Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 2. Making arangements

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Võ Thị Ngọc Tuyết
  Ngày gửi: 08h:00' 10-09-2012
  Dung lượng: 770.0 KB
  Số lượt tải: 119
  Số lượt thích: 0 người
  Warmly welcome all the teachers
  to our lesson today
  crossword puzzle
  1
  A
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  b
  c
  d
  e
  f
  g
  h
  i
  The name of the month has nine letters
  The adverb form of the word " Good "
  A part of body helps you smell
  It is opposite to " Short "
  It has twelve months
  The subject in which you do experiments
  The book you write addresses and phone numbers in
  The place where we usually cook meals
  The day between Friday and Sunday
  Telephone
  Unit 2 : Making arrangements
  Lesson 3 : Read
  1. New words :
  + Emigrate (v) :
  + Deaf-mute (n) :
  + Transmit (v) :
  + Conduct (v) :
  + Device (n) :
  + Exhibition (n) :
  + Countless (adj) :
  + Experiment (n / v) :
  Go to live in another country
  A person can not speak and hear
  Too many to count
  eg: We can see beautiful photos at a photo exhibition
  eg : An electric cooker is a kitchen device
  ? Send ( information)
  Thực hiện

  He is doing some experiments
  What is he doing ?
  Unit 2 : Making arrangements
  Lesson 3 : Read
  1. New words :
  + Emigrate (v) :
  + Deaf-mute (n) :
  + Transmit (v) :
  + Conduct (v) :
  + Device (n) :
  + Exhibition (n) :
  + Countless (adj) :
  + Experiment (n / v) :
  + Speech (n) :
  + Lead to (v) :
  + Come up with (v) :
  + Message (n) :
  * Proper names :
  + Alexander Graham Bell
  + Thomas Watson
  Go to live in another country
  A person can not speak and hear
  Too many to count
  eg: We can see beautiful photos at a photo exhibition
  eg : An electric cooker is a kitchen device
  ? Send ( information)
  Thực hiện
  Cuộc thí nghiệm / Làm thí nghiệm
  Lời nói
  Dẫn đến
  Cho ra đời
  Tin nhắn
  + Edinburgh
  + Invent (v) :
  Phát minh
  + Demonstrate (v) :
  ? Show = bi?u di?n
  Unit 2 : Making arrangements
  Lesson 3 : Read
  2. Reading comprehension
  Who is he ?
  What did he invent ?
  He is Alexander Graham Bell
  He invented the telephone
  He was a telephone inventor.
  Unit 2 : Making arrangements
  Lesson 3 : Read


  Ex1: True or false ?. Check and correct the false sentences
  T
  F
  a. Alexander G. Bell was born in the USA
  b. He worked with deaf-mute patients in a hospital in
  Boston .

  c. Thomas Watson was Bell`s assistant.
  d. Bell and Watson introduced the telephone in 1877
  e. Bell experimented with ways of transmitting speech
  between deaf-mutes over a long distance
  f. Bell demonstrated his invention at a lot of exhibitions.
  a. Alexander G. Bell was born in Edinburgh.
  b. He worked with deaf-mute patients at Boston University

  d. Bell and Watson introduced the telephone in 1876.
  e. Bell experimented with ways of transmitting speech
  over a long distance.
  Ex 2: Put the events in the correct order :
  Unit 2 : Making arrangements
  Lesson 3 : Read
  Alexander Graham Bell .
  a) went to live in the United States
  b) successfully demonstrated his invention.
  c) worked with Thomas Watson.
  d) was born in Scotland.
  e) went to live in Canada
  f) invented the telephone.
  g) worked with people who could neither speak nor hear
  1-
  2-
  3-
  4-
  5-
  6-
  7-
  Neither . nor : Không . mà cũng không
  Circle the best option to complete the following sentences
  1. Alexander Graham Bell ..... born on March 3th, 1847 in Edinburgh.

  A. was B. is C. was going to D. are

  2. Bell started ........ with ways of transmitting speech.

  A. experiment B. to experimenting
  C. experimenting D. experimented

  3. He was a Scotsman although he later ..... to Canada.

  A. emigrated B. moved C. lived to D. born in

  4. Thomas Watson was Bell`s.......

  A. servant B. assistant C. guard D. brother

  5. Bell and Watson introduced the telephone in ....

  A. 1870 B. 1847 C. 1877 D. 1876
  Some photos of Alexander Graham Bell
  March 3th, 1847, Scotland - A telephone inventor.
  He was speaking into the telephone in 1876
  He was at the opening of the public telephone in Paris
  He died in 1922
  Unit 2 : Making arrangements
  Lesson 3 : Read
  * Homework :
  Learn new words by heart
  Retell some events about Alexander Graham Bell.
  - Prepare the next lesson " Unit 2 : Write"
  Thank you for your attendance
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng