Nồng độ dung dịch


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Lạp
Ngày gửi: 07h:38' 27-04-2010
Dung lượng: 205.5 KB
Số lượt tải: 167
Số lượt thích: 0 người
Tiết 63 Nồng độ dung dịch (tiếp)
II- Nồng độ mol của dung dịch
1- Định nghĩa ( SGK)
2- Công thức
CM : Nồng độ mol(M ho?c mol/l)
n : S? Mol chất tan(mol)
V :Thể tích dung dịch ( lít)
Ví dụ1: Trong 200ml dung dịch hoà tan 16g NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch ?
Ví dụ 1:
Các bước giải :
Đổi thể tích ra lít
Tính số mol chất tan
áp dụng biểu thức tính CM
Gi?i:
Đổi 200 ml = 0,2l
Tiết 63 Nồng độ dung dịch (tiếp)
II- Nồng độ mol của dung dịch
1- Định nghĩa ( SGK)
2- Công thức
CM : Nồng độ mol
n : Mol chất tan
V :Thể tích dung dịch ( lít)
Ví dụ1: Trong 200ml dung dịch hoà tan 16g NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch ?
Ví dụ 2: Tính khối lượng H2SO4 có trong 50 ml dung dịch H2SO4 2M?
Ví dụ 2:
Các bước giải :
Tính số mol H2SO4 có trong 50ml dd
H2SO4 2M
Tính
m H2SO4

Gi?i:
Số mol H2SO4 có trong 50ml dung
dịch H2SO4 2M là:
nH2SO4 = CM.V = 2.0,05 = 0,1 (mol)
m H2SO4= 0,1.98 =9,8 (g)
Tiết 63 Nồng độ dung dịch (tiếp)
II- Nồng độ mol của dung dịch
1- Định nghĩa ( SGK)
2- Công thức
CM : Nồng độ mol
n : Mol chất tan
V :Thể tích dung dịch ( lít)
Ví dụ1: Trong 200ml dung dịch hoà tan 16g NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch ?
Ví dụ 2: Tính khối lượng H2SO4 có trong 50 ml dung dịch H2SO4 2M.
Ví dụ 3: Trộn 2 lít dung dịch đường 0,5M với 3 lít dung dich đường 1M. Tính nồng độ mol của dung dịch sau khi trộn?
Ví dụ 3: Các bước giải :
Tính số mol có trong dung dịch 1
Tính số mol có trong dung dịch 2
Tính thể tích của dung dịch sau khi trộn
Tính nồng độ mol của dung dịch sau khi trộn.
Số mol đường có trong dung dịch 1 :
n1= CM1.V1= 0,5.2= 1 (mol)
Số mol đường có trong dung dịch 2 :
n2= CM2.V2= 1.3= 3 (mol)
Thể tích của dung dịch sau khi trộn
Vdd=2 + 3 = 5 (lít)
Số mol có trong dung dịch sau khi trộn
n = 1 + 3 = 4 (mol)
* Nồng độ mol của dd sau khi trộn
Chọn đáp án đúng
1 - Hoà tan 8 g NaOH vào nước để được 50 ml dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch thu được là :
A.1,6M B. 4M C. 0,4M D. 6,26M
2- Trong 200ml dd có chứa 28 g KOH nồng độ mol/ l dung dịch là :
A. 2M B. 1,5M C. 1,75M D. 2,5 M
3- Một lít dung dịch NaCl 0,5M có số mol là :
A. 0,5 mol B. 0,1 mol C. 0,7 mol D. 0,9 mol
4- Để pha chế 50 g dung dịch MgCl2 4% cần số gam chất tan là :
A. 1 gam B. 1,5 gam C. 2 gam D. 3 gam
Tiết 63 Nồng độ dung dịch (tiếp)
I- Nồng độ phần trăm của dung dịch


II- Nồng độ mol của dung dịch
1- Định nghĩa ( SGK)
2- Công thức
CM : Nồng độ mol
n : Mol chất tan
V :Thể tích dung dịch ( lít)
Ví dụ1: Trong 200ml dung dịch hoà tan 16g NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch ?
Ví dụ 2: Tính khối lượng H2SO4 có trong 50 ml dung dịch H2SO4 2M.
Ví dụ 3: Trộn 2 lít dung dịch đường 0,5M với 3 lít dung dich đường 1M. Tính nồng độ mol của dung dịch sau khi trộn.
Bi t?p
Ho tan 6,5 g Kẽm cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 2M
a, Viết phương trình phản ứng
b, Tính thể tích dung dịch HCl
c, Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng
Xác định dạng của bài tập ?
Các bước của bài tập tính theo phương trình ?
Bài tập về nhà
Bài tập 2, 3, 4, 6 ( a, c) SGK/146
- Đoàn kết - Chăm ngoan - Học giỏi
Xin chân thành cảm ơn sự có mặt của các thây cô