực dân Pháp về kinh tế.
  + Nhoùm 2: Chính saùch khai thaùc cuûa thöïc daân Phaùp veà vaên hoaù, giaùo duïc.
  Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thự dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội Việt Nam (phần I)
  Baøi 28 TRAØO LÖU CAÛI CAÙCH DUY TAÂN ÔÛ VIEÄT NAM NÖÛA CUOÁI THEÁ KÆ XIX
  Tiết 45
  tiết học đến đay kết thúc, cảm ơn quý thầy cô và các em
   
  Gửi ý kiến