luyên tạp th bằng nhau thứ 2 của tam giác c.g.c


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Quyên (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:43' 22-11-2012
Dung lượng: 75.8 KB
Số lượt tải: 371
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ
Phát biểu tính chất về 2 tam giác bằng nhau trường hợp c.g.c ?
- Trong trường hợp bằng nhau c.g.c của 2 tam giác ta cần chú ý điều gì?
- Hai tam giác ABC và tam giác A’B’C’ bằng nhau ta suy ra các yếu tố nào bằng nhau?


/
/
(
(
))
))
(c.g.c)
Trường hợp bằng nhau: c.g.c
Chú ý: Cặp góc bằng nhau phải xen giữa 2 cặp cạnh bằng nhau.

H. 1
Bài tập
Tìm điều kiện để 2 tam giác trong mỗi hình vẽ dưới đây là 2 tam giác bằng nhau theo trường hợp c.g.c.
Kiểm tra bài cũ
H. 2
Bài 28 (SGK-120)
Hình 89
600
Trong hình 89 có các tam giác nào bằng nhau?
Tiết 26 LUYỆN TẬP
1. Nhận biết 2 tam giác bằng nhau theo trường hợp c.g.c
Bài tập 26 (SGK-118;119): Xeùt baøi toaùn: Cho tam giaùc ABC, M laø trung ñieåm cuûa BC. Treân tia ñoái của tia MA laáy ñieåm E sao cho ME = MA. Chöùng minh AB // CE.
Hãy sắp xếp lại năm câu sau một cách hợp lí để giải bài toán trên.
2. Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp c.g.c
Tiết 26 LUYỆN TẬP
1. . Nhận biết 2 tam giác bằng nhau theo trường hợp c.g.c
Bài tập 26 (SGK-118;119):
Chứng minh
2. Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp c.g.c
Tiết 26 LUYỆN TẬP
1. . Nhận biết 2 tam giác bằng nhau theo trường hợp c.g.c
Bài tập 29 (SGK-120)
Cho góc xAy. Lấy điểm B trên tia Ax, điểm D trên tia Ay sao cho AB = AD. Trên tia Bx lấy điểm E, trên tia Dy lấy điểm C sao cho BE bằng DC. Chứng minh rằng :
Cho I là trung điểm của đoạn AB. Qua I kẻ đường thẳng d vuông góc với AB. Trên d lấy K ( K không trùng với I). Chứng minh rằng: KI là phân giác của góc AKB.
Bài tập 40(SBT-102)
2. Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp c.g.c
Tiết 26 LUYỆN TẬP
1. . Nhận biết 2 tam giác bằng nhau theo trường hợp c.g.c
Ôn lại bài học: Tính chất, hệ quả.
 Xem lại các dạng bài đã chữa
Làm bài tập 30, 31, 32 (SGK-119;120)
37;38 (SBT-102)
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Thứ 5 . 3/12/2009 Tiết 26 LUYỆN TẬP
Bài tập 29 (SGK-120)
Chứng minh.
1. Tìm điều kiện để 2 tam giác bằng
nhau theo trường hợp c.g.c
2. Chứng minh hai tam giác bằng nhau
theo trường hợp c.g.c
Xét
AC = AE (cm trên)
AB = AD (gt)
 chung
Vậy :
AD + DC = AB + BE
Ta có:
AB = AD (gt)
BE = DC (gt)
AC = AE
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Ôn lại bài học: Tính chất, hệ quả.
 Xem lại các dạng bài đã chữa
Làm bài tập 27;28; 30 (SGK-119;120)
37;38;39;40 (SBT-102)
Bye bye!
Hẹn gặp lại