Bài 11 Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Vân
Ngày gửi: 20h:15' 01-10-2012
Dung lượng: 72.0 KB
Số lượt tải: 123
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ
Cho biểu thức
246 + 30
246 + 30 +15
Mỗi số hạng của tổng có chia hết cho 6 không ?Không tính các tổng ,xét xem các tổng đó có chia hết cho 6 không ?
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, CHO 5
1 Nhận xét mở đầu
2 Dấu hiệu chia hết cho 2
Các số có chữ số tận cùng là 0 đều chia hết cho 2 và chia hết cho 5
Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2
Phiếu học tập 1
Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào không chia hết cho 2?
328 ; 1437 ; 895; 1234
3 Dấu hiệu chia hết cho 5
Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5
Phiếu học tập 2
Bài tập 91 SGK
Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào không chia hết cho 5
625; 850; 1546 ; 785; 6321
Bài tập 92 SGK Hoạt động nhóm
Cho các số 2141; 1345; 4620; 234.Trong các số
a)Số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5
b)Số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2
c)Số nào chia hết cho cả 2 và 5
d)Số nào không chia hết cho cả 2 và 5
Bài tập 94 SGK
Không thực hiện phép chia , hãy tìm số dư khi chia cho mỗi số sau đây cho 2, cho 5
813; 264; 736; 6547
Bài tập về nhà
Bài tập 96; 97; 98; 99; 100 SGK trang 39