Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  HD kỹ thuật soạn thảo văn bản của Đảng

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Văn Đức
  Ngày gửi: 15h:06' 25-04-2012
  Dung lượng: 1.8 MB
  Số lượt tải: 109
  Số lượt thích: 0 người
  4/25/2012
  DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
  1
  KỸ THUẬT SOẠN THẢO
  VĂN BẢN CỦA ĐẢNG
  TS. Lưu Kiếm Thanh
  HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
  CQ: 04-8357083
  DĐ: 0913045209
  E-mail: luukiemthanh@yahoo.com
  4/25/2012
  DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
  2
  I. TỔNG QUAN
  II. NỘI DUNG & NGÔN NGỮ
  III. THỂ THỨC & KỸ THUẬT TRÌNH BÀY
  IV. SOẠN THẢO VĂN BẢN
  4/25/2012
  DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
  3
  I. TỔNG QUAN
  1. Văn bản quy định
  2. Khái niệm
  3. Hệ thống phân loại
  4/25/2012
  DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
  4
  1. Văn bản quy định
  1. Quyết định 31-QĐ/TW 01-10-1997 của BCT TƯĐ ban hành Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng
  2. Quyết định số 91-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa IX) 16-02-2004 bổ sung thẩm quyền ban hành văn bản và thể thức văn bản của Đảng
  3. Hướng dẫn số 11-HD/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức văn bản của Đảng
  4/25/2012
  DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
  5
  2. Khái niệm
  Văn bản của Đảng là loại hình tài liệu được thể hiện bằng ngôn ngữ viết để ghi lại hoạt động của các tổ chức đảng, do các cấp uỷ Đảng, tổ chức, cơ quan có thẩm quyền của Đảng ban hành theo quy định của
  Điều lệ Đảng và của
  Trung ương.
  Điều 1. Quyết định 31-QĐ/TW
  4/25/2012
  DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
  6
  2. Khái niệm
  Hệ thống văn bản của Đảng gồm toàn bộ các loại văn bản của Đảng được sử dụng trong hoạt động của hệ thống tổ chức Đảng từ trung ương đến
  cơ sở.
  Điều 1. Quyết định 31-QĐ/TW
  4/25/2012
  DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
  7
  2. Khái niệm
  Các cấp uỷ, tổ chức, cơ quan đảng ban hành văn bản phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Các văn bản phải được viết bằng tiếng Việt, phù hợp về thể loại và đúng
  thể thức.
  Điều 2. Quyết định 31-QĐ/TW
  4/25/2012
  DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
  8
  3. HỆ THỐNG PHÂN LOẠI
  CÁC TIÊU CHÍ
  TÁC GIẢ
  THỜI GIAN
  TRÍCH YẾU
  HIỆU LỰC
  VĂN PHONG
  VĂN THƯ
  V.V…
  4/25/2012
  DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
  9
  1. Cương lĩnh
  chính trị
  2. Điều lệ Đảng
  3. Chiến lược
  4. Nghị quyết
  5. Quyết định
  6. Chỉ thị
  7. Kết luận
  8. Quy chế
  9. Quy định
  10. Thông tri
  11. Hướng dẫn
  12. Thông báo
  13. Thông cáo
  14. Tuyên bố
  15. Lời kêu gọi
  16. Báo cáo
  17. Kế hoạch
  18. Quy hoạch
  19. Chương trình
  20. Đề án
  21. Tờ trình
  22. Công văn
  23. Biên bản
  24. Giấy tờ hành chính
  4/25/2012
  DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
  10
  13. Thông cáo
  14. Tuyên bố
  15. Lời kêu gọi
  16. Báo cáo
  17. Kế hoạch
  18. Quy hoạch
  19. Chương trình
  20. Đề án
  21. Tờ trình
  22. Công văn
  23. Biên bản
  24. Giấy tờ hành chính
  1. Giấy giới thiệu
  2. Giấy chứng nhận
  (giấy xác nhận, thẻ chứng nhận)
  3. Giấy đi đường
  4. Giấy nghỉ phép
  5. Phiếu gửi
  4/25/2012
  DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
  11
  1. Cương lĩnh
  chính trị
  2. Điều lệ Đảng
  3. Chiến lược
  4. Nghị quyết
  5. Quyết định
  6. Chỉ thị
  7. Kết luận
  8. Quy chế
  9. Quy định
  10. Thông tri
  11. Hướng dẫn
  12. Thông báo
  13. Thông cáo
  14. Tuyên bố
  15. Lời kêu gọi
  16. Báo cáo
  17. Kế hoạch
  18. Quy hoạch
  19. Chương trình
  20. Đề án
  21. Tờ trình
  22. Công văn
  23. Biên bản
  24. Giấy tờ hành chính
  4/25/2012
  DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
  12
  1. Cương lĩnh
  chính trị
  2. Điều lệ Đảng
  Đại hội
  đại biểu
  toàn quốc
  3. Chiến lược
  4. Nghị quyết
  8. Quy chế
  12. Thông báo
  13. Thông cáo
  14. Tuyên bố
  15. Lời kêu gọi
  4/25/2012
  DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
  13
  3. Chiến lược
  4. Nghị quyết
  5. Quyết định
  7. Kết luận
  8. Quy chế
  9. Quy định
  12. Thông báo
  13. Thông cáo
  14. Tuyên bố
  15. Lời kêu gọi
  16. Báo cáo
  Ban chấp hành TƯ
  4/25/2012
  DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
  14
  3. Chiến lược
  4. Nghị quyết
  5. Quyết định
  6. Chỉ thị
  7. Kết luận
  8. Quy chế
  9. Quy định
  12. Thông báo
  13. Thông cáo
  14. Tuyên bố
  15. Lời kêu gọi
  16. Báo cáo
  Bộ chính trị
  4/25/2012
  DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
  15
  7. Kết luận
  10. Thông tri
  11. Hướng dẫn
  12. Thông báo
  16. Báo cáo
  Thường vụ
  Bộ chính trị
  4/25/2012
  DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
  16
  4/25/2012
  DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
  17
  ĐUQSTƯ, ĐUCATƯ, ĐU khối CQTƯ, ĐB trực thuộc TƯ - cấp tỉnh
  ĐU trực thuộc tỉnh - cấp huyện
  ĐU trực thuộc huyện - cấp cơ sở
  4/25/2012
  DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
  18
  Cấp uỷ, tổ chức, cơ quan Đảng - Các văn bản khác
  1. Cương lĩnh
  chính trị
  2. Điều lệ Đảng
  3. Chiến lược
  4. Nghị quyết
  5. Quyết định
  6. Chỉ thị
  7. Kết luận
  8. Quy chế
  9. Quy định
  10. Thông tri
  11. Hướng dẫn
  12. Thông báo
  13. Thông cáo
  14. Tuyên bố
  15. Lời kêu gọi
  16. Báo cáo
  17. Kế hoạch
  18. Quy hoạch
  19. Chương trình
  20. Đề án
  21. Tờ trình
  22. Công văn
  23. Biên bản
  24. Giấy tờ hành chính
  4/25/2012
  DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
  19
  Văn bản quản lý nhà nước
  VĂN BẢN HÌNH THÀNH
  TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC
  VĂN BẢN
  QPPL
  VĂN BẢN
  HÀNH
  CHÍNH
  VĂN BẢN
  CHUYÊN
  NGÀNH
  VĂN BẢN
  ĐOÀN
  THỂ
  Điều4, Nghị định 110/2004/NĐ-CP
  4/25/2012
  DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
  20
  II. NỘI DUNG VÀ NGÔN NGỮ
  1. Nội dung
  2. Ngôn ngữ
  4/25/2012
  DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
  21
  III. THỂ THỨC & KỸ THUẬT TRÌNH BÀY
  Hướng dẫn số 11-HD/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức văn bản của Đảng
  4/25/2012
  DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
  22
  IV. SOẠN THẢO MỘT SỐ LOẠI VĂN BẢN
  thông thường
  4/25/2012
  DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
  23
  Xin trân trọng cảm ơn!
  TS. Lưu Kiếm Thanh
  HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
  77-Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
  ĐT: 04.8357083
  DĐ: 0913045209
  E-mail: luukiemthanh@yahoo.com
   
  Gửi ý kiến