TỜ TRÌNH


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lâm Ngọc Hòa
Ngày gửi: 18h:15' 07-02-2012
Dung lượng: 11.8 KB
Số lượt tải: 571
Số lượt thích: 0 người
BHXH Vĩnh Thạnh. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
Trường THTT Vĩnh Thạnh. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
--- (( ----
Số : …… / TT - YT Vĩnh Thạnh, ngày 16 tháng 11 năm 2011

TỜ TRÌNH
( V/v xin kinh phí mua văn phòng phẩm)
------ (( -------

Kính gửi : - BHXH Vĩnh Thạnh
- BGH Trường THTT Vĩnh Thạnh
Để tạo điều kiện cho công tác y trường làm việc tốt và đảm bảo tính kịp thời. Hiện nay,y trường mua một số phòng phẩm cần thiết phục vụ cho công việc hàng ngày . Vậy nay trường lập tờ trình này kính gửi BHXH Vĩnh Thạnh ,BGH Trường cấp kinh phí cho Bộ phận y trường để mua một số mặt hàng sau :
- Giấy A4 4 ram x 75.000 = 300.000đ
- Bút bi 30 cây x 3.000 = 90.000đ
- Kim bấm số 10 10 hộp x 5.000 = 50.000đ
- Kẹp trung 02 hộp x 17.000 = 34.000đ
- Kẹp nhỏ 02 hộp x 15.000 = 30.000đ
- Ghim 10 hộp x 4.000 = 40.000đ
- nhựa 10 cái x 10.000 = 100.000đ
- Bút xóa 02 cây x 15.000 = 30.000đ
- Bìa kính 20 tờ x 4.000 = 80.000đ
- Cặp 3 giây 10 cái x 18.000 = 180.000đ
- Keo dán gáy 10 x 14.000 = 140.000đ
- dán 20 ống x 4.000 = 80.000đ
Tổng cộng 1.154.000 đ
Bằng chữ: triệu trăm năm mươi bốn nghìn đồng chẵn./.
Vậy kính xin BHXH ,BGH xem xét giải quyết để y trường hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Xin chân thành cảm ơn !

Nơi nhận : Như kính gửi Người lập
Lưu VP

Lê Thị Mỹ Tân

BHXH Vĩnh Thạnh CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường tiểu học TT Vĩnh Thạnh Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
**************
Số : ……/ TT-YT
Vĩnh Thạnh , ngày 16 tháng 11 năm 2011

TỜ TRÌNH
(V/v xin kinh phí photo, in ấn tài phục vụ CSSKBĐ )
**************

Kính gửi : BHXH Vĩnh Thạnh
BGH Trường THTT Vĩnh Thạnh


Để bị cho việc khám sức khỏe định kì cho học sinh năm học 2011-2012 được tốt và kịp thời, y trường cần pho to tài và giấy khám sức khỏe cho học sinh toàn trường . Nhưng vì nhà trường chưa có đủ máy móc thiết bị để photo, in ấn. Nay y trường lập tờ trình này kính trình lên BHXH Vĩnh Thạnh BGH hỗ trợ kinh phí để photo, in ấn với số tiền là : 820.000đ
( Tám trăm hai ngàn đồng chẵn )
Vậy kính mong BHXH ,BGH xem xét , giải quyết cho văn phòng để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ .

Người lập
Nơi nhận : Như kính gửi
Lưu VP Lê Mỹ TânBHXH Vĩnh Thạnh. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
Trường THTT Vĩnh Thạnh. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
--- (( ----
Số : …… / TT - YT Vĩnh Thạnh, ngày 26 tháng 11 năm 2011

TỜ TRÌNH
( V/v xin kinh phí mua ,vật tư tiêu hao và dụng cụ y tế thông dụng )
------ (( -------

Kính gửi : - BHXH Vĩnh Thạnh
- BGH Trường THTT Vĩnh Thạnh
Để tạo điều kiện cho công tác y trường làm việc tốt và đảm bảo cấp cấp cứu ban đầu cho các em học sinh trường . Hiện nay,thuốc y trường trang bị thêm một số và đồ dùng cần thiết để phục vụ cho các em sinh trong trường . Vậy nay trường lập tờ trình này kính gửi BHXH Vĩnh Thạnh ,BGH Trường cấp kinh phí cho Bộ phận y trường để mua một số và dụng cụ y tế sau :
- Panh 2 cái x 35.000 = 70.000đ
- Kéo 2 cái x 35.000 = 70.000đ
- inox 1 hộp x 80.000 = 80.000đ
- Amoxcillin 500mg 04 hộp x 130.000 = 520.000đ
- Cloramphenicol 250mg 04 hộp x 60.