Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Tiết 5. HBH: Vui bước trên đường xa

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hữu Khoa (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:05' 20-03-2014
  Dung lượng: 1.6 MB
  Số lượt tải: 327
  Số lượt thích: 0 người

  CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
  ĐẾN DỰ TIẾT 5
  ÂM NHẠC LỚP 6
  *KIEÅM TRA MIEÄNG:
  1/Em haõy haùt laïi baøi haùt :Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø
  (Haùt to ,roõ ñuùng lôøi baøi haùt ,ngöng nghæ ñuùng phaùch nhòp)
  2/Em haõy ñoïc laïi baøi TÑN 1 (Keát hôïp goõ phaùch vaø gheùp lôøi baøi TÑN 1)
  *GIÔÙI THIEÄU BAØI HOÏC TIEÁP THEO:
  Hoâm nay coâ seõ daïy cho chuùng ta moät baøi haùt môùi cuõng noùi veà thôøi hoïc sinh ñoù laø baøi “VUI BÖÔÙC TREÂN ÑÖÔØNG XA”
  1/ TÌM HIỂU BÀI HÁT:
  - Học hát : Bài VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA
  1/ TÌM HIỂU BÀI HÁT:
  - Học hát : Bài VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA
  2/ HỌC HÁT:
  2. HOẽC HAT:
  2
  4
  Mi...i......i.....i ...... Ma...a ...a...a....... Mi
  LUYỆN THANH THEO MẪU ÂM QUEN THUỘC
  Vui bu?c trờn du?ng xa
  Theo điệu lí con sáo Gò Công
  Nhạc và lời: Hoàng Lân
  Trò chơi:
  Nghe nhạc đoán câu hát
  Nghe tiết tấu đoán câu hát
  Muoõn ngửụứi chung moọt lụứi quyeỏt taõm
  Vai ke vai nhũp nhaứng bửụực chaõn
  ĐÂY LÀ ÂM HÌNH TIẾT TẤU
  CỦA CÂU HÁT NÀO TA ĐÃ HỌC ?
  Dõy chớnh l hai cõu cu?i trong bi hỏt VUI BU?C TRấN DU?NG XA
  HƯỚNG DẪN HỌC TAÄP:
  *ÑOÁI VÔÙI TIEÁT HOÏC NAØY:
  1/ Hát thuộc bài hát Vui bước trên đường xa.
  2/ Kể tên một vài làn điệu dân ca Nam Bộ mà em biết.
  *ÑOÁI VÔÙI TIEÁT HOÏC TIEÁP THEO:
  TiẾT 6 – Ôn tập bài hát : Vui bước trên đường xa
  - Nhạc lí : Nhịp và phách – Nhịp 2/4
  - Tập đọc nhạc : TĐN số 2
  Xem trước bài tiết 6.
  GIỜ HỌC KẾT THÚC
  XIN CHÀO CÁC THẦY CÁC CÔ, TẠM BIỆT CÁC EM
   
  Gửi ý kiến