Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Sử dụng Maple với đa thức và đồ thị

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Tạ Mạnh Tùng (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:07' 09-09-2010
  Dung lượng: 483.0 KB
  Số lượt tải: 41
  Số lượt thích: 0 người
  Tạ Mạnh Tùng
  1
  Sử dụng MAPLE với một số dạng bài toán
  về đa thức và đồ thị
  Cửa sổ giao diện của MAPLE 9
  Thanh thực đơn
  Thanh công cụ
  Thanh cuốn ngang
  Thanh cuốn dọc
  Vùng làm việc
  Dòng lệnh
  Tạ Mạnh Tùng
  2
  Viết đa thức dưới dạng bình phương
  của một tổng
  + Khởi động gói công cụ I
  [>restart; [> With(student);
  + Dùng lệnh 1 [> completesquare(P(x));
  + Ví dụ1: Viết (9x2 + 24x + 16) dưới dạng bình phương của một tổng.
  [> completesquare(9*x^ 2 + 24*x + 16);
  Đ/s: 9(x + 4/3)2
  Tạ Mạnh Tùng
  3
  Viết đa thức dưới dạng bình phương
  của một tổng
  Ví dụ2: Viết vế trái của phương trình
  (x2 + 2ax + y2 - 2by + b2 = 23) về bình phương của một tổng theo x.
  [> completesquare (x^ 2 + 2*a*x + y^ 2 - 2*b*y + b^ 2 = 23, x);
  Đ/s: (x + a)2 - a2 + y2 - 2by + b2 = 23
  Tạ Mạnh Tùng
  4
  Tìm hệ số bậc n trong đa thức P(x)
  + Dùng lệnh 2 [> coeff(P(x), x, n);
  + Ví dụ: Tìm hệ số của x5 trong khai triển biểu thức sau thành đa thức
  (2x +1)4 + (2x +1)5 + (2x +1)6 + (2x +1)7 .
  [> coeff((2*x +1)^ 4+(2*x +1)^5+(2*x +1)^6+(2*x +1)^7, x, 5);
  Đ/s: Hệ số của x5 là 896
  Tạ Mạnh Tùng
  5
  Sắp xếp đa thức theo bậc của biến
  + Dùng lệnh 3[> collect (P(), x);
  + Ví dụ: Sắp xếp đa thức sau theo bậc của biến x
  a3 x - x + a3 + a
  [> collect(a^3 *x - x + a^3 + a , x);
  Đ/s: (a3 - 1) x + a3 + a
  Tạ Mạnh Tùng
  6
  Sắp xếp đa thức theo bậc
  và phân tích hệ số thành tích
  + Dùng lệnh4 [> collect (P(), x, factor);
  + Ví dụ: Sắp xếp đa thức sau theo bậc của biến x và phân tích thành nhân tử: a3 x - x + a3 + a
  [> collect(a^3 *x - x + a^3 + a , x, factor);
  Đ/s: (a - 1)(a2 + a + 1)x + a(a2 + 1)
  Tạ Mạnh Tùng
  7
  Rút gọn biểu thức
  + Dùng lệnh 5 [>simplify();
  + Ví dụ1: Đơn giản biểu thức


  [>simplify(1/(a*(a - b) * (a - c)) + 1/(b*(b - a)*(b -c)) + 1/(c*(c-a)*(c-b)));
  Đ/s: 1/cab
  Ví dụ2: Đơn giản biểu thức
  cos x4 + sin x4 + 2cos x2 - 2sin x2 - cos 2x
  [>simplify(cos(x)^4 + sin(x)^4 + 2*cos(x)^2 - 2*sin(x)^2 - cos(2*x));
  Đ/s: 2cos x4
  Tạ Mạnh Tùng
  8
  Tối giản phân thức
  + Dùng lệnh 6 [> normal();
  + Ví dụ: Tối giản phân thức

  [> normal((x^8 + 3*x^4 + 4)/(x^4 + x^2 + 2));
  Đ/s:
  Tạ Mạnh Tùng
  9
  Khử căn ở mẫu thức
  + Dùng lệnh 7 [> rationalize(P(x));
  + Ví dụ: Khử căn ở mẫu thức

