luyen tap viet bien ban


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Nữ
Ngày gửi: 10h:19' 23-10-2012
Dung lượng: 233.5 KB
Số lượt tải: 30
Số lượt thích: 0 người

KIểM tra bài cũ

CH 1: Biªn b¶n nh»m môc ®Ých g×?
Ng­êi viÕt biªn b¶n cÇn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm vµ th¸i ®é nh­ thÕ nµo?

CH 2: Nªu bè côc phæ biÕn cña biªn b¶n ?
Lêi v¨n vµ c¸ch tr×nh bµy mét biªn b¶n cã g× ®Æc biÖt?

CH 3: Lµm bµi tËp 2 (SGK tr 126)
Đội TNTP Hồ Chí Minh
Chi đội 9- TrườngPTDT N?i trú
Biên bản họp lớp
( Về việc giới thiệu đội viên ưu tú của chi đội cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)

Khai mạc hồi . ngày.tháng. năm.
Địa điểm: .
Thành phần tham dự: 30 đội viên chi đội 9
Đại biểu: - Thầy giáo: .- Giáo viên chủ nhiệm
- Cô : .- Tổng phụ trách- Bí thư chi đoàn
Chủ toạ : . - Lớp trưởng
Thư kí : . - Một bạn đội viên
* Phần mở đầu

Bài tập 2 (SGK tr 126)


1.Biên bản nhằm mục đích gì?
Người viết biên bản cần phải có trách nhiệm và thái độ như thế nào?


2.Nêu bố cục phổ biến của biên bản ?
Lời văn và cách trình bày một biên bản có gì đặc biệt?


*Phần nội dung

- Chi đội trưởng báo cáo kết quả rèn luyện của các đội viên
- Chi đội trưởng thông qua tiêu chí để giới thiệu đội viên ưu tú
- Chi đội trưởng lấy ý kiến phát biểu giới thiệu của các đội viên
- Chi đội trưởng thông qua danh sách các đội viên ưu tú
- Chi đội biểu quyết
- Đại biểu phát biểu ý kiến
- .....

Cuộc họp kết thúc hồi.

Chủ toạ Thư kí
( Kí và ghi rõ họ tên) ( Kí và ghi rõ họ tên)

* Phần kết thúc
Bài tập 2 (SGK tr 126)

1.Biên bản nhằm mục đích gì?
Người viết biên bản cần phải có trách nhiệm và thái độ như thế nào?

2.Nêu bố cục phổ biến của biên bản ?
Lời văn và cách trình bày một biên bản có gì đặc biệt?

+ Ghi chép một cách trung thực, chính xác, đầy đủ sự việc đang xảy ra hoặc vừa mới xảy ra.

+ Người viết phải trung thực, không có những ý kiến, suy diễn chủ quan; phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của biên bản.

+ Bố cục gồm ba phần:
-Mở đầu: Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên biên bản, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, chức trách của họ.
- Nội dung: Diễn biến và kết quả của sự việc.
- Kết thúc: Thời gian kết thúc, chữ ký.
+ Lời văn của biên bản cần ngắn gọn, chính xác.

Luyện tập viết biên bản

I/ Lí thuyết
+ Ghi chép một cách trung thực, chính xác, đầy đủ sự việc đang xảy ra hoặc vừa mới xảy ra.
+ Người viết phải trung thực, không có những ý kiến, suy diễn chủ quan; phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của biên bản
+ Bố cục gồm ba phần:
-Phần mở đầu: Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên biên bản, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, chức trách của họ.
- Phần nội dung: Diễn biến và kết quả của sự việc.
- Phần kết thúc: Thời gian kết thúc, chữ ký.
+ Lời văn của biên bản cần ngắn gọn, chính xác.

*Phần nội dung

- Chi đội trưởng báo cáo kết quả rèn luyện của các đội viên
- Chi đội trưởng thông qua tiêu chí để giới thiệu đội viên ưu tú
- Chi đội trưởng lấy ý kiến phát biểu giới thiệu của các đội viên
- Chi đội trưởng thông qua danh sách các đội viên ưu tú
- Chi đội biểu quyết
- Đại biểu phát biểu ý kiến
- .....

Cuộc họp kết thúc hồi.

