Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Tuần 10. Kể về người thân

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Định Thiên
  Ngày gửi: 21h:34' 09-11-2012
  Dung lượng: 2.7 MB
  Số lượt tải: 294
  Số lượt thích: 0 người
  Môn: Tập làm văn
  Lớp 2C
  Năm học: 2012 - 2013
  Trường Tiểu học Sơn Kim 2
  chào mừng các thầy cô giáo về dự hội giảng
  Người thực hiện:Tr?n Th? D?nh

  Keå veà oâng, baø(hoặc một ngöôøi thaân) của em.
  HOẠT ĐỘNG 1:
  Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2012.
  Tập làm văn.
  Kể về người thân.
  Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2012.
  Tập làm văn.
  Kể về người thân.
  Thảo luận nhóm đôi :(3 phút).
  Kể về ông, bà (hoặc một người thân) của em.
  1. Ông, bà (hoặc người thân) của em bao nhiêu tuổi?
  2. Ông, bà (hoặc người thân) của em làm nghề gì?
  3. Ông, bà (hoặc người thân) của em yêu quý, chăm sóc em như thế nào?
  Gợi ý
  Kể về người thân.
  Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2012.
  Tập làm văn.
  1. Kể về ông, bà (hoặc một người thân ) của em.
  a, Ông, bà (hoặc người thân) của em bao nhiêu tuổi ?
  b,Ông, bà (hoặc người thân) của em làm nghề gì ?
  c, Ông, bà (hoặc người thân) của em yêu quý, chăm sóc em như thế nào ?
  Ông em năm nay vừa tròn 65 tuổi mà tóc ông đã bạc trắng.
  -Trước đây ông làm nghề đan thúng. Còn bây giờ ông ở nhà giữ cháu.
  - Ông rất thích nghề đan và thường mua quà cho em ăn. Ông rất hiền và vui tính. Em làm điều gì sai, ông không la mà khuyên bảo em nhẹ nhàng.
  Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2012.
  Tập làm văn.
  Kể về người thân.

  HOẠT ĐỘNG 2:
  Kể về người thân.
  Viết
  Dựa theo lời kể ở bài tập 1, hãy viết
  một đoạn văn ngắn (3 đến 5 câu) kể
  về ông, bà hoặc một người thân của em.
  Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2012.
  Tập làm văn.
  Chú ý :
  Kể về người thân.
  HOẠT ĐỘNG 2:
  Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2012.
  Tập làm văn.
  Học sinh viết bài.
  Vieát caâu vaên lieàn maïch thaønh moät ñoaïn vaên. Cuoái caâu coù daáu chaám, chöõ caùi ñaàu caâu vieát hoa.
  Baø em naêm nay 65 tuoåi. Luùc coøn treû baø daïy ôû tröôøng Tieåu hoïc. Baø raát thöông yeâu, chaêm soùc chieàu chuoïâng em. Baø thöôøng keå chuyeän coå tích cho em nghe .Em seõ luoân vaâng lôøi vaø kính troïng baø .
  Kể về người thân
  OÂng cuûa em naêm nay ñaõ ngoaøi baûy möôi tuoåi. OÂng töøng laø moät noâng daân ñieån hình saûn xuaát gioûi. OÂng raát yeâu quyù em. Haèng ngaøy, oâng daïy em hoïc baøi roài laïi chôi troø chôi vôùi em. OÂng khuyeân em phaûi chaêm chæ hoïc haønh.Em seõ hoïc thaät gioûi ñeå oâng vui.
  Kể về người thân
  Người mà em yêu quý nhất là bố em . Bố
  em là bộ đội . Bố chỉ về thăm nhà và em
  khi được nghỉ phép . Mà lần nào bố về ,
  bố cũng có quà cho em .Bố luôn viết thư
  và hỏi thăm chuyện em học . Em sẽ cố
  gắng học giỏivà trở thành bộ đội giống bố
  để bảo vệ tổ quốc Việt Nam .
  Kể về người thân


  Mẹ của em tên là Lan năm nay 40 tuổi . Mẹ em là giáo viên. Hằng ngày , mẹ đưa em tới trường. Chiều , mẹ đón em về nhà , tắm rửa và nấu cơm cho em ăn.Tối , mẹ còn dạy em học những bài toán khó . Em sẽ cố gắng học giỏi cho mẹ em vui lòng.
  Kể về người thân
  Dặn dò:

  Về tập viết lại bài này.
  Chuẩn bị bài : Chia buồn - an ủi
  Kể về người thân.
  Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2012.
  Tập làm văn.
   
  Gửi ý kiến