Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Ôn cân bằng phản ứng Oxi hóa khử

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Minh Ngọc
  Ngày gửi: 03h:19' 19-01-2013
  Dung lượng: 2.1 MB
  Số lượt tải: 415
  Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thanh Thọ)
  PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ
  CÂN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH
  Theo
  phương pháp
  thăng bằng
  electron
  Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2S + S + H2O (tỷ lệ số mol H2S/S là: 3/2)
  1. Mối quan hệ về nhiều sản phẩm (khử) tạo từ một chất (oxi hóa)
  Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + NO + H2O (tỷ lệ số mol N2O/NO là: 3/2)
  6
  1
  10
  1
  12
  6
  3
  2
  23
  20
  10
  10
  3
  2
  38
  19
  2
  FeSO4 + KMnO4 + KHSO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O
  +2
  +7
  +2
  +3
  2
  5
  10
  FeSO4 +
  2
  KMnO4 +
  16
  KHSO4 →
  2
  MnSO4 +
  Fe2(SO4)3 +
  5
  9
  K2SO4 +
  H2O
  8
  2.Mối quan hệ của môi trường với chất oxi hóa và chất khử trong việc tạo muối.
  K2SO3 + KMnO4 + KHSO4 → MnSO4 + K2SO4 + H2O
  +4
  +7
  +6
  +2
  2.Mối quan hệ của môi trường với chất oxi hóa và chất khử trong việc tạo muối.
  2
  5
  5
  K2SO3 +
  2
  KMnO4 +
  6
  KHSO4 →
  2
  MnSO4 +
  9
  K2SO4 +
  3
  H2O
  2.Mối quan hệ của môi trường với chất oxi hóa và chất khử trong việc tạo muối.
  K2SO3 + K2Cr2O7 + KHSO4 →
  K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O
  FeSO4 + K2Cr2O7 + KHSO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O
  3
  1
  3
  4
  8
  8
  3
  1
  6
  3
  7
  14
  8
  1
  C6H5CH=CH2 + KMnO4 + H2SO4
  → C6H5COOH + CO2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O
  3. Lập phương trình hóa học của phản ứng hữu cơ.
  2
  4
  3
  2
  2
  CH3C ≡ CH + KMnO4 + KOH
  → CH3COOK + K2CO3 + MnO2 + H2O
  3
  8
  8
  8
  3
  3
  3
  2
  C6H5CH2CH3 + KMnO4 + H2SO4 →
  C6H5COOH + CO2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O
  Tổng hệ số (nguyên, tối giản) của H2SO4 là:
  A. 18 B. 8 C. 16 D. 35
  C6H5CH2CH3 + KMnO4 →
  C6H5COOK + K2CO3 + MnO2 + KOH + H2O
  Tổng hệ số (nguyên, tối giản) tất cả các chất tham gia trong phương trình hóa học của phản ứng trên là:
  A. 5 B. 15 C. 13 D. 10
  5
  5
  5
  12
  12
  6
  18
  28
  4
  4
  2
  3. Lập phương trình hóa học của phản ứng hữu cơ.
  Cr2S3 + Mn(NO3)2 + K2CO3 
  K2CrO4 + K2SO4 + K2MnO4 + NO + CO2

  0
  +2
  +5
  +6
  +6
  +6
  +2
  4. Mối quan hệ nhiều nguyên tố thay đổi số oxi hóa trong một chất.
  Cr2S3 +
  15
  Mn(NO3)2 +
  20
  K2CO3 
  K2CrO4+
  3
  K2SO4+
  15
  K2MnO4+
  NO+
  20
  CO2
  30
  2
  K2SO4+
  1
  15
  2) C3H5O9N3  CO2 + H2O + N2 + O2
  1) Fe(NO3)2  Fe2O3 + NO2 + O2
  4. Mối quan hệ nhiều nguyên tố thay đổi số oxi hóa trong một chất.
  1) 4 Fe(NO3)2  2 Fe2O3 + 8 NO2 + O2
  2) C3H5(NO3)3  CO2 + H2O + N2 + O2
  2) 4 C3H5(NO3)3  12 CO2 + 10 H2O + 6 N2 + O2
  KClO3 + NH3  KNO3 + KCl + Cl2 + H2O
  KNO3 + S + C  K2S + N2 + CO2
  KNO3 + S + C  K2S + N2 + CO2
  Bte 10 x + 2 y = 4 z
  Mối q/hệ với K+: x = y
  x = y = 1; z = 3
  +5
  0
  0
  0
  -2
  +4
  1 =
  1 =
  3 =
  2
  3
  KNO3 +
  S +
  C 
  CO2
  K2S +
  N2 +
  3
  5. Mối quan hệ của các chất trong một phản ứng oxi hóa – khử có nhiều (>2) chất thay đổi số oxi hóa.
  KClO3 + NH3  KNO3 + KCl + Cl2 + H2O