Chủ toạ Thư kí
( Kí và ghi rõ họ tên) ( Kí và ghi rõ họ tên)

* Phần kết thúc
Bài tập 2 (SGK tr 126)


Luyện tập viết biên bản
I/ Lí thuyết

1. Bài tập 1 (sgk tr 134)

Đáp án: Thiếu: Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên biên bản, địa điểm, kết quả, thủ tục kí xác nhận

II/ Luyện tập
Thảo luận: Nội dung ghi chép đã cung cấp đầy đủ dữ liệu để hình thành một biên bản chưa? Cần thêm bớt những nội dung gì?

Luyện tập viết biên bản
I/ Lí thuyết

II/ Luyện tập

1. Bài tập 1 (sgk tr 134)

- Cần bổ sung: Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên biên bản, địa điểm, kết quả, thủ tục kí xác nhận

Đáp án: Cần sắp xếp theo trình tự sau:
- Quốc hiệu và tiêu ngữ
- Tên biên bản
- Địa điểm, thời gian
- Thành phần tham dự, chức trách
- Diễn biến (GV khai mạc, nêu yêu cầu; lớp trưởng báo cáo; HS giỏi nêu kinh nghiệm; ý kiến phát biểu; GV tổng kết) và kết quả hội nghị
- Thời gian kết thúc
- Kí tên

Thảo luận: Cách sắp xếp các nội dung đó có phù hợp với trình tự một biên bản không ? Cần sắp xếp lại như thế nào ?

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên bản hội nghị trao đổi kinh nghiệm học tập
môn ngữ văn

Khai mạc hồi 10 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2006
Địa điểm: Phòng học lớp 9A
Thành phần tham dự: + Cô Nguyễn Thị Lan - GV môn Ngữ văn
+ Tập thể lớp 9A
+ Đại biểu lớp 9B, 9C
Chủ toạ : Cô Nguyễn Thị Lan
Thư kí : Bạn.......
Nội dung: 1/ Cô Nguyễn Thị Lan khai mạc, nêu yêu cầu và nội dung
2/ Cô Nguyễn Thị Lan tổng kết
3/ Tập thể lớp biểu quyết
Hội nghị kết thúc hồi 11 giờ 30 phút
Chủ toạ Thư kí


Luyện tập viết biên bản
I/ Lí thuyết
II/ Luyện tập

1. Bài tập 1 (sgk tr 134)
2. Bài tập 3 ( Sgk tr 136 )
Yêu cầu: Ghi lại biên bản bàn giao nhiệm vụ trực tuần.
Nội dung bàn giao gồm :
- Nội dung, kết quả công việc đã làm trong tuần
- Nội dung công việc cần thực hiện trong tuần tới
- Các phương tiện vật chất và hiện trạng của chúng tại thời điểm bàn giao
- ..........

Bố cục: Cần sắp xếp theo trình tự sau:
- Quốc hiệu và tiêu ngữ
- Tên biên bản
- Địa điểm, thời gian
- Thành phần tham dự, chức trách
- Nội dung bàn giao
- Thời gian kết thúc
- Kí tên

Đội TNTP Hồ Chí Minh
Trường PTDT Nội trú

Biên bản bàn giao công tác trực tuần
( Giữa chi đội lớp 9Avà chi đội 8)
Thời gian: hồi . ngày.tháng. năm.
Địa điểm: .
Thành phần :+ Lớp phó phụ trách lao động chi đội lớp 9A
+ Lớp phó phụ trách lao động chi đội 8
Nội dung :
- Nội dung, kết quả công việc đã làm trong tuần
- Nội dung công việc cần thực hiện trong tuần tới
- Các phương tiện vật chất và hiện trạng của chúng tại thời điểm bàn giao
- ..........
Biên bản bàn giao hoàn thành hồi .
Đại diện chi đội 9A Đại diện chi đội 8

Luyện tập viết biên bản
I/ Lí thuyết
II/ Luyện tập
1. Bài tập 1 (sgk tr 134)
2. Bài tập 3 ( Sgk tr 136 )


Hướng dẫn về nhà
- Nắm chắc kiến thức cơ bản
- Hoàn thành bài tập 1, 3 (SGK tr 134, 136)
- Làm các bài tập 2, 4 ( SGK tr 136)
( Gợi ý: Bài tập 2 dựa vào văn bản 1 trong SGK tr 123)
- Viết biên bản đại hội chi đội
- Chuẩn bị cho tiết sau ( Tiết 150)
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
:Giúp học sinh: Củng cố kĩ năng viết biên bản và các loại biên bản thường gặp trong thực tế cuộc sống - Rèn luyện ý thức học tập.
- Giáo dục tinh thần say mê học tập yêu thích bộ môn.