Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Chương III. §1. Phương trình đường thẳng

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Thành An
  Ngày gửi: 00h:03' 21-03-2013
  Dung lượng: 2.0 MB
  Số lượt tải: 80
  Số lượt thích: 0 người
  CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
  Chào mừng thầy cô về dự giờ lớp 10A1
  THPT HOÀNG HOA THÁM
  Chương III:
  PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
  Vectơ chỉ phương của đường thẳng
  Phương trình tham số của đường thẳng
  Bài 1: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
  1) Vectơ chỉ phương của đường thẳng:
  ?
  là vectơ chỉ phương của đt ∆ thì vectơ
  có phải là VTCP của đt ∆ không ?
  Vectơ
  M
  N
  1) Vectơ chỉ phương của đường thẳng:
  ?
  là vectơ chỉ phương của đt ∆ thì vectơ
  có phải là VTCP của đt ∆ không ?
  Vectơ
  M
  M

  M0
  M
  y0
  x0
  M(x; y)  ∆
  cùng phương
  Ta có:
  (2)
  ?
  (1)
  Chú ý:
  , t là tham số
  Bài 1: Cho đt ∆ có pt:
  a) Trong các điểm sau điểm nào không thuộc đường thẳng ∆ ?
  A (2;-1)
  B (2; 3)
  C (8;-5)
  b) Trong các vt sau vt nào không phải là vectơ chỉ phương của đt ∆ ?


  dụ
  2) Phương trình tham số của đường thẳng:
  đi qua M0 = ( ; )
  Trong mp Oxy cho đt ∆:
  nhận
  làm VTCP
  Khi đó pt tham số của đt ∆ có dạng:
  x0
  y0
  M0= ( ; )
  x0
  y0

  (*)
  M0  A
  2) Phương trình tham số của đường thẳng:
  đi qua M0 = (x0;y0)
  Trong mp Oxy cho đt ∆:
  nhận
  làm VTCP
  Khi đó pt tham số của đt ∆ có dạng:
  Chú ý:
  , t là tham số
  Bài 2: Viết phương trình tham số của đường thẳng ∆ đi qua điểm A (1;-2) và có vectơ chỉ phương


  dụ
  P/trình tham số của đt ∆ đi qua điểm A ( ; ) và có VTCP
  có dạng :
  1
  -2
  -3
  2
  2) Phương trình tham số của đường thẳng:
  đi qua M0 = (x0;y0)
  Trong mp Oxy cho đt ∆:
  nhận
  làm VTCP
  Khi đó pt tham số của đt ∆ có dạng:
  Chú ý:
  , t là tham số

  dụ
  N?u du?ng th?ng ? có các VTCP
  thì du?ng th?ng ? có h? s? góc:
  Bài 3: Viết phương trình tham số của đường thẳng ∆ đi qua điểm A (-1; 2) và B (3; 1). Tính hệ số góc của ∆.
  Vì ∆ đi qua A và B nên ∆ có VTCP là AB=( ; )
  Phương trình tham số của ∆ có dạng:
  Hệ số góc của ∆ là:
  4
  -1
  Củng cố
  Muốn lập phương trình tham số của đt ? ta cần phải biết một điểm và một VTCP của đt ?.
  đi qua M0 = ( ; )
  1) Neáu ñöôøng thaúng cuûa ñt ∆
  nhận
  thì ptts của đt ? là :
  x0
  y0
  2) Neáu ñt ∆ ñi qua hai ñieåm A(xA;yA) vaø B(xB;yB) phaân bieät thì ta coù VTCP cuûa ñt ∆ laø AB=(xB-xA;yB-yA) hoaëc BA=(xA-xB;yA-yB)
  làm VTCP
  là VTCP của đường thẳng ? thì
  Nếu
  cũng là VTCP của đt ?.
  GT
  3)
  The end
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  TG
  Câu 1
  Câu 4
  Câu 5
  Câu 8
  Câu 7
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 6
  Câu 9
  Gi?i trí
  Mời em chọn câu hỏi
  C
  D
  A
  B
  Trong các vectơ sau vectơ nào là vectơ chỉ phương của đt ∆ ?
  Cho đt ∆ có pt:
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  TG
  Câu 1
  Câu 4
  Câu 5
  Câu 8
  Câu 7
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 6
  Câu 9
  Gi?i trí
  A (3; 4)
  C
  D
  A
  B
  B (-3;-4)
  C (3; -4)
  D (3; 2)
  Trong các điểm sau điểm nào điểm nào nằm trên đường thẳng ∆ ?
  Cho đt ∆ có pt:
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  TG
  Câu 1
  Câu 4
  Câu 5
  Câu 8
  Câu 7
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 6
  Câu 9
  Gi?i trí
  C
  D
  A
  B
  d // d’
  d cắt d’
  d  d’
  Cả A và B
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  TG
  Câu 1
  Câu 4
  Câu 5
  Câu 8
  Câu 7
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 6
  Câu 9
  Gi?i trí
  C
  D
  A
  B
  Trong các vectơ sau vectơ nào là vectơ chỉ phương của đt ∆ ?
  Cho đt ∆ có pt:
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  TG
  Câu 1
  Câu 4
  Câu 5
  Câu 8
  Câu 7
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 6
  Câu 9
  Gi?i trí
  C
  D
  A
  B
  d // d’
  d cắt d’
  d  d’
  Cả A và B
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  TG
  Câu 1
  Câu 4
  Câu 5
  Câu 8
  Câu 7
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 6
  Câu 9
  Gi?i trí
  C
  D
  A
  B
  Cho đường thẳng ∆ đi qua điểm A (3; 2) và điểm B (2;-3). Hệ số góc k của đường thẳng ∆ bằng :
  -5
  5
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  TG
  Câu 1
  Câu 4
  Câu 5
  Câu 8
  Câu 7
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 6
  Câu 9
  Gi?i trí
  C
  D
  A
  B
  Cho đường thẳng ∆ đi qua điểm A (1; 2) và nhận vectơ u (2;-3) làm VTCP. Phương trình tham số của đường thẳng ∆ là :
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  TG
  Câu 1
  Câu 4
  Câu 5
  Câu 8
  Câu 7
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 6
  Câu 9
  Gi?i trí
  C
  D
  A
  B
  Cho đường thẳng ∆ đi qua điểm A(1;2) và B(2;-3). Phương trình tham số của đường thẳng ∆ là :
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  TG
  Câu 1
  Câu 4
  Câu 5
  Câu 8
  Câu 7
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 6
  Câu 9
  Gi?i trí
  C
  D
  A
  B
  Cho đường thẳng ∆ đi qua điểm A(-1;2) và B(4;3). Pt nào không phải là pt tham số của đường thẳng ∆ ?
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  TG
  Câu 1
  Câu 4
  Câu 5
  Câu 8
  Câu 7
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 6
  Câu 9
  Gi?i trí
   
  Gửi ý kiến