Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 16. Cấu trúc di truyền của quần thể

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Dương Thị Vĩnh Thạch
  Ngày gửi: 20h:22' 23-10-2012
  Dung lượng: 890.0 KB
  Số lượt tải: 195
  Số lượt thích: 0 người
  I – CÁC ĐẶC TRƯNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ
  cùng một khoảng không gian xác định, vào một thời điểm
  tập hợp các cá thể cùng loài
  có khả năng sinh ra các thế hệ con cái để duy trì nòi giống.
  1. Khái niệm quần thể
  Có 2 quần thể cùng loài (A và a là các alen)
  Những khác biệt có thể có giữa 2 quần thể?
  AA= 6, Aa= 1, aa= 3
  (60%) (10%) (30 %)
  AA= 2, Aa= 6, aa= 2
  (20%) (60%) (20%)
  THÀNH PHẦN KIỂU GEN – ĐẶC TRƯNG DT CỦA QUẦN THỂ
  - Bài toán: Trong một quần thể cây đậu Hà lan, gen quy định màu hoa chỉ có 2 loại: alen A quy định hoa đỏ và alen a quy định hoa trắng. Giả sử một quần thể đậu có 1000 cây trong đó có :
  500AA: 200Aa :300aa.
  Hãy tính:
  1. Tần số của các alen A và a trong quần thể?
  2. Tần số các kiểu gen trong quần thể?
  Vốn gen là tập hợp tất cả các alen có trong quần thể ở một thời điểm xác định
  Khái niệm quần thể
  Các đặc trưng di truyền của quần thể
  I – CÁC ĐẶC TRƯNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ
  Đặc điểm của vốn gen thể hiện ở:
  Tần số alen =
  Số lượng alen
  Tổng số alen
  Tần số các kiểu gen =
  Số lượng cá thể có kiểu gen
  Tổng số cá thể
  Trong một quần thể cây đậu Hà lan, gen quy định màu hoa chỉ có 2 loại: alen A quy định hoa đỏ và alen a quy định hoa trắng. Giả sử một quần thể đậu có 1000 cây trong đó có :
  500AA: 200Aa :300aa.
  a. Tần số alen:
  b. Tần số kiểu gen:
  Tổng số alen A và a trong quần thể là:
  1000x 2 = 2000
  S.lượng alen A là:
  (500 x 2) + 200 = 1200
  Số lượng alen a là:
  (300 x 2) + 200 = 800
  Tần số alen A =
  1200
  2000
  =
  0,6
  Tần số alen a =
  800
  2000
  =
  0,4
  Tần số k.gen AA =
  500
  1000
  = 0,5
  Tần số k.gen Aa =
  200
  1000
  = 0,2
  Tần số k.gen aa =
  300
  1000
  = 0,3
  Gọi: d: số lượng cá thể có KG AA
  h: số lượng cá thể có KG Aa
  r: số lượng cá thể có KG aa
  N: Số lượng tất cả các KG của quần thể: N = d+h+r
  Tần số alen =
  Số lượng alen đó
  ∑ số alen
  - Tính tần số alen:
  * Phương pháp tính:
  Tần số alen A =
  Tần số alen a =
  2d + h
  2N
  2r + h
  2N
  Nếu gọi p: là tần số alen A
  q: là tần số alen a
  Ta có p + q = 1
  Tần số KG =
  Số cá thể có KG đó
  ∑ cá thể có trong quần thể
  Tần số kiểu gen Aa =
  Tần số kiểu gen AA =
  Tần số kiểu gen aa =
  - Tính tần số kiểu gen
  Số lượng alen A = 2d + h
  Số lượng alen a = 2h + r
  - Vốn gen của quần thể sẽ thay đổi  ảnh hưởng đến sự tồn tại của loài và môi trường sống
  - Bảo vệ và khai thác hợp lí ... vốn gen quần thể ổn định đảm bảo cân bằng sinh thái
  II CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ TỰ THỤ PHẤN VÀ QUẦN THỂ GIAO PHỐI GẦN
  1) Khái niệm
  Tự thụ phấn ở thực vật: là hiện tượng giao tử đực và giao tử cái của cùng một cơ thể tham gia quá trình thụ phấn
  Giao phối cận huyết ở động vật là hiện tượng các cá thể có quan hệ huyết thống giao phối với nhau
  2. Cấu trúc di truyền của quần thể
  II – CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ TỰ THỤ PHẤN VÀ QUẦN THỂ GIAO PHỐI GẦN
  1
  2n
  (1- ) :2
  1
  2n
  (1- ) :2
  1
  2n
  Đồng hợp tử ngày càng tăng, dị hợp tử ngày càng giảm => phân hóa thành dòng thuần có kiểu gen khác nhau
  2,93m
  2,46m
  2,34 m
  Ns: 47,6 tạ/ha
  Ns: 24,1 tạ/ha
  Ns: 15,2 tạ/ha
  Bài toán.
  Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu
  0,1AA + 0,8 Aa + 0,1aa
  Sau 3 thế hệ tự phối thì quần thể có cấu trúc di truyền như thế nào?
  A. 0,45 AA + 0,1Aa+ 0,45 aa
  B. 0,4 AA + 0,2Aa+ 0,4 aa
  C. 0,2 AA + 0,6Aa+ 0,2 aa
  D. 0,3 AA + 0,4Aa+ 0,3 aa

