Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hà Lan Phương
  Ngày gửi: 13h:44' 12-10-2008
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 1554
  Số lượt thích: 0 người
  XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ VIỆT NAM TIÊN TIẾN ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC
  XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ VIỆT NAM TIÊN TIẾN ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC
  II. Đặc trưng của nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
  I. Phương hướng xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hoá
  III. Những quan điểm chỉ đạo cơ bản và nhiệm vụ xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

  I. Phương hướng xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hoá

  Phát huy chủ nghĩa yêu nước và truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ý thức độc lập tự chủ tự cường xây dựng và bảo vệ tổ quốc XHCN.

  Xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

  Tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.
  Làm cho văn hoá thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động của xã hội, vào từng người, từng gia đình,từng tập thể và cộng đồng,từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người.

  Tạo ra trên đất nước ta đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, tiến bước vững chắc lên CNXH.
  II. Đặc trưng của nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

  1. Tính chất tiên tiến của nền văn hoá
  2. Bản sắc dân tộc của văn hoá
  1. Tính chất tiên tiến của nền văn hoá
  Là nền văn hoá yêu nước
  và tiến bộ
  Phải thể hiện tinh thần nhân văn và dân chủ sâu sắc
  Phản ánh trình độ cao mang tính hiện đại, cập nhật với thành tựu chung của khu vực và cộng đồng quốc tế
  Thể hiện ở hình thức biểu hiện, phương tiện chuyển tải nội dung
  Nền văn hóa nước ta hiện nay có cả đặc trưng của một nền văn hoá tiên tiến
  2. Bản sắc dân tộc của văn hoá
  Khái niệm: Là các giá trị đặc trưng tiêu biểu phản ánh diện mạo, cốt cách, phẩm chất và bản lĩnh riêng của mỗi nền văn hoá, là dấu hiệu cơ bản để phân biệt nền văn hoá của dân tộc này với dân tộc khác.
  Bản sắc văn hoá dân tộc là sự tổng hoà các khuynh hướng sáng tạo văn hoá vốn được hình thành trong mối liên hệ thường xuyên với điều kiện kinh tế, môi trường tự nhiên, các thể chế các hệ tư tưởng… trong quá trình vận động không ngừng của dân tộc đó.
  Bản sắc văn hoá dân tộc được thể hiện rõ trong truyền thống của dân tộc. Truyền thống văn hoá là các giá trị văn hoá do lịch sử truyền lại, được các thế hệ sau kế thừa, khai thác và phát huy trong thời đại của họ tạo nên sự tiếp nối của lịch sử văn hoá
  Truyền thống dân tộc Việt Nam được hình thành dựa trên một hệ thống các giá trị.
  Bản sắc
  dân tộc
  của văn
  hoá việt nam
  Lòng yêu nước nồng
  nàn, ý chí tự cường
  dân tộc
  Tinh thần đoàn
  kết, ý thức cộng đồng
  gắn kết cá nhân- gia
  đình- làng xã - tổ quốc
  Đức
  tính
  cần cù
  sáng tạo
  trong
  lao
  động
  Sự tinh tế
  trong ứng xử
  Lòng nhân ái
  khoan dung trọng nghĩa
  tình đạo lý
  Bản sắc dân tộc của văn hóa là một khái niệm “động” và “mở”, nó mang tính lịch sử cụ thể và vận động.

  Cùng với những truyền thống, lề thói mang nặng hạn chế lịch sử không những không nên giữ gìn mà cần phải cải biến bài trừ nó. Những truyền thống, lề thói ấy chẳng những không nên giữ gìn mà cần phải cải biến nó.
  III. Những quan điểm chỉ đạo cơ bản và nhiệm vụ xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

  1. Những quan điểm chỉ đạo cơ bản
  2. Những nhiệm vụ cụ thể
  1. Những quan điểm chỉ đạo cơ bản

  Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội
  Nền văn hoá mà chúng ta xây dựng là nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
  Nền văn hoá Việt Nam là nền văn hoá thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam
  Xây dựng và phát triển văn hoá là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng
  Văn hoá là một mặt trận, xây dựng và phát triển văn hoá là một sự nghiệp lâu dài đòi hỏi phải có ý chí cách mạng và sự kiên trì, thận trọng
  2. Những nhiệm vụ cụ thể

  Xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới
  Nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hoá
  Phát triển văn học, nghệ thuật
  Bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá dân tộc
  Phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo và khoa học – công nghệ
  f. Phát triển đi đôi với quản lý tốt hệ thống thông tin đại chúng
  g. Bảo tồn, phát huy và phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số
  h. Chính sách văn hóa đối với tôn giáo
  i. Mở rộng hợp tác quốc tế về văn hoá
  j. Củng cố và hoàn thiện thể chế văn hoá

  Mâm cúng mời tổ tiên, thần linh đến dự lễ
  Thầy mo làm lễ cấp sắc cho con cháu đủ tuổi để được công nhận đã trưởng thành.
  Trong lễ cấp sắc gồm có trống bông, chiêng, trống cơm...
  Tiến hành các nghi lễ cấp sắc
  Lễ hội xuống đồng “lồng tồng của ngườiTày”
  No_avatarf

  xin cam on su chia se Mỉm cười

   

  No_avatarf

  cam on ban nhieu nha

   

  No_avatar

  cam on nhieu

   

  No_avatar
  Xin cảm ơn!
  No_avatar

  cảm ơn nhiều!

   

   

  No_avatarf

  cái này vô cùng hữu ích!!!!!

  thanks so love!

  CườiThè lưỡi

   

  No_avatar

  thanks you veyyveryvery much........

   

   

  No_avatar
  cam on
  No_avatar
  cam on ban nhe.toi dang can bai nay
  No_avatar

  thanks! neu co ca ban word thi cang tuyet voi!

   
  Gửi ý kiến