  [>rationalize(1/(sqrt(5)-sqrt(2)) + 1/(sqrt(5)+ sqrt(2)));
  Đ/s:
  Tạ Mạnh Tùng
  10
  Tìm thương và dư trong phép chia
  đa thức cho đa thức
  + Dùng lệnh 8, 9 [> rem(P(x),Q(x), x, q);
  Tìm thương gõ lệnh [> q;
  + Ví dụ: Tìm thương và dư trong phép chia
  x3 + x + 1 cho x2 + x + 1
  [>rem(x^3+x+1,x^2+x+1,x, q);
  Đ/s: Dư = 2 + x; Thương = x - 1
  Tạ Mạnh Tùng
  11
  Gán tên cho biểu thức và
  gán giá trị cho biến
  Ví dụ:

  Tính trị số M:N khi x = 8; y = 251
  - Gán biểu thức
  [>M:= (8*x^6-27)/(4*x^4+6*x^2+9);
  [>N:= (y^4-1)/(y^3+y^2+y+1);
  - Tính giá trị dùng lệnh 10
  [>subs(x= 8,y= 251, M/N);
  Đ/s: M:N = 1/2
  Tạ Mạnh Tùng
  12
  Chuyển đổi dạng của biểu thức
  (Đưa về những dạng đặc biệt xác định trước)
  + Dùng lệnh 11 [> convert(A,parfrac, x);
  + Ví dụ: Biến đổi biểu thức về dạng tổng của các phân thức riêng

  [>A:=(a*x^2 + b)/x*(-3*x^2 - x + 4);
  [> convert(A,parfrac, x);
  Đ/s:
  Tạ Mạnh Tùng
  13
  Khai báo hàm số
  Ví dụ: Hàm số y = x3 - 2x2 + 4
  - Khai báo
  [>f:=x -> x^3 - 2*x^2 + 4;
  - Tính giá trị (của hàm tại x = 2) f(2) dùng lệnh12
  [>f(2);
  Đ/s: f(2) = 4
  Tạ Mạnh Tùng
  14
  Giải phương trình và hệ phương trình
  + Gán tên cho phương trình hoặc hệ phương trình cần giải (có thể dùng ngay lệnh solve)
  + Dùng lệnh 13[>solve(eqn,{x});hoặc [>solve(sys,{x});
  + Ví dụ1: Giải phương trình
  (6x + 7)2 (3x + 4) (x + 1) = 6
  [>eqn:=(6*x+7)^2*(3*x+4)*(x+1)=6;
  [>solve(eqn,{x});
  Chú ý: Với lệnh này máy tính cho cả nghiệm phức.
  Tạ Mạnh Tùng
  15
  Giải phương trình và hệ phương trình
  + Ví dụ2: Giải phương trình
  [>solve(sqrt(x+3)-x^(1/3)=1,{x});
  Đ/s:
  + Ví dụ3: Giải hệ phương trình


  [>solve ({x+y+z=6,x*y+y*z-z*x=7, x^2+y^2+z^2 =14},{x,y,z});
  Đ/s: (y = 3, x = 2, z = 1) ; (y = 3, x = 1, z = 2)
  Tạ Mạnh Tùng
  16
  Giải bất phương trình và hệ bất phương trình
  (Tương tự như giải phương trình và hệ phương trình )
  + Ví dụ1: Giải bất phương trình
  [>solve(sqrt(7*x+3)- sqrt(3*x-18) <= sqrt(2*x+7) ,{x});
  Đ/s:
  + Ví dụ2: Giải bất phương trình theo ẩn x:
  [>ineq:=(x+m+4/(x+m) <10);
  [>solve (ineq,{x});
  Đ/s: x < -m; x > 4/9 - m
  + Ví dụ3: Giải bất phương trình:
  [>solve(((1-sqrt(1-x^2))/ x) < 3,{x});
  Đ/s: (-1 < x < 0) ; (0 < x < 1)
  Tạ Mạnh Tùng
  17
  Vẽ đồ thị và các vấn đề liên quan
  + Maple cho phép ta vẽ hai loại đồ thị:
  Trong không gian hai chiều và ba chiều.
  Có thể vẽ đồ thị của hàm số dưới dạng hiện, dạng ẩn, dạng tham số .và vẽ trong các hệ toạ độ Descartes, toạ độ cực, toạ độ cầu.
  + Để vẽ được đồ thị ta dùng gói công cụ II
  [>restart;
  [>with(plots);
  [>with(plottools);
  Tạ Mạnh Tùng
  18
  Vẽ đồ thị hai chiều thông thường
  + Vẽ đồ thị hàm số y = f(x) ta dùng lệnh 14
  [>plot(f(x),x = a..b,y = c..d,title=abcd,color=blue);
  + Ví dụ 1: Vẽ đồ thị hàm số y = x3 - 3x + 1
  [>plot((x^3-3*x+1),x=-3..5,y=-7..12,title=Dothibac3);
  Tạ Mạnh Tùng
  19
  Vẽ đồ thị hai chiều thông thường
  + Ví dụ 2: Vẽ đồ thị hàm số y =

