Đề án vị trí việc lam


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Thanh Sơn
Ngày gửi: 21h:54' 08-04-2013
Dung lượng: 72.4 KB
Số lượt tải: 230
Số lượt thích: 0 người
PHÒNGGD-ĐT MÈO VẠC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường PTDTBTTHCS Sủng Máng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………
Số: 01 /ĐA -TrTHCS Sủng Máng , ngày 18 tháng 10 năm 2012


ĐỀ ÁN
XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân huyện Mèo Vạc
- Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện Mèo Vạc

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/05/2012 của Chính phủ về quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nhiệp công lập.
Căn cứ Công văn số 935/HD-SNV ngày 04/10/2012 của Sở nội vụ tỉnh Hà Giang về việc bổ sung hướng dẫn xây dựng đề án xác định vị trí việc làm trong đơn vị sự nhiệp công lập.
Căn cứ Công văn số 675/UBND-HD ngày 09/10/2012 của UBND huyện Mèo Vạc về việc bổ sung hướng dẫn xây dựng đề án xác định vị trí việc làm trong đơn vị sự nhiệp công lập.
Thực hiện Công văn số 85/CV-GD ngày 11/10/2012 của Phòng GD-ĐT huyện Mèo Vạc về việc hướng dẫn xây dựng đề án xác định vị trí việc làm trong đơn vị sự nhiệp công lập.
Trường PTDTBT THCS Sủng Máng xây dựng đề án " Xác định vị trí việc làm trong đơn vị sự nhiệp công lập" .

Phần I

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ

I/ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Khái quát đặc điểm, nội dung và tính chất hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
- Nội dung hoạt động của trường PTDTBT THCS xã Sủng Máng
+ Giáo dục trung học cơ sở được thực hiện trong bốn năm học, từ lớp sáu đến lớp chín. Học sinh vào học lớp sáu phải hoàn thành chương trình tiểu học, có tuổi là mười một tuổi;
+ Giáo dục trung học cơ sở nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục tiểu học; có học vấn phổ thông ở trình độ cơ sở và những hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông, trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động.

- Đối tượng, phạm vi, tính chất hoạt động của trường PTDTBT THCS xã Sủng Máng
+ Tuyển sinh các em đã hoàn thành chương trình tiểu học, trong điạ bàn xã Sủng Máng:
+ Đối tượng: Là con em các dân tộc của xã Sủng Máng.
+ Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên danh sách các em đã hoàn thành các chương trình tiểu học.
- Cơ chế hoạt động của trường PTDTBT THCS xã Sủng Máng
+có GD - ở theo Trung học cơ sở.

2. Những yếu tố tác động đến hoạt động của đơn vị công lập
Tùy theo tình hình, phạm vi, tính chất hoạt động của đơn vị công lập để khái quát những yếu tố tác động như các trường học công lập: Số lớp, số học sinh….
Tổng số lớp: 08 lớp
Tổng số học sinh: 226 ; Nữ 125
Trong đó số học sinh ở bán trú: 160 HS

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ
1. Văn bản về việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị công lập được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
-Quyết định số: 300/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2011 Quyết định “Về việc Thành lập Trường PTDTBT THCS xã Sủng Máng” của UBND huyện Mèo Vạc.
2. Các văn bản pháp lý về việc điều chỉnh tăng, giảm chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị công lập.
3. Các văn bản pháp lý liên quan đến chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị công lập.
-Quyết định số: 1683/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2012 Quyết định “Về việc phân hạng trường năm 2012-2013” của UBND huyện Mèo Vạc.
-Quyết định số: 15/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2012 Quyết định “Về việc tạm cấp kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh bán trú theo Quyết định số 85/QĐ-TTg 5 tháng học kỳ II năm học 2011-2012” của UBND huyện Mèo Vạc.
-Quyết định số: 424/QĐ-UBND ngày 03 tháng 05 năm 2012 Quyết định “Về việc cấp kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh bán trú theo Quyết định số 85/QĐ-TTg 9 tháng năm học 2011-2012” của UBND