  Bài toán.
  Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu
  0,5AA + 0,5aa
  Sau 3 thế hệ tự phối thì quần thể có cấu trúc di truyền như thế nào?
  A. 0,45 AA + 0,1Aa+ 0,45 aa
  B. 0,5 AA + 0,5aa
  C. 0,7 AA + 0,3 aa
  D. 0,25 AA + 0,5Aa+ 0,25 aa

  Câu 1: Tần số tương đối của một kiểu gen được xác định bằng
  A. tần số các loại kiểu gen ở đời con .
  B. tổng số cá thể có kiểu gen nào đó trên tổng số cá thể trong quần thể .
  C. tỉ lệ giữa số alen được xét trên tổng số alen thuộc một loại trong quần thể.

  CỦNG CỐ
  Câu 2: Tại sao lai gần (TTP, giao phối gần) lại dẫn tới thoái hóa giống?
  A. Giống có độ thuần chủng cao .
  B. Giống xuất hiện nhiều dị tật bẩm sinh .
  C. Dị hợp tử giảm, ĐHT tăng nên gen lặn có cơ hội biểu hiện kiểu hình.
  D. Đồng hóa giảm, thích nghi kém

  CỦNG CỐ
  Câu 3: - Trong một quần thể tự thụ phấn, thế hệ ban đầu có kiểu gen 100%dị hợp một cặp gen thì tỷ lệ cây dị hợp ở thế hệ F3 là bao nhiêu ?
  A. 12,5%
  B. 25%
  C. 5%
  D. 75%
  CỦNG CỐ
  CỦNG CỐ
  Câu 4: Một quần thể khởi đầu có tần số kiểu gen dị hợp tử Aa là 0,4. Sau 2 thế hệ tự thụ phấn thì tần số kiểu gen dị hợp tử trong quần thể là bao nhiêu?
  A. 0,1
  B. 0,2
  C. 0,3
  D. 0,4
  BTVN:
  Cho một quần thể cây ngô, gen quy đinh chiều cao cây có 2 alen: alen A: Cao; a: Thấp
  Giả sử quần thể ngô có 2000 cây, trong đó có 600 cây có kiểu gen AA , 1200 cây có kiểu gen Aa v 200 cõy cú ki?u gen aa.
  Em hãy xác định tần số alen và tần số của các kiểu gen trong quần thể?
  CẢM ƠN CÁC E M
   
  Gửi ý kiến