  Bte: 6x + 10y = 8z
  Mối q/hệ K+: 2y = z
  x = y = 1; z = 2
  +5
  -3
  +5
  -1
  0
  1 =
  1 =
  2 =
  3
  KClO3 +
  NH3 
  2
  KNO3 +
  KCl +
  Cl2 +
  H2O
  3
  2
  5. Mối quan hệ của các chất trong một phản ứng oxi hóa – khử có nhiều (>2) chất thay đổi số oxi hóa.
  KClO3 + NH3  KNO2 + KCl + Cl2 + H2O
  NaClO + NH3  NaNO3 + NaCl + Cl2 + H2O
  NaClO + NH3  NaNO2 + NaCl + Cl2 + H2O
  KClO3 + NH3  KNO2 + KCl + Cl2 + H2O
  +5
  -3
  +3
  -1
  0
  1
  3
  7
  KClO3 +
  6
  NH3 
  6
  KNO3 +
  KCl +
  3
  Cl2 +
  9
  H2O
  5. Mối quan hệ của các chất trong một phản ứng oxi hóa – khử có nhiều (>2) chất thay đổi số oxi hóa.
  Mối quan hệ K+: 2N+3 thay Cl2 tạo muối K+
  NaClO + NH3  NaNO3 + NaCl + Cl2 + H2O
  +1
  -3
  +5
  -1
  0
  7
  1
  9
  NaNO3+
  2
  7
  NaCl +
  3
  2
  NaClO +
  NH3 
  Cl2 +
  H2O
  5. Mối quan hệ của các chất trong một phản ứng oxi hóa – khử có nhiều (>2) chất thay đổi số oxi hóa.
  Mối quan hệ Na+: 2N+5 thay Cl2 tạo muối Na+
  NaClO + NH3  NaNO2 + NaCl + Cl2 + H2O
  +1
  -3
  +3
  -1
  0
  5
  1
  7
  NaClO +
  2
  NH3 
  2
  NaNO2 +
  5
  NaCl +
  Cl2 +
  3
  H2O
  5.Mối quan hệ của các chất trong một phản ứng oxi hóa – khử có nhiều (>2) chất thay đổi số oxi hóa.
  Mối quan hệ Na+: 2N+3 thay Cl2 tạo muối Na+
  A. 3 FeCuS2 + 8 Fe2(SO4)3 + 8 O2 + 8 H2O →
  19 FeSO4 + 3 CuSO4 + 8 H2SO4
  B. FeCuS2 + 2 Fe2(SO4)3 + 3 O2 + 2 H2O →
  5 FeSO4 + CuSO4 + 2 H2SO4
  Phương trình hóa học nào đúng:
  FeCuS2 + Fe2(SO4)3 + O2 + H2O → FeSO4 + CuSO4 + H2SO4

