Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  lop so cap TT hcm

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hưu Hoang
  Ngày gửi: 14h:03' 13-07-2012
  Dung lượng: 2.1 MB
  Số lượt tải: 114
  Số lượt thích: 0 người
  HUYỆN ỦY THANH OAI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  TT BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ  NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
  CÁC ĐỒNG CHÍ HỌC VIÊN VỀ DỰ LỚP
  SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
  XIN KÍNH CHÀO CÁC ĐỒNG CHÍ
  TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ
  LỚP SƠ CẤP LLCT K1/2012
  BÀI GIẢNG
  LỚP SƠ CẤP
  LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
  NĂM 2012
  HỌC PHẦN
  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

  BÀI 3
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH
  và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam
  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀ GÌ?
  Là một hệ thống quan điểm tòan diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của Cách mạng VN, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
  ĐẶT VẤN ĐỀ

  Môn học tư tưởng Hồ Chí Minh gồm:
  - Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng HCM.
  - Tư tưởng HCM về vấn đề dân tộc và Cách mạng giải phóng dân tộc.
  - Tư tưởng HCM về CNXH và con đường lên CNXH ở Việt Nam.
  - Tư tưởng HCM về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.
  - Tư tưởng HCM về Đảng Cộng sản VN và xây dựng nhà nước pháp quyền.
  - Tư tưởng HCM về văn hóa-Đạo đức và xây dựng con người mới.
  I. Tư tưởng HCM về CNXH ở Việt Nam
  1. Tính tất yếu và đặc trưng của CNXH ở Việt Nam
  a. Cách tiếp cận của HCM về CNXH.
  - HCM tiếp cận CNXH từ lập trường của một người yêu nước đi tìm con đường giải phóng dân tộc để xây dựng một xã hội mới tốt đẹp.
  - HCM tiếp thu lý luận về CNXH khoa học, trước hết là từ khát vọng giải phóng dân tộc Việt Nam.
  - HCM tiếp cận CNXH ở phương diện đạo đức.
  - HCM tiếp cận CNXH từ phương diện VH
  - HCM tiếp cận CNXH như một thực tiễn lịch sử một phong trào hiện thực trên thế giới.
  - HCM quan niệm xây dựng CNXH là tuân theo quy luật phát triển của dân tộc VN.
  b. Bản chất và đặc trưng tổng quát cuả CNXH.
  * CNXH là một chế độ XH bao gồm các mặt rất phong phú, hòan chỉnh trong đó con người được phát triển tòan diện, tự do.
  “Nước ta được hòan toàn độc lập, dân ta được hòan toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”
  * Đặc trưng của CNXH ở Việt Nam
  - Đó là một chế độ chính trị do ND làm chủ
  - CNXH là một chế độ xã hội có nền kinh tế phát triển cao, gắn liền với sự phát triển của khoa học kỹ thuật.
  - CNXH là chế độ không còn người bóc lột người
  - CNXH là một XH phát triển cao về văn hóa, đạo đức.
  2. Quan điểm HCM về mục tiêu, động lực xây dựng CNXH ở Việt Nam.
  a. Mục tiêu
  Độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân, là “Làm sao cho nước ta được hòan tòan độc lập, dân ta được hòan tòan tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”
  Mục đích của CNXH là: Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, trước hết là nhân dân lao động.
  - Trong di chúc Bác viết:
  Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Tòan Đảng, tòan dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.
  + Mục tiêu chính trị
  Xác lập chế độ chính trị do nhân dân lao động làm chủ, xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.
  + Mục tiêu kinh tế
  Công-Nông nghiệp hiện đại, khoa học-kỹ thuật tiên tiến, đời sống vật chất của nhân dân ngày càng được cải thiện.
  + Mục tiêu Văn hóa-xã hội
  Xóa nạn mù chữ, xây dựng phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, xây dựng phát triển văn hóa, nghệ thuật, thực hiện nếp sống mới, thực hành vệ sinh phòng bệnh, giải trí lành mạnh, bài trừ mê tín dị đoan, khắc phục phong tục tập quán lạc hậu.
  + Mục tiêu xây dựng con người
  Đào tạo con người. Muốn có con người XHCN phải có tư tưởng XHCN, coi đạo đức là gốc.
  b. Động lực xây dựng CNXH
  - Động lực quan trọng nhất là con người, là nhân dân lao động, nòng cốt là công-nông-trí thức.
  - Kết hợp giữa cá nhân với xã hội.
  - Động lực kinh tế, phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh, phát triển văn hóa, khoa học giáo dục.
  -Nguồn lực bên ngoài: sức mạnh thời đại.
  - Cảnh báo cần ngăn chặn tham ô, lãng phí, quan liêu.

