Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Unit 13. Activities

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ngô Thị Nga
  Ngày gửi: 22h:35' 20-03-2010
  Dung lượng: 3.1 MB
  Số lượt tải: 2241
  Số lượt thích: 3 người (Nguyễn Thị Luận, Phạm Xuân Quỳnh, BÙI NHƯ QUỲNH)
  7B
  Welcome to our class !
  Prepared by Ngo Nga
   Matching 
  a.Chess
  b.Basketball
  c.Table tennis
  d.Badminton
  e.Tennis
  f.Volleyball
  1
  2
  3
  5
  6
  4
  Unit 13
  Activities
  B1,2 : Listen
  VOCABULARY.
  Spare
  Table tennis paddle
  A spare paddle
  Vocabulary.
   Table tennis paddle (n): vợt bóng bàn
   Spare (adj): thừa, dư, dự trữ
  A spare paddle (n) : một cái vợt dự trữ
  BA
  NAM
  fill in the missing words
  Ba: Would you like to play (1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, Nam?
  Nam: I’d like to, but I can’t
  Ba: That’s too bad.
  Nam: I have some (2) _ _ _ _ _ _ _ _. I ought to finish it before I play table tennis.
  Ba: Yes. You must do your homework first. But I’ll wait for (3) _ _ _.
  Nam: It’ll take me a few more minutes.
  Ba: No problem. I also have to finish this question for Math (4) _ _ _ _ _ _ _ _.
  Nam: OK, I’ve finished. Oh, I don’t have my table tennis paddles with me. Do you have a spare one?
  Ba: Yes, I do.
  Nam: Can I borrow it?
  Ba: Sure. (5)_ _ _ _ you are.
  Nam: Thanks.
  Ba: OK. Let’s go.
  Answer key
  Ba: Would you like to play (1) table tennis, Nam?
  Nam: I’d like to, but I can’t
  Ba: That’s too bad.
  Nam: I have some (2) homework. I ought to finish it before I play table tennis.
  Ba: Yes. You must do your homework first. But I’ll wait for (3) you.
  Nam: It’ll take me a few more minutes.
  Ba: No problem. I also have to finish this question for Math (4) tomorrow.
  Nam: OK, I’ve finished. Oh, I don’t have my table tennis paddles with me. Do you have a spare one?
  Ba: Yes, I do.
  Nam: Can I borrow it?
  Ba: Sure. (5) Here you are.
  Nam: Thanks.
  Ba: OK. Let’s go.
  Answer the questions
  What should Nam do before he plays table tennis ?
  b. When will Nam be ready ?
  c. What will Ba do ?
  d. How many paddles does Ba have ?
  a. What should Nam do before he plays table tennis ?
  He should finish his homework before he plays table tennis.
  b. When will Nam be ready ?
  He will be ready in a few minutes.
  c. What will Ba do ?
  He will finish a question for Math.
  d. How many paddles does Ba have ?
  He has two paddles.
  Answer key
  Go 2
  Ba: Come and play basketball, Nam.
  Nam: I’m sorry. I don’t think I can.
  Ba: That’s too bad. Why not ?
  Nam: Well, I should clean my room.
  Ba: Can you play on Friday ?
  Nam: Yes, I can.
  Ba: All right. See you at seven.
  Nam: OK. Bye.
  Ba: Bye.
  B2.Listen.Then practice with a partner.
  Ba: Come and play basketball, Nam.
  Ba: Come and play basketball, Nam.
  Nam: I’m sorry. I don’t think I can.
  Ba: That’s too bad. Why not ?
  Nam: Well, I should clean my room.
  Ba: Can you play on Friday ?
  Nam: Yes, I can.
  Ba: All right. See you at seven.
  Nam: OK. Bye.
  Ba: Bye.
  a. Volleyball / should / visit / grandmother / the weekend / Saturday afternoon
  Change the underlined details using the information below.
  c. Badminton / must / go / dentist / Sunday morning / ten o’clock
  b. Chess / ought to / help / Dad / Wednesday night /
  six o’clock
  a,
  Ba: Come and play volleyball, Nam.
  Nam: I’m sorry. I don’t think I can.
  Ba: That’s too bad. Why not ?
  Nam: Well, I should visit my grandmother.
  Ba: Can you play at the weeken?
  Nam: Yes, I can.
  Ba: All right. See you on Saturday afternoon.
  Nam: OK. Bye.
  Ba: Bye.

  b,
  Ba: Come and play chess, Nam.
  Nam: I’m sorry. I don’t think I can.
  Ba: That’s too bad. Why not ?
  Nam: Well, I ought to help my Dad.
  Ba: Can you play on Wednesday night ?
  Nam: Yes, I can.
  Ba: All right. See you at 6 o’clock.
  Nam: OK. Bye.
  Ba: Bye.

  c,
  Ba: Come and play badminton, Nam.
  Nam: I’m sorry. I don’t think I can.
  Ba: That’s too bad. Why not ?
  Nam: Well, I must go to the dentist.
  Ba: Can you play on Sunday morning ?
  Nam: Yes, I can.
  Ba: All right. See you at 10 o’clock.
  Nam: OK. Bye.
  Ba: Bye.

  Now make your own dialogues. Use these pictures to help you.
  1
  2
  3
  HOMEWORK.
   Learn by heart the vocabulary
  Prepare Unit 13 – B3,4
  Have a nice day!
  No_avatarf

  Thank you very much!Mỉm cười

  No_avatarf

  thanks

   

  Avatar
  weeken ở trang 13
  Avatar

  thank you very much!Mỉm cười

  No_avatar

  Trang 13 chữ ''weeken'' sai rồi. Phải là ''weekend'' mới đúng! Khóc

  No_avatarf

  yuiuuuyhjj

  No_avatarf

  KhócMỉm cười

   
  Gửi ý kiến