Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài 8. Quan sát Trái Đất và các vì sao trong Hệ Mặt Trời

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Thị Minh
  Ngày gửi: 20h:16' 17-10-2012
  Dung lượng: 3.0 MB
  Số lượt tải: 85
  Số lượt thích: 0 người
  BC
  GIÁO VIÊN: HOÀNG THỊ MINH
  KIỂM
  TRA
  BÀI

  Câu 1: Nêu cách khởi động phần mềm Mario?
  Nháy đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình nền.


  Kiểm tra bài cũ
  1. Bảng chọn File: Các lệnh hệ thống.
  2. Student: Cài thông tin học sinh.
  3. Lessons: Lựa chọn các bài học để luyện gõ phím.
  Câu 2: Màn hình chính của Mario gồm những gì?
  Trái đất
  Trái đất là một trong những hành
  tinh nằm trong Hệ mặt trời.
  Mặt trời
  Trái đất
  Mặt trăng
  Quỹ đạo
  1. Khái quát hệ Mặt Trời
  QUAN SÁT TRÁI ĐẤT VÀ CÁC VÌ SAO TRONG HỆ MẶT TRỜI
   Mặt trời màu lửa đỏ rực nằm ở trung tâm
   Các hành tinh trong hệ Mặt Trời nằm trên quỹ đạo khác nhau quay xung quanh Mặt Trời
   Mặt Trăng chuyển động như một vệ tinh xung quanh Trái Đất
  2. Giới thiệu phần mềm


  QUAN SÁT TRÁI ĐẤT VÀ CÁC VÌ SAO TRONG HỆ MẶT TRỜI
   Solar System 3D Simulator là phần mềm mô phỏng Hệ Mặt Trời dùng để hỗ trợ học tập bộ môn Địa lý.
  QUAN SÁT TRÁI ĐẤT VÀ CÁC VÌ SAO TRONG HỆ MẶT TRỜI
  2. Giới thiệu phần mềm
   a. Khởi động phần mềm


   b. Thoát khỏi chương trình
   Nháy đúp biểu tượng của phần mềm trên màn hình nền để khởi động phần mềm.
   C1: Di chuyển chuột nháy nút lệnh (Close) trên thanh tiêu đề.
   C2: Nháy chọn bảng chọn File  Exit.
  QUAN SÁT TRÁI ĐẤT VÀ CÁC VÌ SAO
  TRONG HỆ MẶT TRỜI
  Nút close
  Bảng chọn File
   Nhaùy nuùt ñeå hiện (hoaëc aån) quỹ ñạo chuyển ñộng của caùc haønh tinh.
   Nhaùy nuùt cho pheùp chọn vị trí quan saùt.
   Di chuyeån thanh cuốn ngang treân bieåu töôïng ñeå phoùng to hoaëc thu nhoû khung nhìn.
   Di chuyeån thanh cuốn ngang treân bieåu töôïng ñeå thay ñoåi vaän toác chuyeån ñoäng cuûa caùc haønh tinh.
   Caùc nuùt leänh , duøng ñeå naâng leân hoặc hạ xuoáng vò trí quan saùt hieän thôøi so vôùi maët phẳng ngang cuûa toaøn Heä Maët Trôøi.
   Các nút lệnh , , , dùng để dịch chuyển toàn bộ khung nhìn.
   Nuùt duøng ñeå ñaët laïi vò trí maëc ñònh.
   Nhaùy nuùt ñeå xem thoâng tin chi tieát cuûa caùc vì sao.
  QUAN SÁT TRÁI ĐẤT VÀ CÁC VÌ SAO TRONG HỆ MẶT TRỜI
   3. Các lệnh điều khiển quan sát
   3. Các lệnh điều khiển quan sát
  QUAN SÁT TRÁI ĐẤT VÀ CÁC VÌ SAO TRONG HỆ MẶT TRỜI
  Sao thuỷ
  Sao kim
  Mặt trời
  Trái đất
  Mặt trăng
  Sao hoả
  Sao mộc
  Sao thổ
  Vị trí các sao trong Hệ Mặt Trời
  Sao thiên vương
  Sao Hải vương
  Sao Diêm vương
  CÁC VÌ SAO TRONG HỆ MẶT TRỜI
  Quan sát chuyển động trái đất và mặt trăng
  Hiện tượng ngày và đêm
  Hiện tượng ngày và đêm
  Quan sát hiện tượng nhật thực
  Hiện tượng nhật thực
  Quan sát hiện tượng nguyệt thực
  Hiện tượng nguyệt thực
  Đường kính
  Quĩ đạo
  Thời gian quay 1 vòng
  Tốc độ quay trung bình
  Độ lệch tâm
  Độ nghiêng khi đến đường hòang đạo
  Độ nghiêng đường xích đạo so với quĩ đạo
  Thời gian 1 ngày trên hành tinh
  Khối lượng hành tinh
  Nhiệt độ
  Tỷ trọng
  Thông tin chi tiết của Trái đất
  QUAN SÁT TRÁI ĐẤT VÀ CÁC VÌ SAO TRONG HỆ MẶT TRỜI
  QUAN SÁT TRÁI ĐẤT VÀ CÁC VÌ SAO TRONG HỆ MẶT TRỜI
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  Nhấn ESC để đóng