Unit 11 - lesson 3 / pages 10,11


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tăng Kim Nhựt
Ngày gửi: 22h:17' 12-01-2013
Dung lượng: 16.6 MB
Số lượt tải: 320
Số lượt thích: 0 người
Tuesday, January 14th 2013
Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
Lesson 3 / Pages 10, 11
1. Vocabulary :
- Get up :
Dậy
- Have breakfast :
- Go to school :
Đi học
Có dùng điểm tâm
- Have lunch :
Ăn trưa
- Watch TV :
Xem ti vi
- Go to bed :
Đi ngủ
Tuesday, January 14th 2013
Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
Lesson 3 / Pages 10, 11
1. Vocabulary :
- Get up :
Dậy
- Have breakfast :
Có dùng điểm tâm
- Go to school :
Đi học
- Have lunch :
Ăn trưa
- Watch TV :
Xem ti vi
- Go to bed :
Đi ngủ
Tuesday, January 14th 2013
Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
Lesson 3 / Pages 10, 11
Listen and repeat :
Linda : What time do you go to school, Peter ?
Peter : At seven o’clock. What time is it now ?
Linda: At seven five.
Peter : Oh, dear. I’m late.
Tuesday, January 14th 2013
Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
Lesson 3 / Pages 10, 11
2. Model sentence:
What time do you go to school ?
At seven o’clock.
go to bed
nine thirty
Tuesday, January 14th 2013
Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
Lesson 3 / Pages 10, 11
Look and say:
get up
have breakfast
go to school
Have lunch
watch TV
go to bed
a
b
c
e
d
f
What time do you ?
At
get up
six fifteen
Tuesday, January 14th 2013
Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
Lesson 3 / Pages 10, 11
Tuesday, January 14th 2013
Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
Lesson 3 / Pages 10, 11
Tuesday, January 14th 2013
Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
Lesson 3 / Pages 10, 11
Tuesday, January 14th 2013
Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
Lesson 3 / Pages 10, 11
Tuesday, January 14th 2013
Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
Lesson 3 / Pages 10, 11
Let’s chant:
It’s eight. It’s eight.
Time to go to school.
Go to school, go to school.

It’s ten. It’s ten.
Time to go to bed.
Go to bed, go to bed.
Tuesday, January 14th 2013
Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
Lesson 3 / Pages 10, 11
3. Home link:
Learn vocabulary, model sentence.
Do exercises C,D / pages 57, 58 in workbook.
- Prepare unit 12 ( lesson 1 / pages 12,13