hồ sơ trường đạt tiêu chuẩn An ninh an toàn


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thị Thu Hằng
Ngày gửi: 22h:12' 24-12-2012
Dung lượng: 13.4 KB
Số lượt tải: 35
Số lượt thích: 0 người
Trường Tiểu học Nam Thanh


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Thanh, ngày 19 tháng 10 năm 2012BẢN ĐĂNG KÝ
PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT TIÊU CHUẨN
“AN TOÀN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ” NĂM 2012

Căn cứ Thông tư số 23/2012/TT-BCA, ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”;
Căn cứ công văn số 29/CV - UBND về việc Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”;
Căn cứ cuộc họp của lãnh đạo Trường Tiểu học Nam Thanh lúc 14 giờ 30 ngày 16 tháng 10 năm 2012 về đăng ký xây dựng trường Tiểu học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2012;
Lãnh đạo Trường Tiểu học Nam Thanh đăng ký phấn đấu xây dựng Trường Tiểu học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2012 theo quy định tại điều 7, Thông tư 23/2012/TT-BCA, ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công An.


HIỆU TRƯỞNG
( ký tên, đóng dấu)
Lò Quốc Lả