Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân việt nam hiện nay

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: trung
  Người gửi: Phạm Hoàng Trung
  Ngày gửi: 11h:39' 22-04-2012
  Dung lượng: 797.0 KB
  Số lượt tải: 575
  Số lượt thích: 0 người
  BÀI THẢO LUẬN NHÓM 6
  SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM HIỆN NAY

  1.GCCN Việt Nam hiện nay
  2.Vai trò Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN Việt Nam hiện nay
  3.Sứ mệnh lịch sử của GCCN Việt Nam hiện nay
  Sự chuyển biến của hình thái kinh tế xã hội
  trong lịch sử VN
  Thời gian
  Trình
  độ k/tế xã hội
  HTKTXH Công xã nguyên thủy
  HTKTXH Chiếm hữu nô lệ (không có)
  HTKTXH Phong kiến
  HTKTXH Tư bản chủ nghĩa (bỏ qua)
  HTKTXH Cộng sản chủ nghĩa (trong thời kỳ quá độ)
  g/c chủ nô

  g/c phong
  kiến
  g/c tư sản
  g/c công nhân
  Sơ lược về GCCN Việt Nam

  - Ra đời vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.
  - Là giai cấp tiên tiến, là giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để nhất, là giai cấp có tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật và có tinh thần quốc tế vô sản
  - Sinh ra và trưởng thành ở một nước phong kiến nửa thuôc địa, nông nghiệp lạc hậu
  - Ra đời trước g/c tư sản dân tộc, bị ba tầng áp bức nặng nề ngay từ mới ra đời đã chịu ảnh hưởng của cách mạng Tháng10 Nga, tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin

  1.GCCN Việt Nam hiện nay
  Giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay gồm người lao động chân tay, lao động trí óc, hoạt động sản xuất trong các ngành công nghiệp thuộc các. Doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, khu vực tư nhân, hợp tác liên doanh với nước ngoài, họ đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến có tri thức. Họ là lực lương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, là hạt nhân vững chắc trong liên minh công nhân, nông dân trí thức. Nhược điểm của giai cấp công nhân Việt Nam: như số lượng còn ít, chưa được rèn luyện nhiều trong công nghiệp hiện đại, trình độ văn hoá và tay nghề còn thấp. Nhưng điều đó ko thể là lý do để phủ nhận sứ mệnh lịch sử chủ nghĩa giai cấp công nhân Việt Nam.
  Xét về bản chất thì chưa thể có và ko thể có tổ chức chính trị nào, giai cấp nào có thể thay thế được giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng một xã hội mới, trong đó nhân dân lao động được làm chủ, đất nước độc lập và phồn vinh xóa bỏ áp bức bất công, mọi người đều có điều kiện phấn đấu cho cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Đối với giai cấp công nhân cần phải “ coi trọng phát triển về sồ lượng và chất lượng nâng cao giác ngộ, bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và nghề ngiệp, thực hiện” trí thức hoá công nhân “ nâng cao năng lực ứng dụng và sang tạo công nghệ mới, lao động đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả ngày càng cao, xứng đáng là một lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và vai trò lãnh đạo trong thời kì mới…”
  2. Vai trò của ĐCSVN trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCNVN
  Quy luật hình thành ĐCS Việt Nam


  DCSVN = CNMLN + PTCN + PTYN
  Đ.tranh tự phát
  Đ.tranh tự giác
  Xâm nhập PTCN
  Bộ phận tiên tiến
  Chủ nghĩa công liên
  ĐCSVN
  Lãnh đạo
  2.D?ng C?ng s?n Vi?t Nam

  - Ra d?i: 3.2.1930.
  Quy lu?t: DCSVN = CNMLN + PTCN + PTYN
  - Vai trị c?a D?ng C?ng s?n Vi?t Nam:
  Th? hi?n vai trị lnh d?o.
  Nu cao tinh th?n ph? trch.
  - Lnh d?o giai do?n c/m DTDCND.
  - Lnh d?o giai do?n c/m XHCN
  - Kh?i xu?ng v lnh d?o s? nghi?p d?i m?i.
  -Tr?c ti?p lnh d?o nhn dn trong s? nghi?p CNH-HDH
  2. Vai trò của ĐCSVN trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCNVN
  Khái niệm về Đảng Cộng sản

  - Đảng Cộng sản là tổ chức cao nhất của GCCN, đảm bảo vai trò lãnh đạo của GCCN (Từ điển CNCS khoa học).

