Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 28. Thành phố Đà Nẵng

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đặng Thị Hiền (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:30' 16-02-2012
  Dung lượng: 2.1 MB
  Số lượt tải: 31
  Số lượt thích: 0 người
  Giáo án Địa lý 4
  Thành phố Đà Nẵng
  Mục tiêu :
  Sau khi học xong bài này , học sinh có khả năng :
  Xác định được vị trí Đà Nẵng trên bản đồ Việt Nam
  Nhớ và trình bày được những đặc điểm tiêu biểu của Đà Nẵng
  Xác lập được mối quan hệ giữa thiên nhiên với kinh tế và văn hoá của Thành phố Đà Nẵng.
  Kiểm tra bài cũ
  Trß ch¬i : Gi¶i « ch÷

  2
  1
  3
  4
  Hãy nêu những
  đặc điểm tiêu biểu
  về thiên nhiên
  Thành phố Huế ?
  Huế có thiên nhiên
  đa dạng , phong cảnh hữu
  tình , nhiều cung điện , đền
  chùa , lăng tẩm độc đáo .
  Tại sao Huế trở
  thành trung tâm
  du lịch ?

  1-Thiên nhiên thơ mộng ,
  hữu tình
  2-Nhiều công trình kiến trúc
  cổ có giá trị nghệ thuật
  cao
  Để phục vụ du lịch
  Huế đã làm gì ?
  * Thành lập trung tâm bảo
  tồn di tích cố đô , trung
  tâm hướng dẫn khách du lịch
  * Xây dựng các khách sạn
  và nhà nghỉ
  * Duy trì nét sinh hoạt truyền
  thống  Chỉ trên bản đồ Thành phố Huế ?
  Thành phố Đà Nẵng
  Bài 20

  PhÇn 1:
  §µ N½ng - Thµnh phè C¶ng
  §äc thÇm phÇn 1 - SGK tr 53

  Thµnh phè
  §µ N½ng
  n»m ë ®©u?

  C¸ch HuÕ 100 km vÒ phÝa Nam
  Thuéc ®ång b»ng ven biÓn miÒn Trung
  Bê Nam vòng §µ N½ng :
  + phÝa B¾c gi¸p ®Ìo H¶i V©n
  + phÝa Nam lµ B¸n ®¶o S¬n Trµ
  VÞ trÝ §µ N½ng cã ®Æc ®iÓm g× næi bËt ?
  Trªn bê Nam vòng §µ N½ng
  S¸t víi BiÓn §«ng
  Lµ Thµnh phè C¶ng
  T¹i sao gäi §µ N½ng
  lµ Thµnh phè C¶ng ?

  Cã c¶ng biÓn
  C¶ng s«ng ( Cöa s«ng Hµn)  Em hãy lựa chọn các địa danh dưới đây để điền vào lược đồ cho phù hợp
  Thành phố Đà Nẵng

  1. Đèo Hải Vân
  2. Bán đảo Sơn Trà
  3. Sân bay Đà Nẵng
  4. Ngũ Hành Sơn

  Ngoµi ra ,
  §µ N½ng cßn cã
  ®Æc
  ®iÓm
  g×?


  Lµ cöa khÈu chuyªn xuÊt c¶ng nh÷ng ®Æc s¶n cña ®Êt Qu¶ng Nam nh­ : ®­êng , chÌ, t¬ sèng....

  Cã s©n bay §µ N½ng
  Phần 2 :
  Kinh tế - Văn hoá Đà Nẵng

  Đà Nẵng
  Trung tâm công nghiệp
  Kể tên các ngành
  công nghiệp , cơ sở sản xuất công nghiệp ở Đà Nẵng ?


  Ngành đóng tàu đánh cá
  Cơ sở sản xuất thiết bị
  ươm tơ, vật liệu xây dựng
  sành sứ , thuỷ tinh...
  Ngành chế biến
  thực phẩm ,
  cá tôm đông lạnh
  §µ N½ng
  N¬i du lÞch , nghØ m¸t
  Nh÷ng tranh ¶nh nµy
  minh ho¹ cho c¶nh ®Ñp
  nµo cña §µ N½ng?
  Nói Ngò
  Hµnh S¬n
  B·i t¾m
  Phè cæ Héi An

  ViÖn b¶o tµng
  Ch¨m

  ChÝnh nh÷ng ®Æc ®iÓm tiªu biÓu nµy ®· t¹o thuËn lîi cho §µ N½ng trë thµnh mét trung t©m v¨n ho¸ , n¬i du lÞch , nghØ m¸t say ®¾m lßng ng­êi , hÊp dÉn kh¸ch tham quan

  Qua bµi nµy em ®­îc biÕt g× vÒ c¸c ®Æc ®iÓm tiªu biÓu cña Thµnh phè §µ N½ng ?
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