TỜ TRÌNH


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lâm Ngọc Hòa
Ngày gửi: 18h:15' 07-02-2012
Dung lượng: 11.8 KB
Số lượt tải: 600
Số lượt thích: 0 người
BHXH Vĩnh Thạnh. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
Trường THTT Vĩnh Thạnh. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
--- (( ----
Số : …… / TT - YT Vĩnh Thạnh, ngày 16 tháng 11 năm 2011

TỜ TRÌNH
( V/v xin kinh phí mua văn phòng phẩm)
------ (( -------

Kính gửi : - BHXH Vĩnh Thạnh
- BGH Trường THTT Vĩnh Thạnh
Để tạo điều kiện cho công tác y trường làm việc tốt và đảm bảo tính kịp thời. Hiện nay,y trường mua một số phòng phẩm cần thiết phục vụ cho công việc hàng ngày . Vậy nay trường lập tờ trình này kính gửi BHXH Vĩnh Thạnh ,BGH Trường cấp kinh phí cho Bộ phận y trường để mua một số mặt hàng sau :
- Giấy A4 4 ram x 75.000 = 300.000đ
- Bút bi 30 cây x 3.000 = 90.000đ
- Kim bấm số 10 10 hộp x 5.000 = 50.000đ
- Kẹp trung 02 hộp x 17.000 = 34.000đ
- Kẹp nhỏ 02 hộp x 15.000 = 30.000đ
- Ghim 10 hộp x 4.000 = 40.000đ
- nhựa 10 cái x 10.000 = 100.000đ
- Bút xóa 02 cây x 15.000 = 30.000đ
- Bìa kính 20 tờ x 4.000 = 80.000đ
- Cặp 3 giây 10 cái x 18.000 = 180.000đ
- Keo dán gáy 10 x 14.000 = 140.000đ
- dán 20 ống x 4.000 = 80.000đ
Tổng cộng 1.154.000 đ
Bằng chữ: triệu trăm năm mươi bốn nghìn đồng chẵn./.
Vậy kính xin BHXH ,BGH xem xét giải quyết để y trường hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Xin chân thành cảm ơn !

Nơi nhận : Như kính gửi Người lập
Lưu VP

Lê Thị Mỹ Tân

BHXH Vĩnh Thạnh CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường tiểu học TT Vĩnh Thạnh Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
**************
Số : ……/ TT-YT
Vĩnh Thạnh , ngày 16 tháng 11 năm 2011

TỜ TRÌNH
(V/v xin kinh phí photo, in ấn tài phục vụ CSSKBĐ )
**************

Kính gửi : BHXH Vĩnh Thạnh
BGH Trường THTT Vĩnh Thạnh


Để bị cho việc khám sức khỏe định kì cho học sinh năm học 2011-2012 được tốt và kịp thời, y trường cần pho to tài và giấy khám sức khỏe cho học sinh toàn trường . Nhưng vì nhà trường chưa có đủ máy móc thiết bị để photo, in ấn. Nay y trường lập tờ trình này kính trình lên BHXH Vĩnh Thạnh BGH hỗ trợ kinh phí để photo, in ấn với số tiền là : 820.000đ
( Tám trăm hai ngàn đồng chẵn )
Vậy kính mong BHXH ,BGH xem xét , giải quyết cho văn phòng để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ .

Người lập
Nơi nhận : Như kính gửi
Lưu VP Lê Mỹ TânBHXH Vĩnh Thạnh. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
Trường THTT Vĩnh Thạnh. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
--- (( ----
Số : …… / TT - YT Vĩnh Thạnh, ngày 26 tháng 11 năm 2011

TỜ TRÌNH
( V/v xin kinh phí mua ,vật tư tiêu hao và dụng cụ y tế thông dụng )
------ (( -------

Kính gửi : - BHXH Vĩnh Thạnh
- BGH Trường THTT Vĩnh Thạnh
Để tạo điều kiện cho công tác y trường làm việc tốt và đảm bảo cấp cấp cứu ban đầu cho các em học sinh trường . Hiện nay,thuốc y trường trang bị thêm một số và đồ dùng cần thiết để phục vụ cho các em sinh trong trường . Vậy nay trường lập tờ trình này kính gửi BHXH Vĩnh Thạnh ,BGH Trường cấp kinh phí cho Bộ phận y trường để mua một số và dụng cụ y tế sau :
- Panh 2 cái x 35.000 = 70.000đ
- Kéo 2 cái x 35.000 = 70.000đ
- inox 1 hộp x 80.000 = 80.000đ
- Amoxcillin 500mg 04 hộp x 130.000 = 520.000đ
- Cloramphenicol 250mg 04 hộp x 60.