  - Đảng Cộng sản mang bản chất giai cấp công nhaân.  2. Vai trò của ĐCS Việt Nam trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN Việt Nam
  S? lnh d?o c?a D?ng C?ng s?n VN l nhn t? quy?t d?nh d?u tin d?m b?o cho GCCNVN hồn thnh th?ng l?i s? m?nh l?ch s? c?a mình
  Sự lãnh đạo
  của ĐCSVN
  là nhân tố
  quyết định
  ĐCSVN mang bản chất giai cấp công nhân
  ĐCSVN đã thể hiện vai lãnh đạo thông
  qua việc thực hiện các nhiệm vụ
  2.Vai trò của ĐCS Việt Nam trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCNVN
  Sự
  lãnh đạo
  của
  ĐCSVN
  Đề ra đường lối
  Tuyên truyền, vận động đưa đường lối
  vò thực tiễn cuộc sống
  Tổ chức thực hiện đường lối
  Gương mẫu thực hiện đường lối
  Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị duy nhất, có đầy đủ phẩm chất và năng lực để lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hơn 20 năm tiến hành đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhân dân Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Việt Nam đang chủ động, tích cực hội nhập sâu và đầy đủ vào đời sống quốc tế trong xu thế toàn cầu hóa. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại, đất nước Việt Nam là một đất nước ổn định chính trị, có nền kinh tế tăng trưởng khá, đời sống của nhân dân về cơ bản đã được cải thiện nhiều, v.v. Đó là những điều đã được nhân dân thừa nhận, được rất nhiều quốc gia, tổ chức xã hội và nhiều người trên thế giới thừa nhận.
  3. Sứ mệnh lịch sử của GCCN Việt Nam hiên nay
  SỨ
  MỆNH
  LỊCH SỬ
  CỦA
  GCCNVN

  Trong sự nghiệp CNH-HĐH GCCNVN
  gắn với lực lượng sản xuất tiên tiến nhất.
  Trong thời kỳ đổi mới GCCNVN Đại biểu cho
  sự tiến hóa tất yếu của lịch sử, cho nên, là giai
  cấp duy nhất có khả năng lãnh đạo xã hội xây
  dựng một đất nước VN đổi mới toàn diện
  Một cách tổng quát: do địa vị kinh tế - xã hội khách quan của GCCNVN quy định
  - Mét c¸ch cô thÓ

  Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là
  Đảng Cộng sản Việt Nam
  Lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH, đất nước vì
  mục tiêu dân giàu, nước mạnh, XH công bằng, dân chủ,văn
  minh; Lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân
  với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo
  của Đảng".
  Giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến;
  Giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội
  SỨ
  MỆNH
  LỊCH SỬ
  CỦA
  GCCNVN
  3. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay
  Giai cấp công nhân nước ta có sứ mệnh lịch sử to lớn:
  - Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam
  - Giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến
  - Giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội
  - Lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
  - Lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng
  3. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay
  Về mặt sản xuất, GCCN là lực lượng cơ bản, chủ yếu, có vai trò to lớn trong nền kinh tế quốc dân. Mặc dù về số lượng GCCN ở nước ta chiếm tỷ lệ không lớn trong tổng số dân cư (khoảng 13%) nhưng nắm giữ những cơ sở vật chất và các phương tiện sản xuất hiện đại nhất của xã hội, quyết định phương hướng phát triển chủ yếu của nền kinh tế. GCCN là lực lượng lao động đóng góp nhiều nhất vào ngân sách nhà nước. Hằng năm GCCN đóng góp khoảng 50% tổng sản phẩm xã hội và bảo đảm hơn 60% ngân sách nhà nước.
   
  Gửi ý kiến