  [>plot(abs(x^3-x^2-2*x)/3-abs(x+1),x=-3..5,y=-7..12);
  Tạ Mạnh Tùng
  20
  Vẽ đồ thị hai chiều thông thường
  (Có thể vẽ đồ thị của nhiều hàm trên cùng hệ trục)
  + Ví dụ 3: Vẽ trên cùng hệ trục đồ thị hàm số
  y = x2, y = 2x +3 và y = sin(x)
  [>plot([x^2,2*x+3,sin(x)],x=-3..5,y=-7..12, color = [red,blue,green]);
  Tạ Mạnh Tùng
  21
  Vẽ đồ thị hai chiều thông thường
  (Có thể vẽ đồ thị trên các quãng)
  + Ví dụ 4: Vẽ đồ thị hàm số

  [>plot(((x-1)/abs(x-1)),x=-2..2,y=-2..2,discont=true);
  Tạ Mạnh Tùng
  22
  Vẽ đồ thị hai chiều (hàm ẩn)
  + Vẽ đồ thị hàm ẩn cho bởi phương trình f(x,y) = 0
  Dùng lệnh 15 [>implicitplot();
  + Ví dụ 5: Vẽ đồ thị hàm số

  [>implicitplot(x^2/9+y^2/4=1,x=-4..4,y=-4..4,color=blue);
  Tạ Mạnh Tùng
  23
  Vẽ đồ thị hai chiều
  (một hàm ẩn môt hàm hiện)
  + Ví dụ 5: Vẽ đồ thị hàm số x2 + y2 = 1 và y = ex
  [>implicitplot([x^2+y^2=1,y=exp(x)],x=-4..4,y=-4..4,color=[red,blue]);
  Tạ Mạnh Tùng
  24
  Vẽ đồ thị hai chiều (xác định từng khúc)
  + Khai báo hàm [>f:= piecewise();
  + Dùng lệnh 16 [>plot(f, x = a..b);
  + Ví dụ 6: Vẽ đồ thị hàm số từng khúc:
  x2-1 nếu x ? -1; 1- /x/ nếu x ? 1; sin((x-1)/x) còn lại
  [>f:= piecewise(x<=-1,x^2-1,x<=1,-abs(x)+1,sin(x-1)/x);
  [>plot(f, x=-2..10);
  Tạ Mạnh Tùng
  25
  Vẽ đồ thị trong không gian 3 chiều
  + Khởi động gói công cụ [>restart; [>with(plots);
  Dùng lệnh 17 [>plot3d();
  + Ví dụ 6: Xét đồ thị
  [>plot3d(x*exp^(-x^2-y^2),x=-2..2,y=-2..2, title =
  mat2chieutrongkhonggian3chieu);


  Tạ Mạnh Tùng
  26
  Vận động của đồ thị
  + Sự vận động của đồ thị hàm số
  - Dùng lệnh 18 [>animate();
  - Chọn vùng đồ thị, clik chuột phải chọn animation/play.
  - Để dừng lại chọn animation/stop
  + Ví dụ 7: Xét đồ thị y = t sin(tx); t=-2..2
  [>animate(t*sin(x*t),x=-4..4,t=-2..2);
  Tạ Mạnh Tùng
  27
  Vận động của đồ thị
  + Ví dụ 8: Xét đồ thị y = t x2; t =-2..2
  [>animate(t*x^2,x=-2..2,t=-1..1,color=blue);   
  Gửi ý kiến