T49 -Luyen tap CUNG CHUA GOC.ppt


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Tuyên
Ngày gửi: 11h:51' 06-01-2010
Dung lượng: 921.5 KB
Số lượt tải: 73
Số lượt thích: 0 người
GV: Nguyễn Thành Tuyên -THCS Mường Lai - Lục Yên
1
nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
GV: Nguyễn Thành Tuyên -THCS Mường Lai - Lục Yên
2
Tiết 47 – Cung chứa góc
LUYỆN TẬP
GV: Nguyễn Thành Tuyên -THCS Mường Lai - Lục Yên
3
Hình minh họa 1
Hình minh họa 2
Câu 1: Phát biểu quỹ tích cung chứa góc?
Câu 2: Nếu góc AMB = 900 thì quỹ tích của điểm M là gì?
Câu 3: Hãy nêu các bước giải một bài toán dựng hình ?
GV: Nguyễn Thành Tuyên -THCS Mường Lai - Lục Yên
4
Bước 1: Phân tích.
Bước 2 : Cách dựng.
Bước 3: Chứng minh
( phần thuận, phần đảo)
Bước 4: kết luận.
Giải toán dựng hình:
BÀI SỐ 49:(SGK Tr87)
Dựng tam giác ABC.
Biết BC = 6cm, góc A = 400 và đường cao AH = 4 cm.
400
A
B
C
6cm
4cm
H
GV: Nguyễn Thành Tuyên -THCS Mường Lai - Lục Yên
5
BÀI SỐ 49:(SGK Tr87)
Bước 1.Phân tích:
Giả sử tam giác ABC đã dựng được, với: BC = 6cm, góc A = 40 và đường cao AH = 4 cm.
Khi đó: * cạnh BC = 6cm dựng được ngay.
* Dựng đỉnh A phải thỏa mãn điều kiện:
Đỉnh A phải nhìn BC không đổi dưới một góc bằng 400 và cách BC một khoảng bằng 4cm.
( Có nghĩa A phải nằm trên cung chứa góc 400 vẽ trên BC và A phải nằm trên đường thẳng xy // BC, cách BC là 4cm.)
GV: Nguyễn Thành Tuyên -THCS Mường Lai - Lục Yên
6
BÀI SỐ 49:(SGK Tr87)
Bước 2 Cách dựng:
-Dựng đoạn thẳng BC = 6cm.
- Dựng cung chứa góc 400 trên đoạn thẳng BC.
-Nối AB, AC, A’B, A’C Ta được 2 tam giác A’BC là tam giác cần dựng.

-Dựng đường thẳng xy // BC, cách BC 4cm, xy cắt cung chứa góc tại A và A’.
B
C
O
400
x
y
A
A’
Bước 3 :Chứng minh:
Theo cách dựng tam giác ABC.Thỏa mãn
BC = 6cm, góc A = 400 , AH = 4 cm.
Bước 4 :Kết luận:
Dựng được hai tam giác ABC, A’BC thỏa mãn yêu cầu của bài toán.
H
K
I
4cm
4cm
GV: Nguyễn Thành Tuyên -THCS Mường Lai - Lục Yên
7
BÀI SỐ 51:(SGK Tr87)
B
C
O
I
H
Cho I,O lần lượt là tâm đường trong nội tiếp, tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC với góc A = 600. Gọi H là giao điểm của các đường cao BB’ và CC’. Chứng minh các điểm : B, C, O, H, I cùng thuộc đường tròn.
GV: Nguyễn Thành Tuyên -THCS Mường Lai - Lục Yên
8
BÀI SỐ 51:(SGK Tr87)
GT:
KL:
Cho I là tâm đường trong nội tiếp ABC
O là tâm đường tròn ngoại tiếp ABC,
H là giao điểm của các đường cao BB’ và CC’.
CM: điểm B, C, O, H, I cùng thuộc đường tròn.
Hãy nêu giả thiết kết luận của bài toán?
A
B
C
600
I
Tìm góc BIC:?
ABC có :
GV: Nguyễn Thành Tuyên -THCS Mường Lai - Lục Yên
9
BÀI SỐ 51:(SGK Tr87)
GT:
KL:
Cho I là tâm đường trong nội tiếp ABC
O là tâm đường tròn ngoại tiếp ABC,
H là giao điểm của các đường cao BB’ và CC’.
CM: điểm B, C, O, H, I cùng thuộc đường tròn.
A
B
C
600
O
Hỏi khoảng cách từ O đến các đỉnh tam giác ABC?
Tìm góc BOC:?
GV: Nguyễn Thành Tuyên -THCS Mường Lai - Lục Yên
10
BÀI SỐ 51:(SGK Tr87)
GT:
KL:
Cho I là tâm đường trong nội tiếp ABC
O là tâm đường tròn ngoại tiếp ABC,
H là giao điểm của các đường cao BB’ và CC’.
CM: điểm B, C, O, H, I cùng thuộc đường tròn.
A
B
C
600
H
B’
C’
Tứ giác AB’ HC’ có:
(2 góc đ /đỉnh)
Tìm góc BHC:?
GV: Nguyễn Thành Tuyên -THCS Mường Lai - Lục Yên
11
BÀI SỐ 51:(SGK Tr87)
Giải :
Tứ giác AB’ HC’ có:
Vậy: nhìn đoạn thẳng BC cố định suy ra H,I,O thuộc cung chứa góc dựng trên đoạn BC .
Hay 5 điểm : B,H,I,O,C cùng thuộc một đường tròn .
(2 góc đ /đỉnh)
ABC có :
GV: Nguyễn Thành Tuyên -THCS Mường Lai - Lục Yên
12
CỦNG CỐ
Cách dựng:
Quỹ tích cung chứa góc.
* Một tam giác.
*Một cung chứa góc.
1
3
*Tâm đường tròn nội - ngoại tiếp một tam giác.
*Đường trung trực của một đoạn thẳng.
Cách giải một bài toán dựng hình.
2
GV: Nguyễn Thành Tuyên -THCS Mường Lai - Lục Yên
13
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:
Làm các bài tập sau :
50,52 (Tr 87.SGK).
35,36 (Tr 79. SBT).
Đọc trước bài 7 :
TỨ GIÁC NỘI TIẾP.