  0
  +3
  0
  +2
  +2
  +6
  Mối quan hệ O2 và S-2 tạo SO3  H2SO4
  1
  2
  FeCuS2 +
  FeSO4 +
  CuSO4 +
  H2SO4
  Fe2 (SO2)3 +
  O2 +
  H2O →
  2
  3
  2
  5
  2
  5. Mối quan hệ của các chất trong một phản ứng oxi hóa khử có nhiều (> 2) chất thay đổi số oxi hóa.
  FeS2 + Cu2S + HNO3 → Fe2(SO4)3 + CuSO4 + NO + H2O
  +6
  Tìm tỷ lệ FeS2/Cu2S phù hợp để chỉ ra muối sunfat. (Theo bảo toàn nguyên tố là 2/1)
  +5
  0
  0
  +3
  +2
  +6
  +2
  2x + y = 3x/2 + 2y
  x = 2y
  5. Mối quan hệ của các chất có cùng vai trò (chất khử) trong việc tạo sản phẩm muối.
  3
  40
  6
  40
  6
  40
  20
  3
  FeS2 +
  Cu2S +
  HNO3 →
  Fe2(SO4)3 +
  CuSO4 +
  NO +
  H2O
  3
  Bảo toàn nguyên tố S
  FeCl2 + KMnO4+ KHSO4 →
  Fe2(SO4)3 + Cl2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O
  FeSO4 + Cl2 → FeCl3 + Fe2(SO4)3
  FeBr2 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + Br2 + K2SO4 + H2O
  6
  2
  4
  3
  3
  24
  6
  6
  10
  6
  24
  5
  6
  10
  27
  24
  10
  48
  5
  10
  Lưu ý về chỉ số các nguyên tố thay đổi số oxi hóa
  A. 2KMnO4 + 2H2S + 2H2SO4 
  B. 2KMnO4 + 5H2S + 3H2SO4 
  C. 4KMnO4 + 7H2S + 5H2SO4 
  D. 4KMnO4 + 2H2S + 5H2SO4 
  S + 4MnSO4 + 2K2SO4 + 7H2O
  S + 2MnSO4 + K2SO4 + 4H2O
  5S + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O
  6S + 4MnSO4 + 2K2SO4 + 12H2O
  Phương trình hóa học nào đúng:
  Phương trình hóa học đúng:
  - Theo bảo toàn nguyên tố.
  - Theo tỷ lệ số mol chất oxi hóa và chất khử
  (bảo toàn electron – bảo toàn điện tích)
  A. 2K2Cr2O7 + 3H2S + 10H2SO4 
  B. 2K2Cr2O7 + 3H2S + 7H2SO4 
  C. K2Cr2O7 + 3H2S + 4H2SO4 
  D. K2Cr2O7 + 3H2S + 5H2SO4 
  S + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 8H2O
  S + 3Cr2(SO4)3 + 3K2SO4 + 13H2O
  2S + 2Cr2(SO4)3 + 2K2SO4 + 10H2O
  3S + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O
  Phương trình hóa học nào đúng:
  Phương trình hóa học đúng:
  - Theo bảo toàn nguyên tố.
  - Theo tỷ lệ số mol chất oxi hóa và chất khử
  (bảo toàn electron – bảo toàn điện tích)
  2 MnO4- + 3 H2O2 + 6 H+ 
  2 MnO4- + 5 H2O2 + 6 H+ 
  FeSO4 + 4HNO3 
  3 FeSO4 + 6HNO3 
  2 FeS + 9 KNO3 
  A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
  2 Mn2+ + 4O2 + 6 H2O (1)
  2 Mn2+ + 5O2 + 8 H2O (2)
  Fe(NO3)3 + NO2 + H2SO4 + H2O (3)
  Fe2(SO4)3 + Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O (4)
  Fe2O3 + 2 SO3 + 9 KNO2 (5)
  Số phương trình hóa học đúng theo tỷ lệ số mol chất oxi hóa và chất khử:
  5Na2O2 +2KMnO4 + 16KHSO4  2MnSO4 + 5O2 + 5Na2SO4 + 9K2SO4 + 8H2O
  20Na2O2 + 4KMnO4 + 52KHSO4  4MnSO4 + 15O2 + 20Na2SO4 + 28K2SO4 + 26 H2O
  C6H5CH(CH3)2 + KMnO4 →
  C6H5COOK + K2CO3 + MnO2 + KOH + H2O
  Tổng hệ số (nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phương trình của phản ứng trên là
  A. 24 B. 18 C. 20 D. 26
  C6H5CH=CH2 + KMnO4 →
  C6H5COOK + K2CO3 + MnO2 + KOH + H2O
  Tổng hệ số (nguyên, tối giản) tất cả các chất trong phương trình hóa học của phản ứng trên là:
  A. 27 B. 31 C. 24 D. 34
  Cân bằng phương trình phản ứng:
  Cân bằng phương trình phản ứng:
  Tổng hệ số của các chất tham gia trong phương trình phản ứng trên (với các số nguyên nhỏ nhất) là
  A. 46. B. 48. C. 47. D. 45.
  Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2 + NH4NO3 + H2O
  N2/NH4NO3 tỷ lệ 3/2
  0
  +5
  +3
  0
  - 3
  1. Mối quan hệ về nhiều sản phẩm (khử) tạo từ một chất (oxi hóa)
  46
  3
  46
  46
  168
  72
  9
  6
  Fe +
  HNO3 →
  Fe(NO3)3 +
  N2 +
  NH4NO3 +
  H2O
  Cho phương trình phản ứng:
  Fe(NO3)2 + KHSO4 →
  Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + NO + H2O
  Tổng hệ số cân bằng của các chất tham gia phản ứng trong phương trình trên là:
  A. 43 B. 21 C. 27 D. 9
  4) C3H5O9N3  CO2 + H2O + N2 + O2
  1) KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2
  2) Hg(NO3)2  Hg + NO2 + O2
  3) Fe(NO3)2  Fe2O3 + NO2 + O2
  3. Mối quan hệ nhiều nguyên tố thay đổi số oxi hóa trong một chất.
  1) 2 KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2
  2) Hg(NO3)2  Hg + 2 NO2 + O2
  3) 4 Fe(NO3)2  2 Fe2O3 + 8 NO2 + O2
  4) C3H5(NO3)3  CO2 + H2O + N2 + O2
  4) 4 C3H5(NO3)3  12 CO2 + 10 H2O + 6 N2 + O2
   
  Gửi ý kiến