SANG KIEN KINH NGHIEM CONG TAC CHU NHIEM LOP


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Ngọc Hùng
Ngày gửi: 19h:30' 08-11-2012
Dung lượng: 208.9 KB
Số lượt tải: 89
Số lượt thích: 0 người


TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC XUAÂN LAÕNH 1
TOÅ KHOÁI 5
= = = = = = ***= = = = = =


SAÙNG KIEÁN KINH NGHIEÄM


Ñeà taøi :COÂNG TAÙC CHUÛ NHIEÄM LÔÙP.


Hoï vaø teân : Đặng Ngọc HùngTRÖÔØNG TIEÅU HOÏC XUAÂN LAÕNH 1
TOÅ KHOÁI 5
= = = = = = ***= = = = = =


SAÙNG KIEÁN KINH NGHIEÄM


Ñeà taøi :COÂNG TAÙC CHUÛ NHIEÄM LÔÙP.
Hoï vaø teân : Đặng Ngọc Hùng

MUÏC LUÏC.


Noäi dung: Trang
I.Phaàn môû ñaàu: 4
1. Lí do choïn ñeà taøi
2. Muïc ñích nghieân cöùu
3. Ñoái töôïng nghieân cöùu :
4. Nhieäm vuï nghieân cöùu:
5. Phöông phaùp nghieân cöùu:
6. Noäi dung ñeà taøi:
II.Noäi dung ñeà taøi :
Chöông 1: Cô sôû lí luaän lieân quan ñeán ñeà taøi nghieân cöùu 4
1.Cô sôû phaùp lí:Neâu caùc heä thoáng vaên baûn lieân quan ñeán ñeà taøi.
2.Cô sôû lí luaän :Neâu khaùi nieäm; Vai troø-Vò trí- nhieäm vuï…cuûa ñeà taøi nghieân cöùu.
3.Cô sôû thöïc tieãn(Söï caàn thieát cuûa ñeà taøi nghieân cöùu ).
Chöông 2: Thöïc traïng cuûa ñeà taøi nghieân cöùu. 5
1.Khaùi quaùt phaïm vi (ñòa baøn nghieân cöùu ).
2.Thöïc traïng cuûa ñeà taøi nghieân cöùu.
3.Nguyeân nhaân cuûa thöïc traïng.
Chöông 3 :Bieän phaùp, giaûi phaùp chuû yeáu ñeå thöïc hieän ñeà taøi. 5
1.Cô sôû ñeà xuaát caùc giaûi phaùp.
2.Caùc giaûi phaùp chuû yeáu.
3.Toå chöùc, trieån khai thöïc hieän.

II.Keát luaän kieán nghò: 6
1.Keát luaän.
2. Kieán nghò.


ÑEÀ TAØI SAÙNG KIEÁN KINH NGHIEÄM
Ngöôøi vieát : Ñaëng Ngoïc Huøng.

Giaùo vieân daïy lôùp 5B
Teân ñeà taøi
“Coâng taùc chuû nhieäm lôùp”

I .PHAÀN MÔÛ ÑAÀU :
1.Lí do choïn ñeà taøi :
-Tình hình thöïc teá hieän nay chuùng toâi raát böùc xuùc veà tình traïng hoïc sinh thöôøng hay boû hoïc nhieàu. Nhaát laø hoïc sinh ôû caùc phaân tröôøng xa. Ña soá caùc em thöôøng hay boû hoïc nhieàu laø do nhieàu nguyeân nhaân nhö. Nghæ hoïc ôû nha øñi chaên boø, chaëc cuûi, chaëc mía , troâng em. Taát caû nhöõng nguyeân nhaân treân ñeàu xuaát phaùt töø tình hình kinh teá khoù khaên hieän nay cuûa moät soá gia ñình ôû Haø Rai gaëp nhieàu khoù khaên.Vì vaäy muoán cho caùc em hoïc toát tröôùc heát ngöôøi giaùo vieân phaûi laøm toát coâng taùc chuû nhieäm ñeå vaän ñoäng caùc em ñi hoïc ñieàu hôn vaø chaát löôïng hoïc taäp cuûa caùc em cuõng seõ ñöôïc naâng cao hôn.
2.Muïc ñích nghieân cöùu :
-Laøm toát coâng taùc chuû nhieäm nhaèm theo doõi hoïc sinh, giuùp hoïc sinh ñi hoïc ñeàu hôn vaø khaéc phuïc tình traïng hoïc sinh boû hoïc.
3. Ñoái töôïng nghieân cöùu :
-Laøm toát coâng taùc chuû nhieäm.
4.Nhieäm vuï nghieân cöùu :
-Giaùo vieân caàn theo doõi töøng ñoái töôïng hoïc sinh trong lôùp mình .
-Ñi ñeán töøng nhaø cuûa caùc em ñeå tìm hieåu veà hoaøn caûnh gia ñình, ñaëc ñieåm taâm sinh lí cuûa töøng hoïc sinh.
5. Phöông phaùp nghieân cöùu :
-Giaùo vieân phaûi tröïc tieáp troø chuyeän vôùi töøng ñoái töôïng hoïc sinh ñeå naêm baét thoâng tin kòp thôøi.
-Caàn ghi cheùp roõ raøng töøng thoâng tin.
-Caàn theo doõi saùt sao, nhöõng hoïc sinh caù bieät ñeå co ùbieän phaùp khaéc phuïc kòp thôøi.
II. NOÄI DUNG ÑEÀ TAØI :
*Chöông 1 : Cô sôû lyù luaän lieân quan ñeán ñeà taøi nghieân cöùu.
1.Cô