unit 13 - listening


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hà
Ngày gửi: 21h:50' 11-01-2009
Dung lượng: 830.0 KB
Số lượt tải: 828
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO CLASS 10A6
Let’s continue…

UNIT 13:
FILMS AND CINEMA
PART C
LISTENING
Thursday, March 8th, 2007
Thursday, March 8th, 2007
UNIT 13: FILMS AND CINEMA
PART C: LISTENING

Eg. P1: How often do you watch TV?
P2: Often
Jack and Rose
Thursday, March 8th, 2007
UNIT 13: FILMS AND CINEMA
PART C: LISTENING

1. What is the name of the film?
2. Who are the main characters?
Titanic
3. What is the name of the song in the film?
My heart will go on
What are Lan and Huong planning to do together?
A. To listen to the song of the film.
B. To take roles of the main characters of the film.
C. To watch the film Titanic on TV.
D. To go to see the film Titanic.
Thursday, March 8th, 2007
UNIT 13: FILMS AND CINEMA
PART C: LISTENING

Thursday, March 8th, 2007
UNIT 13: FILMS AND CINEMA
PART C: LISTENING

LISTEN AND REPEAT
Titanic
cinema
instead
suppose
guess
picnic
TASK 1: What are Lan and Huong
planning to do together?
A. To listen to the song of the film.
B. To take roles of the main characters of the film
C. To watch the film Titanic on TV.
D. To go to see the film Titanic.
Thursday, March 8th, 2007
UNIT 13: FILMS AND CINEMA
PART C: LISTENING

Period: 80 Thursday, March 8th, 2007
UNIT 13: FILMS AND CINEMA
PART C: LISTENING

TASK 2:
See a play
Visit grandparents
Work (Busy)
Study Chinese
Go on a picnic
Thursday, March 8th, 2007
UNIT 13: FILMS AND CINEMA
PART C: LISTENING

TASK 3:
On what day can they meet?
On Tuesday.
1
2
3
6
9
8
7
4
5
GAME: NOUGHTS AND CROSSES
Thursday, March 8th, 2007
UNIT 13: FILMS AND CINEMA
PART C: LISTENING

HOMEWORK:
- Write your plan next week.
- Prepare Part D: WRITING.
Thanks For Your Listening My Lesson!
Lan’s plan on Monday
Huong’s plan on Wednesday.
Lan’s plan on Thursday.
Huong’s plan on Tuesday
Your plan tonight.
Huong’s plan on Friday.
Huong’s plan on Sunday.
Lan’s plan on Saturday.
Lan’s plan on Tuesday.
Thursday, March 7th, 2007
Great!!!!!!!!!
You are right!
Oh! Sorry.
How about another choice!