ke hoach boi duong mon toan 2013-2014


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ung Van Duong (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:08' 12-04-2013
Dung lượng: 17.8 KB
Số lượt tải: 149
Số lượt thích: 0 người


TRƯỜNG THCS BÌNH MINH
Tổ : TỰ NHIÊN
-----(((((-----

KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA GIÁO VIÊN


Giáo Viên: Trần Thế Linh
Đơn vị: Trường THCS Bình MinhPHÒNG GD & ĐT BÌNH SƠN
TRƯỜNG THCS BÌNH MINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcKẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2013-2014 CỦA GIÁO VIÊN

Họ và tên giáo viên: Trần Thế Linh
Ngày tháng năm sinh: 29/06/1977
Tổ chuyên môn: Tự Nhiên Môn: Toán
Năm vào ngành giáo dục : 1998
Nhiệm vụ được giao trong năm học :
1. MỤC TIÊU:
- Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp.
- Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lí hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

2. NỘI DUNG :
1. Khối kiến thức bắt buộc:
a. Nội dung bồi dưỡng 1: Thực hiện theo cương trình của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Thời lượng : 30 tiết.
+ Bồi dưỡng tập trung 15 tiết.
+ Tự bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn tổ nhóm : 15 tiết.
b. Nội dung bồi dưỡng 2:
Môn : Toán
Số tiết: 30 tiết/năm học
3. Hình Thức Bồi Dưỡng:
a. Tự Học:

Thời gian
Nội dung sinh hoạt
Số tiết
Người báo cáo
Nhận xét
( Bài học kinhnghiệm )

Tháng
10/2013

5Tháng
01/2014

5Tháng
06/2014

5 b. Sinh hoạt chuyên môn theo tổ bộ môn của trường :
Thời gian
Địa Điểm
Nội dung sinh hoạt
Số tiết
Người báo cáo
Nhận xét


Tại đơn vị trường


c. Bồi dưỡng tập trung:II. Khối kiến thức tự chọn: 04 nội dung
Tự bồi dưỡng 4 mô đun với tổng số tiết: 60 tiết
TT
Tên Modul
Mã Modul
Số tiết tự học
Số tiết học tập trung

1
Xây dựng kế hoach dạy học theo hướng tích hợp
THCS 14
10
5

2
Phương pháp dạy học tích cực.
THCS 18
10
5

3
Sử dụng thiết bị dạy học.
THCS 20
10
5

4
Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm.
THCS 31
10
5


KẾ HOẠCH CỤ THỂ HÀNG THÁNG
Thời gian thực hiện : Từ tháng 3/2013 đến tháng 6/2013:

Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng


Modul
Tên và nội dung Modul
Mục tiêu bồi dưỡng
Số tiết
Ghi chú

1. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học
THCS
14

Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
1.Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
2. Mục tiêu, nội dung ,phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
Xây dựng được kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp


15


2.Tăng cường năng lực dạy học
THCS
18
Phương pháp dạy học tích cực
1. Dạy học tích cực
2. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực
3. Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực
Vận dụng được các kĩ thuật dạy học tích cực và các phương pháp dạy học tích cực


15


3. Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
THCS
20
Sử dụng các thiết bị dạy học
1.Vai trò của thiết bị