Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Văn Tính
Ngày gửi: 18h:01' 12-12-2012
Dung lượng: 9.5 KB
Số lượt tải: 611
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT MÙ CANG CHẢI
TRƯỜNG THCS CAO PHẠ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Cao Phạ, ngày 10 tháng 12 năm 2012


KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên THCS
Năm học 2012-2013


Căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT
ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở;
Căn cứ kế hoạch số 80/SGD&ĐT ngày 24/08/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012 - 2013.
Căn cứ kế hoạch số: 538 /KH – PGDĐT Mù Cang Chải, ngày 5 tháng 12 năm 201 V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non ,Phổ thông năm học 2012 – 2013.
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Học tập bồi dưỡng thường xuyên là để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của huyện, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
2. Giúp phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của bản thân; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường và Phòng Giáo dục và Đào tạo.
3. BDTX phải được thực hiện thường xuyên liên tục và có hiệu quả thiết thực.
II.Nội dung :
1. Nội dung trọng tâm :
1.1. Tiếp thu đầy đủ các văn bản của cấp trên về việc bồi dưỡng thường xuyên trong năm học (bao gồm thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012, thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT, Căn cứ kế hoạch số 80/SGD&ĐT ngày 24/08/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái và các văn bản hướng dẫn của Phòng, của nhà trường).
1. 2. Nhận thức đầy đủ, rõ ràng mục tiêu của việc học tập BDTX là:
- Cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng giáo dục và đào tạo và của sở giáo dục và đào tạo.
1.3. Thực hiện đầy đủ các nội dung và thời lượng BDTX trong năm học, gồm 3 nội dung:
- Nội dung 1. Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học, khoảng 30 tiết/năm học/giáo viên.(đã thực hiện trong hè 2012)
- Nội dung 2. Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học (bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện), khoảng 30 tiết/năm học/giáo viên. (đã thực hiện trong hè 2012)
- Nội dung 3. Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên (khoảng 60 tiết/ năm học).
2. Đăng ký các môđun của nội dung 3.

Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng


mô đun
Tên và nội dung mô đun
Mục tiêu
bồi dưỡng
Thời gian
tự học
(tiết)
Thời gian học
tập trung (tiết)


Lý thuyết
Thực hành

I. Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường giáo dục và xây dựng môi trường học tập
THCS
4
Phương pháp và kĩ thuật thu thập, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THCS
1. Tìm hiểu