  II. Tư tưởng HCM về con đường, biện pháp quá độ lên CNXH ở VN.
  1. Con đường đi lên CNXH
  a. Thực chất loại hình và đặc điểm của thời kỳ quá độ.
  - Con đường quá độ trực tiếp lên CNXH từ những nước tư bản phát triển ở trình độ cao .
  - Con đường thứ hai quá độ lên CNXH ở những nước trình độ phát triển còn thấp, nền kinh tế lạc hậu, chưa trải qua thời kỳ phát triển của CNTB.
  - Con đường Cách mạng VN là tiến hành giải phóng dân tộc, hoàn thành Cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, tiến dần lên CNXH.
  - Thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta là từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến lên CNXH không kinh qua giai đọan phát triển tư bản chủ nghĩa.
  b. Nhiệm vụ lịch sử cuả thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
  - Thực chất của thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta là quá trình cải tiến nền sản xuất lạc hậu thành nền sản xuất tiên tiến, hiện đại.
  - Nhiệm vụ lịch sử:
  Một là, cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới kết hợp cải tạo và xây dựng, trong đó lấy xây dựng làm trọng tâm, làm nội dung cốt yếu nhất, chủ chốt, lâu dài.
  Hai là, xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật cho CNXH, xây dựng các tiền đề về kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng cho CNXH.
  c. Quan điểm HCM về nội dung xây dựng CNXH ở nước ta trong thời kỳ quá độ.
  - Trong lĩnh vực chính trị.
  + Giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng.
  + Củng cố và mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất, nòng cốt là liên minh công nhân, nông dân và trí thức do Đảng cộng sản lãnh đạo.
  + Củng cố và tăng cường sức mạnh toàn bộ hệ thống chính trị cũng như từng thành tố của nó.
  - Trong lĩnh vực kinh tế.
  + Tăng năng xuất lao động.
  + Lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu.
  + Lưu ý phát triển đồng đều giữa kinh tế đô thị và kinh tế nông thôn.
  + Về quan hệ phân phối: Làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm không hưởng.
  + Đề cao chế độ làm khoán.
  - Trong lĩnh vực văn hóa-xã hội
  Người đề cao vai trò của văn hóa giáo dục và khoa học, ky thuật. Muốn xây dựng CNXH nhất định phải có học thức. “CNXH cộng với khoa học, chắc chắn sẽ đưa loài người đến hạnh phúc vô tận.
  2. Biện pháp đi lên CNXH
  a. Nguyên tắc cơ bản.
  - Xây dựng CNXH là một quá trình phổ biến có tính quy luật trên thế giới.
  - Việc xác định bước đi và biện pháp xây dựng CNXH chủ yếu xuất phát từ điều kiện cụ thể, đặc điểm dân tộc, nhu cầu và khả năng thực tế của ND.
  b. Phương châm
  - Dần dần thận trọng từng bước một, từ thấp đến cao, không chủ quan nôn nóng.
  - Coi công nghiệp hóa XHCN là nhiệm vụ trọng tâm của cả thời kỳ quá độ lên CNXH

  5
  c. Biện pháp
  - Thực hiện cải tạo XH cũ, xây dựng XH mới, kết hợp cải tạo với xây dựng, lấy xây dựng làm chính.
  - Kết hợp xây dựng và bảo vệ, đồng thời tiến hành nhiệm vụ chiến lược khác nhau ở Miền nam – Bắc trong phạm vi 1 quốc gia.
  - Xây dựng CNXH phải có kế hoạch biện pháp, đặc biệt là quyết tâm để thực hiện thắng lợi kế hoạch đã đề ra.
  - Trong điều kiện nước ta, biện pháp cơ bản, quyết định lâu dài trong xây dựng CNXH là đem của dân, tài dân, sức dân, làm lợi cho dân dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN.
  - Vai trò lãnh đạo của Đảng cầm quyền là tập hợp lực lượng, đề ra đường lối, chính sách để huy động và khai thác triệt để các nguồn lực của dân, vì lợi ích của nhân dân.
  đảng cộng sản việt nam quang vinh muôn năm
  Chân thành cảm ơn các đồng chí


  Chúc các đồng chí mạnh khoẻ
   
  Gửi ý kiến