Bản tự kiểm điểm ĐV 2013


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Đình Mão
Ngày gửi: 09h:59' 29-11-2013
Dung lượng: 3.9 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ …………………………
      Chibộ: ………………………………….
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
…….., ngày…… tháng…… năm……

 BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
(Kèm theo Hướng dẫn số 22 - HD/BTCTW, ngày 04  tháng 11 năm 2013
của Ban Tổ chức Trung ương)
Họ và tên: ………….………...……………….… Ngày sinh:
………….………………
Chức vụ Đảng:
……………………….………………………….………………………...
Chức vụ chính quyền, đoàn thể:
…………………………….……………………….....
Đơn vị công tác:
……………………….………………………….……………………...
Chi bộ……………………………….………………………….
1. Về tư tưởng chính trị
 
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống
 
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
 
4. Về tổ chức kỷ luật
 
5. Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và những vấn đề mới phát sinh
 
6. Hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân
 
7. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới
 
8. Tự nhận mức xếp loại chất lượng đảng viên.


 NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
                                    (Ký, ghi rõ họ tên)