Kế hoạch phòng chống ma túy, HIV/AIDS, TNXH, ANTT và ATGT năm học 2012 - 2013


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Quý (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:19' 12-09-2012
Dung lượng: 12.9 KB
Số lượt tải: 1276
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT BA TƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TT BA TƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/KH-BCĐ Ba Tơ, ngày 08 tháng 9 năm 2012

KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ, HIV/AIDS VÀ CÁC TNXH;
ĐẢM BẢO ANTT VÀ ATGT TRONG TRƯỜNG HỌC.
Năm học 2012 - 2013

Thực hiện Quyết định số: 59/QĐ-THCS ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Ba Tơ, Ban chỉ đạo phòng chống ma tuý, HIV/AIDS và các TNXH ĐẢM BẢO ANTT và ATGT trường THCS thị trấn Ba Tơ lập kế hoạch hoạt động như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, giáo viên, học sinh về ý thức phòng, chống ma tuý; phòng, chống HIV/AIDS trong trường học.
- Ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma tuý xâm nhập học đường, xây dựng “Nhà trường không có ma tuý”, tệ nạn xã hội và thực hiện ATGT, bảo đảm an toàn về an ninh trật tự.
2. Yêu cầu:
- Cán bộ, giáo viên, học sinh chấp hành Luật giao thông. Thực hiện tốt tháng ATGT (tháng 9 năm 2012) bằng các hoạt động thiết thực và có hiệu quả.
- Hiểu biết đầy đủ, đúng các quy định của pháp luật và tự giác chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật; không vi phạm các quy định về trật tự ATGT và thực hiện tốt văn hoá giao thông
- Tích cực tham gia phòng, chống ma tuý; phòng, chống HIV/AIDS ngăn ngừa kịp thời các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.
II. NHIỆM VỤ:
1. Nhiệm vụ trọng tâm:
- Thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống ma tuý, HIV/AIDS và các TNXH; đảm bảo ANTT, ATGT trong trường học.
- Triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định về phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội, Luật giao thông đường bộ. Nâng cao nhận thức của mọi người về tác hại của ma tuý- HIV/AIDS, phát huy tính chủ động của mỗi người, tự nguyện cùng cộng đồng tham gia phòng, chống tệ nạn ma tuý, phòng, chống HIV/AIDS.
- Chấn chỉnh kỷ cương, nề nếp trong nhà trường; xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy định về quản lý học sinh, trong đó chú trọng đến công tác phòng, chống ma tuý. Chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm, kịp thời các tội phạm và TNXH, các biểu hiện hình thành băng nhóm, hoặc gây bạo lực...trong trường học.
- Tổ chức ngoại khóa chuyên đề về ATGT; tổ chức ký cam kết không vi phạm TTATGT với nhà trường và ban chỉ đạo TTAGT của Phòng GD&ĐT. Thường xuyên nhắc nhở, đưa thông tin liên quan đến công tác ATGT vào nội dung dạy lồng ghép vào các môn học quy định có dạy lồng ghép, các buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đội; qui định việc đánh giá hạnh kiểm, xử lý học sinh, CB-VC vi phạm TTATGT.
- Phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vận chuyển ma tuý bất hợp pháp.
2. Nhiệm vụ cụ thể:
a. Công tác chỉ đạo:
- Thành lập và kiện toàn BCĐ phòng, chống ma tuý, HIV/AIDS và các TNXH; đảm bảo ANTT, ATGT trong trường học. Phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Ban chỉ đạo (có danh sách kèm theo).
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma tuý, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT và các tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo việc thực hiện chủ trương, tổ chức cho học sinh ký cam kết với nhà trường nội dung chấp hành pháp luật, không liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma tuý, không vi phạm Luật giao thông. Chủ động có kế hoạch đảm bảo an ninh học đường một cách tuyệt đối và vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi cho "Dạy tốt – Học tốt" trong nhà trường.
- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện như Pa nô, Ap-phích trực quan. Giáo dục nêu gương người tốt việc tốt; gây dư luận lên án, phản đối tội phạm trong CB, GV, NV và học sinh. Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện " Kỷ cương tình thương trách nhiệm" trong đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.
- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá và xử lý kịp thời những mầm