de hsg huyen eahleo-daklak


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyên Văn Đông (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:11' 30-01-2010
Dung lượng: 24.8 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
HUYỆN EAHLEO NĂM HỌC 2009 -2010

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Môn: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài : 150 phút (không kể thời gian đề)

Câu 1: (6,0 điểm)
Hoàn thiện bảng so sánh về phong trào công nhân, nông dân 1930-1931 và phong trào dân tộc, dân chủ 1936-1939:

Nội dung so sánh
Phong trào công và nông dân
1930-1931
Phong trào dân tộc, dân chủ
1936-1939

Nhiệm vụ cụ thểLực lượng tham giaPhương pháp cách mạngHình thức đấu tranh – Mặt trậnNhận xét
Câu 2: (5,0 điểm)
Căn cứ vào hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1921 đến năm 1925, hãy chứng minh đây là giai đoạn Nguyễn Ái Quốc trực tiếp chuẩn bị về chính trị, tư tưởng cho việc thành lập chính Đảng vô sản ở Việt Nam.

Câu 3: (3,0 điểm)
“ …sự thành lập của Đảng cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam”
( Lịch sử lớp 9 tập 2 trang 71 nhà xuất bản giáo dục – 2005)
Bằng những hiểu biết lịch sử, em hãy làm sáng tỏ nhận định trên.

Câu 4: (4,0 điểm)
a/. Trình bày những nét chính về tình hình các nước châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai
b/. Em biết gì về ông Nen-xơn Man-đê-la ?

Câu 5: (4,0 điểm) Tổ chúc Asean
Sự thành lập và mục tiêu hoạt động của ASEAN?
b) Cho biết Việt Nam có mối quan hệ với ASEAN như thế nào?
Câu 6: (3 điểm) : Em hãy cho biết : Nội dung, kết cục của trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX ? Hãy liên hệ với công cuộc đổi mới của đất nước ta hiện nay ?
...........Hết..........


Câu 6:(3 điểm) :
* Nội dung :
- Đổi mới về nội trị, ngoại giao, kinh tế-xã hội. (0,5 điểm)
- Tiêu biểu có Nguyễn Trường Tộ với 30 bản điều trần yêu cầu cải cách nhiều mặt, Nguyễn Lộ Trạch với 2 bản “thời vụ sách” nhằm chấn hưng dân khí bảo vệ đất nước. (0,5 điểm)
* Kết cục :
- Các cải cách đã chứng tỏ tinh thần dũng cảm của các sĩ phu yêu nước làm cho chế độ phong kiến Việt Nam càng suy yếu. (0,5 điểm)
- Cải cách không được chấp nhận vì chưa xuất phát từ cơ sở trong nước và do nhà Nguyễn bảo thủ. (0,5 điểm)
* Liên hệ công cuộc đổi mới :
- Công cuộc đổi mới của chúng ta hiện nay đạt nhiều thành tựu vì xuất phát từ nhu cầu thiết yếu trong nước. (0,5 điểm)
- Đảng và Nhà nước chủ trì đổi mới với một đội ngũ tri thức đông đảo, được nhân dân ủng hộ với mục tiêu : Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh. (0,5 điểm)


HƯỠNG DẪN CHẤM
Môn: LỊCH SỬ
Câu 1: (6,0 điểm)

Nội dung so sánh
Phong trào công và nông dân
1930-1931
Phong trào dân tộc, dân chủ
1936-1939

Nhiệm vụ cụ thể
Chống đế quốc, chống phong kiến

(0,25 điểm)
Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động pháp và tay sai, đòi tự do dân chủ , cơm áo và hòa bình (0,75 điểm)

Lực lượng tham gia
Công nhân, nông dân
(0,5 điểm)
Công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân khác. (0,5 điểm)

Phương pháp cách mạng
Bí mật, bất hợp pháp
(0,5 điểm)
Công khai, nửa công khai, hợp pháp, nửa hợp pháp. (0,5 điểm)

Hình thức đấu tranh – Mặt trận
- Khởi nghĩa vũ trang, mít tinh và biểu tình
- Chưa thành lập mặt trận

(1 điểm)
- Bãi công, bãi thị,bãi khóa, biểu tình, kết hợp với đấu tranh công khai, nửa công khai, hợp pháp, nửa hợp pháp.
- Thành lập Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương, sau đổi thành mặt trận Dân Chủ Đông Dương (1 điểm)

Nhận xét
Là cuộc tập dượt